Zdroj: Matějíček J. (1993): Tvorba úřední ceny a lesní půdy. Ministerstvo zemědělství ČR v Agrospoji. 1993. ISBN 80-7084-063-3

Klíčová slova: "cena, hodnota, lesní porost, lesní půda"


Tvorba ceny (cenotvorba) patří ke klíčovým oblastem ekonomické strategie. Cena se stala základním nikoliv však jediným faktorem, který ovlivňuje rozhodnutí zákazníka. Optimální cena výrobku, zakázky, projektu nebo služby, by měla pokrývat oprávněné náklady a přinést rozumný zisk. S tvorbou ceny úzce souvisí i tvorba kalkulace. A to především v tom okamžiku, kdy je produkt nebo služba zakázkou nebo projektem, tedy složeninou, kterou je zákazníkovi nutné rozepsat na jednotlivé položky.

Při stanovení ceny, je třeba brát v úvahu faktory, z nichž cena vychází. Především náklady a požadovaný zisk. Tyto faktory sladit s fungováním vztahu nabídky a poptávky. Plánovaný zisk je proto zezdola omezen náklady na výrobu nebo službu a seshora omezen ochotou zákazníka akceptovat velikost ceny.

V poslední době dochází k mírnému oživení trhu s lesními majetky. V některých případech se jedná o přechodný jev způsobený spekulativními úmysly potencionálních obchodníků. Kromě odpovědných investorů existují i zájemci o les pouze starší 80 let. Zvláště v případech nepřevzaté lesní hospodářské osnovy s kladně vyřízenou žádostí o těžbu dříví.

Zpracoval/a: Ing. Kateřina Ventrubová, Ph.D., katka.ventrubova@gmail.com
Přílohy
abstrakt-22-1.docx