Anglicky: How do Czechs see urban forests?

Zdroj: Vítková, M.: (2006): How do Czechs see urban forests? JOURNAL OF FOREST SCIENCE, 52, 2006 (12): 565–579

Klíčová slova: "návštěvníci lesa, rekreace, sociologie, veřejné mínění "


Cílem práce a výzkumu bylo zjistit aktuální názory obyvatel České republiky na příměstské rekreační lesy, porovnat je s již uskutečněnými průzkumy a v návaznosti využít zjištěných výsledků při zpracování metodiky zakládání, managementu a péče o příměstské rekreační lesy.

Cílovou skupinou pro provedený dotazníkový průzkum byli občané České republiky ve věku 18 let a starší, bydlící ve městě. Dolní hranice 18 let byla po obdržení vyplněných dotazníků snížena na 15 let.

Díky měnícímu se životnímu stylu obyvatel dochází ke zrychlování životního tempa a k nárůstu stresových situací. Tento trend bude jistě pokračovat i nadále. Bude tedy vzrůstat potřeba míst pro kvalitní rekreaci v přírodě. Rekreace v přírodě není preferována celou společností, ale preference blízkosti přírodních lokalit, tedy i lesů, bude podle předpokladů stoupat s technizací prostředí a s růstem městské zástavby. Dokazuje to i např. větší atraktivita lokalit v blízkosti zeleně při prodeji bytů či pozemků.

Již pohled na přírodní plochy, zelenou barvu a vytvořený horizont v jinak urbanizovaném prostředí má příznivý účinek na psychiku jedince, a tím i společnosti. Blízkost lesů má pro obyvatele měst řadu výhod a účinků: zlepšuje se klima a kvalita ovzduší ve městě, dochází k příznivému ovlivnění zdravotního stavu obyvatel, urbanistický celek přítomností zeleně nabývá na atraktivnosti, zeleň příznivě ovlivňuje sociální vazby a vztahy mezi obyvateli apod. Samozřejmě v neposlední řadě je třeba brát v úvahu vztah větší plochy lesů v příměstských oblastech na ekologické vazby v krajině apod.

Zpracoval/a: Ing. Kateřina Ventrubová, Ph.D., katka.ventrubova@gmail.com
Přílohy
abstrakt-030.docx