Anglicky: Rainwater harvesting in catchments for agro-forestry uses: A study focused on the balance between sustainability values and storage capacity

Zdroj: Terȇncio, D. P. S., Sanches Fernandes, L. F., Cortes, R. M. V., Mooura, J. P. & Pacheco, F. A. L. 2018. Rainwater harvesting in catchments for agro-forestry uses: A study focused on the balance between sustainability values and storage capacity. Science of Total Environment: 613-614:1079-1092.

Klíčová slova: "agrolesnictví; ekologická udržitelnost; krajinný ráz; objem zadržené vody; zachycování srážkové vody"


Zachycování srážkové vody se využívá k podpoře drobného zemědělského hospodaření a pokrytí sezónního nedostatku srážek. Vyvstává však otázka, zda je touto metodou možno pokrýt též potřeby rozsáhlejších závlah a současně využívat zachycenou vodu k hašení lesních požárů. Srážková voda je v povodích zachycována většinou v menších nádržích s nízkou přehradní hrází. Výška hráze byla použita jako proměnný faktor v novém modelu zaměřeném na vyhodnocení možnosti využití drobných vodních nádrží k zadržení a následném využití zachycené srážkové vody pro závlahy a k hašení lesních požárů v povodí řeky Sabor na území severovýchodního Portugalska. Výška hráze vodních nádrží byla stanovena na tři metry, tak, aby nebyl narušen krajinný ráz a byla zajištěna ekologická udržitelnost a ochrana životního prostředí. Při této výšce hrází je však v 50 % zajištěna závlaha pouze do velikosti plochy do 10 ha, zatímco průměrná velikost pozemků s ornou půdou je v této oblasti 222 ha. Pouze sedm dílčích povodí by v tomto případě mělo zajištěno závlahu. V případě, že se výška hrází zvedne na 6 – 12 m, bude možno zavlažovat v prvním případě 46 a v druhém 124 dílčích povodí. Nicméně, vyšší výška hrází není ekologicky udržitelná, naruší krajinný ráz a má negativní dopad na ochranu životního prostředí.

Zpracoval/a: Mgr. Ing. Martina Eiseltová, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., eiseltova@vurv.cz