Anglicky: Economic comparison of management strategies in the forests with the different intensity protection

Zdroj: Pecháček, O., Hlaváčková, P. 2016. Ekonomická komparace strategií hospodaření v lesích s různou intenzitou ochrany. Zprávy lesnického výzkumu, 61(4), 279-289. ISSN 0322-9688

Klíčová slova: " lesní hospodářství, ekonomika, strategie managementu, chráněná území, ekosystémové služby, čistá současná hodnota, cash flow, přírodní rezervace"

Dostupný z: http://www.vulhm.cz//sites/File/ZLV/fulltext/466.pdf


Autoři se v článku věnovali střetovému tématu mezi lesníky a ochranou přírody ve věci poskytování újmy za jiné hospodaření nebo ponechávání porostů bez zásahů. Omezení hospodaření v lesích z pohledu vlastníka vyplývá v současné době především z požadavků ochrany přírody a krajiny, tedy z faktu, že se lesní majetek nachází v některé z kategorií chráněných území. Cíle ochrany přírody mohou být často realizovány pouze změnou režimu hospodaření. Dosažení těchto cílů ovlivňuje ekonomiku vlastníků lesních majetků. Náhrady újmy za ztížené lesní hospodaření, vzniklé v důsledku omezení v zájmu ochrany přírody a krajiny, jsou významným ekonomicko-legislativním nástrojem státní politiky. Jakékoli omezení hospodaření ze strany ochrany přírody představuje pro lesní podniky ekonomické ztráty. Pokud tyto ztráty nebudou kompenzovány, je možné se domnívat, že podnik se může stát nekonkurenceschopným. V článku autoři představují 3 typy managementu (I-bezzásahový režim, IIa-holosečné hospodaření, IIb-náseky, kotlíky). Výsledky ekonomického zhodnocení strategie managementu-I bezzásahového režimu hospodaření v lesích zvláště chráněných území doložily, že finanční náhrada by, za předpokladu dodržení uvedených podmínek v daných porostech, nedostatečně kompenzovala vlastníkovi vzniklou újmu. Také zhodnocení strategie managementu IIb hospodářského režimu ukázalo, že šetrné způsoby způsobují vlastníkovi ztrátu. Nedostatečná výše kompenzace za ponechání lesů samovolnému vývoji nebo za použití šetrných postupů znamená znevýhodnění vlastníků lesů v tržním prostředí. Z toho vyplývá, že je velmi důležité, aby se touto problematikou zabýval ekonomický výzkum, který by měl permanentně zjišťovat, zda je vyhláška správně nastavena. Protože jde o nástroj politický, ve smyslu řízení zájmů ochrany přírody, ale i zájmů vlastníků lesů, měly by se tím také vážně zabývat orgány státní správy, které tato omezení prosazují. Závěrečné hodnocení efektivnosti jednotlivých variant bylo provedeno podle ukazatele diskontovaných cash flow, tj. metody čisté současné hodnoty. Ukazatele nákladů, výnosů, cash flow (rozdíl mezi peněžními příjmy a peněžními výdaji) a výsledky metody čisté současné hodnoty (rozdíl mezi současnou hodnotou příjmů a současnou hodnotou výdajů) vyjadřují ekonomické možnosti neboli ekonomický potenciál vlastníků, který jim skýtá rozhodnutí pro příslušné strategie. Celkové hodnoty jsou vyjádřeny koeficientem s tím, že za hodnotu koeficientu 1,00 jsou uvažovány ekonomické hodnoty strategie managementu IIa holosečného hospodaření.

 

Zpracoval/a: Ing. Jiří Holický, jhcplzen@seznam.cz