Anglicky: Water harvesting techniques based on terrain modification enhance vegetation survival in dryland restoration

Zdroj: García-Ávalos, S., Rodriguez-caballero, E., Miralles, I., Luna, L., Angel, M., Solé-Benet, A., Cantón, Y., 2018. Water harvesting techniques based on terrain modification enhance vegetation survival in dryland restoration. Catena 167, 319–326.

Klíčová slova: "semiaridní oblast, laserový skener, gis, rostlinný pokryv"

Dostupný z: https://doi.org/10.1016/j.catena.2018.05.004.


Zajistit obnovu suchých oblastí, kde nedostatek vody je limitujícím faktorem pro růst rostlin, je možné pouze tehdy, pokud jsme schopni zajistit dostatečný přísun vody. Jednou z efektivních metod zadržení vody odtékající z výše položených holých míst (zdrojová oblast odtoku vody) je její zadržení ve vegetační zóně níže po svahu. Cílem studie bylo porovnat účinnost zadržení vody při využití různých způsobů modifikace svažitého terénu. Jako studijní plocha byl využit lom po těžbě vápence nacházející se v aridní oblasti Almeria na jihovýchodě Španělska. Na dvou různých svazích byly porovnány dvě různé terénní úpravy: 1) obnova mikro-povodí v horní části svahu s vysokých gradientem svažitosti a 2) výstavba úzkých teras umístěných ve střední části svahu s mírně se svažujícím gradientem. Jako kontrola byl použit terén ve spodní části svahu, kde sklon svahu byl nejnižší a kde nebyly provedeny žádné terénní úpravy. Na každé ze tří experimentálních ploch bylo založeno 12 experimentálních lokalit a na nich provedena shodná výsadba vegetačního krytu (bylo použito 12 druhů původních rostlinných druhů (jednalo se o kombinaci stromů, keřů a bylin). Všechny rostliny, pocházející z místní školky, byly vysazeny do kontejneru z organických vláken o obsahu jednoho litru, naplněného kompostem z rostlinných zbytků a obohaceném zeolitem. Výsledky ukázaly, že mikro-povodí měla nejvyšší míru přežití rostlin a nejvyšší hodnotu vegetačního pokryvu a zároveň nejvyšší kapacitu zadržet odtékající vodu. Kontrolní plochy měly naopak nejvyšší mortalitu rostlin. Tyto výsledky ukázaly, že úspěšná obnova degradované aridní a semi-aridní krajiny je závislá na provedení vhodných terénních úprav, které povedou k efektivnímu zadržení odtékající vody, tedy ke zvýšení retence vody v území, což povede k rozvoji vegetačního krytu a snížení půdní eroze.

Zpracoval/a: Mgr. Ing. Martina Eiseltová, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., eiseltova@vurv.cz