Zdroj: Zajíček, K. a kol. (2017). Řešení ochrany nádrže Švihov. AGRObase-informační noviny Agrární komory ČR. (5). 7-8.

Klíčová slova: "náhrady, agrární komora čr, požadavky, návrhy"

Dostupný z: http://www.apic-ak.cz/data_ak/17/a/AGRObase1706.pdf


Zástupci nevládních organizací, vlastníků a uživatelů půdy, podnikatelů, podniků, živnostníků, obcí a měst v povodí Želivky zpracovali stanovisko, návrhy a požadavky pro vzájemnou spolupráci při řešení změn v ochraně vodárenské nádrže Švihov. Toto stanovisko podpořilo také představenstvo Agrární komory České republiky.

Zásadním požadavkem bylo a je - vedle možných náhrad, které ale považují až za krajní řešení, zásadní a kompletní přepracovaní navržených opatření a jejich řádné projednání se všemi stranami. Konkrétní požadavky jsou následující:

  • vypracování časového harmonogramu pro přepracování stávajících opatření, včetně odpovědné osoby nebo instituce za realizaci jednotlivých kroků a jejich průběžné projednání s dotčenými subjekty,
  • v harmonogramu by měly být uvedeny povinnosti pro jednotlivé instituce k řešení,
  • aktualizace podkladů a vypracování analýzy stavu povodí Želivky, definovat opatření, která budou realizována před implementací nových opatření směrem k obcím a městům, podnikatelským subjektům průmyslu, obchodu, služeb, podnikatelským subjektům v zemědělství, lesnictví a rybníkářství, vlastníkům a uživatelům půdy, lesů a rybníků,
  • stanovení výše a způsobu výpočtu újmy pro dotčené subjekty za dodržování navržených opatření, najít dostatečný zdroj pro financování,
  • zvážení všech možných dostupných technologií na úpravu surové vody,
  • zahraniční pracovní cesta na seznámení se s danou problematikou.

Řešení není jen v kompenzacích újmy a výši náhrad, ale v nalezení nejlepších smysluplných řešení k zachování původní činnosti dotčených subjektů. Současný tlak na směřovaní k náhradám však neřeší komplexně požadavky a návrhy ze strany vlastníků a uživatelů půdy a další dopady na život a budoucí rozvoj regionu. Dotčené subjekty proto jsou plně připraveny na oboustrannou seriózní spolupráci při přepracování návrhu, kdy bude souběžně zohledněn odborný i společensky pohled. Cílem je navrhnout taková opatření, která zajistí  dlouhodobě udržitelnou dobrou kvalitu vody ve vodárenské nádrži a současně nebudou likvidační pro zemědělství, podnikání a život lidí v celém regionu.

Zpracoval/a: Ing. Petra Oppeltová, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, oppeltova@mendelu.cz