Anglicky: Research of cattle manure compost fertilizer granulation and determination of granules quality indicators

Zdroj: Jasinskas, A., Mieldažys, R., Domeika, R., Vaiciukevičius, E., Čésna, J., Pekarskas, J. 2018. Research of cattle manure compost fertilizer granulation and determination of granules quality indicators. [Výzkum granulace hnojiva na bázi kompostu z hnoje hovězího dobytka a stanovení indikátorů kvality granulí]. AgritechScience, 12 (1), 1-7. ISSN 1802 8942.

Klíčová slova: "organický odpad, hnůj, hnojivo, granulace, vlastnosti pelet"

Dostupný z: http://www.agritech.cz/clanky/2018-1-2.pdf


Článek se zabývá problematikou lisování organických hnojiv do formy pelet. Peletováním hnojiva z kompostu je možné zvýšit sypnou hmotnost, zlepšit skladovatelnost materiálu, snížit náklady na dopravu a usnadnit manipulaci s těmito materiály pomocí stávajících manipulačních a skladovacích zařízení. Pro řešení tohoto aktuálního problému byl zkoumán granulační proces a faktory ovlivňující fyzikálně-mechanické vlastnosti organického granulovaného hnojiva. Výzkum byl proveden na univerzitě Aleksandrase Stulginskise s hnojivem na bázi kompostu z hovězího hnoje, který byl granulován granulátorem s horizontální matricí, průměr vyrobených pelet byl 6 mm. V letech 2014-2017 bylo připraveno a zkoumáno 5 experimentálních vzorků hnojiva a peletovaných zbytků z hnoje. Během výzkumů byly stanoveny biometrické a fyzikálně-mechanické vlastnosti granulí z organického hnojiva - biometrické ukazatele, granulometrické složení granulovaných kompostových hnojiv, vlhkost pelet, objem, hustota a odolnost pelet proti nárazu. Výsledky výzkumu ukazují, že vyrobené granule jsou velmi odolné vůči stlačování statickou silou a jsou vhodné pro přepravu, skladování a mechanické rozmetání.

Zpracoval/a: Ing. Jiří Souček, Ph.D., Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., jiri.soucek@vuzt.cz