Anglicky: An approach to investigate the costs of herbicide-resistant Alopecurus myosuroides.

Zdroj: R . Gerhards at al. An approach to investigate the costs of herbicide-resistant Alopecurus myosuroides. (2017) Weed Research. Volume 56, Issue 6, Pages 407–414.

Klíčová slova: "herbicidy, rezistence, psárka polní"

Dostupný z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/wre.12228/full


Rezistence vůči herbicidům u Alopecurus myosuroides způsobuje vážné problémy v západoevropských systémech. Náklady na rezistenci proti herbicidům byly zkoumány v této studii analýzou variabilních výrobních nákladů a výnosů z prodeje. Pro tuto studii byly vybrány tři farmy, přičemž na všech farmách byla pšenice ozimá jako dominantní plodina. Rezistence u populací A. myosuroides byla ověřena na všech místech. Pro období 20 let byly simulovány čtyři způsoby hospodaření: i) pokračování ve skutečném systému plodin bez zvýšení odolnosti, ii) pokračování skutečného systému plodin se zvyšující se odolností, iii) změna postupu plodin pro překonání rezistence a (iv)) změna praxe regulace plevelů, aby se zabránilo rezistence. Marže příspěvků, které představují podíl výnosů z prodeje, které nejsou spotřebovány variabilními náklady, byly vypočteny pro všechny postupy.

Srovnávací statické simulace ukázaly, že průměrné marže příspěvků v systému plodin s více než 60% ozimých obilovin a snížená kultivace se snížily z 807 € ha-1 a-1 bez odolnosti vůči herbicidům na rezistenci vůči herbicidům na 307 € ha-1 a-1. Hustota populace Alopecurus myosuroides se zvýšila na více než 1000 rostlin m-2. Různorodé střídání plodin, včetně jarních plodin, jetelů a intenzivní obdělávání půdy, potlačilo populaci A. myosuroides a průměrné rozpětí bylo 630 € ha-1 a-1. Preventivní metody se střídáním ozimých obilovin a jarních plodin s nižšími jetelovými plochami vedly k průměrnému příspěvku ve výši 691 € ha-1 a-1. Závěrem lze konstatovat, že rotace ozimých obilovin a jarních plodin v kombinaci s intenzivním obděláváním půdy a herbicidy poskytují stabilní výnosy a mohou zabránit nárůstu počtu plevelů.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz