Anglicky: Occurrence of Salmonella spp.: a comparison between indoor and outdoor housing of broilers and laying hens

Zdroj: Wierup, M., Wahlström, H., Lahti, E., Eriksson, H., Jansson, D.S., Odelros, Å, Ernholm, L. (2017). Occurrence of Salmonella spp.: a comparison between indoor and outdoor housing of broilers and laying hens. Acta Veterinaria Scandinavica, 59, 13.

Klíčová slova: "salmonella, brojler, nosnice, ustájení, prostředí, volně žijící zvířata"

Dostupný z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5320760/


Salmonella je jedním z významných patogenů přenášených potravinami. Celosvětově způsobuje cca 93 milionů střevních infekcí a 155 000 úmrtí ročně. Významným zdrojem infekce jsou drůbeží produkty (maso, vejce). Výsledkem úspěšně realizovaných národních preventivních programů kontroly salmonel v chovech drůbeže v zemích EU byl významný pokles výskytu salmonelózy. I přesto drůbeží maso zůstává živočišnou surovinou, v které jsou salmonely nejčastěji detekovány a vejce jsou nejdůležitějším zdrojem salmonel. Dlouhodobé zkušenosti ze Švédska, Finska a Norska ukazují, že expozici brojlerů a nosnic salmonelám lze do velké míry omezit jejich chovem v uzavřených halách bez výběhu.

V poslední době se však rozšiřují alternativní chovy drůbeže v halách s přístupem zvířat do venkovních výběhů. Tento způsob chovu může být spojen se zvýšeným rizikem vystavení zvířat i jejich produktů různým zdrojům salmonel z vnějšího prostředí. V této práci je uvedeno srovnání frekvence výskytu salmonel v období 2007-2015 u brojlerů a nosnic chovaných v halách s přístupem a bez přístupu do venkovního výběhu i v jejich produktech, které podléhají požadavkům na prevenci a kontrolu salmonel uplatňovaným ve Švédsku.

Dosažené výsledky neposkytly žádný důkaz o tom, že by byla drůbež a její produkty z chovů s venkovním výběhem v průběhu sledování vystaveny salmonele více než drůbež chovaná v halách bez výběhu. Průměrný roční výskyt hejn infikovaných salmonelou ustájených v halách s venkovním výběhem zůstal na velmi nízké a téměř shodné úrovni jako chov v halách bez výběhů. U nosnic se pohyboval roční podíl ptáků pozitivních na salmonelu v hejnech od 0 do 1,3% pro halový chov bez výběhu a od 0 do 2,0% pro halový chov s výběhem. U brojlerů byl počet hejn infikovaných salmonelou (2013-2015) 0,16% u hal bez výběhu a 0% u hal s výběhem. Procentuální podíl celkového počtu ptáků pozitivních na salmonelu u hejn chovaných v halách bez výběhů byl při porážce nižší než u ptáků s přístupem do venkovních výběhů.

Nové produkční systémy včetně těch, které zohledňují požadavky spotřebitelů na zvýšenou úroveň welfare chovaných zvířat, mohou být spojeny s vyšším rizikem vystavení těchto zvířat patogenům, mohou se stát potenciálním ohniskem infekcí přenášených alimentární cestou. V chovech infikovaných salmonelou existuje zvýšené riziko zbytkové (reziduální) kontaminace venkovních výběhů, které nemohou být ošetřovány běžnými účinnými sanitačními postupy, úspěšně využívanými v halách. Dále je nutné jako součást dlouhodobého monitoringu zdravotního stavu implementovat také účinné metody prevence kontaktu drůbeže s volně žijícími zvířaty, zvláště ptáky.

Zpracoval/a: Ing. Gabriela Malá, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., mala.gabriela@vuzv.cz