Anglicky: The effects of welfare-related management practices on carcass characteristics for beef cattle

Zdroj: Sonoda, Y., Oishia, K., Kumagaia, H., Aukib, Y., Hirookaa, H. (2017). The effects of welfare-related management practices on carcass characteristics for beef cattle. Livestock Science.197: 112–116.

Klíčová slova: "welfare, jatečné tělo, hovězí maso"

Dostupný z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871141317300227


Pohodu zvířat ovlivňuje mimo jiné jejich manipulace a zvolená strategie vykonávaných zootechnických činností. Nezajištění welfare se pak odráží v produkčních ukazatelích a tím pádem i v celkové ekonomice zemědělského podniku. Záměrem této studie bylo porovnat vliv odlišných chovatelských postupů výkrmu skotu ve vztahu k životním podmínkám zvířat na kvalitu jatečně upravených těl (JUT) skotu.

V prvém bodě studie bylo osobní dotazování chovatelů, jaké zootechnické postupy aplikují a jak je vybavena stáj pro zvířata. Studie probíhala na 30 farmách v Japonsku. Otázky byly zaměřeny na ustájení zvířat, typ podlahy ve stáji, typ podestýlky, způsob odklidu výkalů, provádění odrohování, použití nosních kroužků, úpravu paznehtů, a jestli bylo aplikováno individuální krmení dovezených zvířat před zařazením do skupiny. Sledované faktory byly vyhodnocovány ve vztahu ke kvalitě JUT skotu, přičemž hlavní pozornost byla zaměřena na hmotnost JUT, podíl masa, tloušťku žebra, stupeň mramorování, výšku podkožního tuku a cenu jatečně upraveného těla.

Výzkumem bylo zjištěno, že správně zvolená strategie zootechnický opatření může průkazně ovlivnit kvalitu JUT. Ve správnou dobu provedená úprava paznehtů pozitivně ovlivňuje tloušťku podkožního tuku a tím i celkovou cenu za JUT. Odrohováním zvířat se zabraňuje mnohdy ošklivým poraněním ošetřovatelů a dalších zvířat. Tímto opatřením je tak možné zabránit ekonomickým ztrátám v chovu při téměř nulovém ovlivnění kvality JUT. V případě aplikace nosního kroužku pro manipulaci se zvířaty, bylo zjištěno negativní ovlivnění stupně mramorování a celkové ceny JUT. Tento zákrok je pro zvířata bolestivý a vyvolává u nich stres, který se často promítá do kvality JUT. Provádění odděleného způsobu krmení při dovezení zvířat, se negativně promítlo takřka do všech ukazatelů kvality JUT. Počáteční oddělený výkrm, vytváří u zvířat stres a je zabráněno zvířatům se včasně sdružovat s ostatními zvířaty v chovu. Co se týče podestýlky ve stáji pro vykrmována zvířat, bylo v této studii zjištěno, že tam kde byly nastlány piliny, byla větší plocha a poměr svalů z celkového jatečně upraveného těla skotu. Typ podestýlky souvisí také s čistotou těla zvířat a ochotou v daném kotci ležet či naopak stát. Zvolená podestýlka ovlivňuje pohodlí zvířat a možnost výskytu tolik nežádoucího stresu.

Zkoumaná problematika poukazuje na správnost zvolených a prováděných zootechnických opatření. Výše zmíněné rutinní zákroky, prováděné v každém systému výkrmu skotu ovlivňují nejen životní pohodu zvířat, ale promítají se i do ekonomické stránky chovu.

Zpracoval/a: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, radek.filipcik@mendelu.cz