Anglicky: Assessment of methane emission traits in ewes using a laser methane detector: genetic parameters and impact on lamb weaning performance

Zdroj: Reintke, J., Brügeman, K., Yin, T., Engel, P., Wagner, H., Wehrend, A., König, S. 2020. Assessment of methane emission traits in ewes using a laser methane detector: genetic parameters and impact on lamb weaning performance. Arch. Anim Sci., 63, 113 - 123.

Klíčová slova: "metan, emise, ovce, genetické parametry "

Dostupný z: https://doi.org/10.5194/aab-63-113-2020


Sledování emisí stájových plynů se v poslední době věnuje poměrně hodně pozornosti mezi vědeckou komunitou, kdy se vyvíjí snahy, jak množství těchto plynů eliminovat, aby neunikaly od ovzduší, neznečišťovali okolí stájí a nezvyšovaly podíl skleníkových plynů v atmosféře. Neméně významným důvodem eliminace metanu je zlepšení životních podmínek zvířat chovaných ve stájích, čímž se dociluje vyššího standardu jejich welfare, což má nakonec dopad do jejich užitkovosti. Problematikou emise metanu se zabývali autoři tohoto příspěvku, kdy u ovcí měřili pomocí laserového detektoru množství metanu při dýchání zvířat a samostatně při říhání. Měření probíhalo u bahnic a souběžně u jejich jehňat. Naměřené hodnoty poté dávali do souvislostí s živou hmotností zvířat, jejich kondičním scóre a výškou hřbetního tuku. Mimo jiné autoři uvádějí nejnižší koncentrace metanu ve vydechovaném vzduchu u nejlépe rostoucích jehňat. U ovcí byly nejnižší koncentrace naměřeny u zvířat vážících okolo 84 kg. Ovce ve špatné kondici se vyznačovali vysokými emisemi metanu a nízkou růstovou schopností jejich jehňat. U ovcí s vysokou hladinou metanu během říhání bylo prokázáno výrazné zhoršení jejich kondičního scóre. Autoři se také snažili získaná data využít ke stanovení genetických predispozic – jestli existuje vztah mezi množstvím vyprodukovaného metanu u matek a jejich potomstva. Zjištěné negativní genetické korelace se pohybovaly v rozmezí r = -0,44 – -0,05, což naznačuje možnost, že by se také prostřednictvím šlechtění a selekce zvířat mohlo v budoucnu eliminovat zatížení zvířat produkcí metanu, případně dalších plynů a tím zvýšit komfort jejich života.

Zpracoval/a: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, radek.filipcik@mendelu.cz