Anglicky: Improving passive transfer of immunoglobulins in calves. II: Interaction between feeding method and volume of colostrum fed

Zdroj: Godden, S., M, Haines, D., M., Konkol, K., Peterson, J. 2009. Improving passive transfer of immunoglobulins in calves. II: Interaction between feeding method and volume of colostrum fed. J. Dairy Sci. 92: 1758-1764. doi: 10.3168/jds.2008-1847

Klíčová slova: "mlezivo, nádoby s cucákem, jícnová sonda, pasivní přenos"

Dostupný z: https://www.journalofdairyscience.org/article/S0022-0302%2809%2970488-6/pdf


Management mlezivové výživy je jedním z velmi významných faktorů, ovlivňujících zdraví a následnou přežitelnost telat. Nedostatečná pozornost a chyby v managementu mlezivové výživy u telat, mají nejen krátkodobý negativní vliv na zdraví telat (průjmová onemocnění apod.), ale jsou prokázány i dlouhodobé účinky spojené se zdravím telat v dalších fázích jejich odchovu, úrovní welfare a užitkovostí v průběhu jejich následného odchovu. Základním předpokladem pro zajištění dobré prosperity telat v oblasti mlezivové výživy je podání adekvátního objemu mleziva v průběhu prvních hodin jejich života, které je vysoce jakostní (adekvátní množství imunoglobulinů), a které není mikrobiálně kontaminováno. V chovech dojeného skotu se běžně uplatňuje tzv. řízené napájení mlezivem, a to prostřednictvím nádob s cucákem (vědra, láhve), ale i pomocí jícnové sondy. Rizikové, a to z pohledu užití jícnové sondy, jako metody rutinního podávání mleziva telatům, může být skutečnost, že při této metodě je mlezivo distribuováno nikoliv čepcobachorovým splavem do slezu (jako v případě podávání z nádob s cucáky), ale dochází k jeho pasážování přes předžaludky, čímž je zpomalena jeho pasáž zažívacím traktem.

Cílem této studie bylo ověřit, jaký vliv má způsob podávání a množství podávaného mleziva na pasivní imunitu telat. Telatům byla podávána mlezivová náhražka (MN) s výsledným obsahem 66,7 g IgG/l nápoje (imunoglobuliny třídy G). Telata byla náhodně přiřazována do skupin s následujícím režimem: a) mlezivová náhražka o objemu 1,5 l s podáním přes láhev s cucákem (teletem přijato 100 g IgG), b) mlezivová náhražka o objemu 1,5 l s podáním jícnovou sondou (teletem přijato 100 g IgG), c) mlezivová náhražka o objemu 3 l s podáním přes láhev s cucákem (teletem přijato 200 g IgG), d) mlezivová náhražka o objemu 3 l s podáním jícnovou sondou (teletem přijato 200 g IgG). Hodnocena byla efektivní absorpce IgG a podíl telat s akceptovatelnou úrovní pasivní imunity (≥10 g/l IgG v séru telat za 24 hod.). Do pokusu bylo zařazeno celkem 97 telat. Bez ohledu na způsob podání mleziva, bylo vyšších hodnot IgG dosaženo u telat napájených mlezivem v objemu 3 l vers. 1,5 l. U telat napájených mlezivovou náhražkou o objemu 1,5 l, a to pomocí nádob s cucákem, bylo dosahováno průkazně vyšších hodnot u obsahu celkového proteinu (CP) a IgG v séru telat a vyšší efektivní absorpce imunoglobulinů (EAI), než u telat napájených jícnovou sondou (CP 53 vers. 50 g/l, IgG 12,5 vers. 9,8 g/l a EAI 51,1 vers. 40,5 %). Nicméně u objemu 3 l podávané mlezivové náhražky nebyly zjištěny signifikantně rozdílné výsledky mezi podáním z láhve s cucákem vers. jícnovou sondou v parametrech CP, IgG a EAI (CP 58 vers. 59 g/l, IgG 19,7 vers. 18,7 g/l a EAI 41,1 vers. 39,0 %). Autoři této studie doporučují, aby rutinně bylo mlezivo nebo mlezivová náhražka telatům podávána přednostně prostřednictvím nádob s cucáky, a to před rutinním používáním jícnové sondy. U telat, která nejsou schopna samovolně přijmout plný objem 3 l mleziva nebo mlezivové náhražky, je vhodné, aby byl zbytkový objem podán prostřednictvím jícnové sondy a byl tak zajištěn adekvátní příjem IgG.

Zpracoval/a: Ing. Stanislav Staněk, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., stanek.stanislav@vuzv.cz