Anglicky: Sequestration of native soil organic carbon and residue carbon in complex agroecosystems

Zdroj: Amanda Bichel, Maren Oelbermann, Paul Voroney & Laura Echarte (2016) Sequestration of native soil organic carbon and residue carbon in complex agroecosystems, Carbon Management, 7:5-6, 261-270, DOI: 10.1080/17583004.2016.1230441

Klíčová slova: "emise co2, zbytky plodin, meziplodiny, půdní mikrobiální dynamika, půdní organická hmota"

Dostupný z: https://www.tandfonline.com/doi/full/


Zmírňování změn klimatu přináší zásadní posun ve znalostech přínosů a ztrát půdního organického uhlíku, což je zásadní pro pochopení správných zásad hospodaření. Tento článek hodnotil pohyb uhlíku v půdě při využití dvou variant pěstování kukuřice. Varianta 1: jeden řádek kukuřice a dva řádky sóji, Varianta 2: dva řádky kukuřice a tři řádky sóji. Varianty byly porovnávány s výsevem samostatné kukuřice a sóje se zapravenými zbytky těchto plodin. Přidání sójových nebo kukuřičných zbytků významně zvýšilo obsah půdního organického uhlíku a množství půdní mikrobiální biomasy. Dále bylo zjištěno, že organický uhlík z přírodních zdrojů byl významně vyšší než uhlík ze zbytkových rostlinných zdrojů. Také bylo zjištěno, že zbytky po sóji zvýšily obsah půdní organické hmoty oproti zbytkům po kukuřici. Významně vyšší obsah organického uhlíku byl patrný u varianty 2.

Také kumulativní emise CO2 v půdě byly významně nižší u pěstování meziplodin (kukuřice, sója) než u samostatně pěstovaných plodin.

Z článku je patrný vliv využití různých plodin jako meziplodin na obsah organického uhlíku, čili organické hmoty v půdě.

Zpracoval/a: Ing. Barbora Badalíková, Výzkumný ústav pícninářský, spol. s.r.o., badalikova@vupt.cz