Anglicky: A comparison of dicamba absorption, translocation and metabolism in Chenopodium album populations resistant and susceptible to dicamba

Zdroj: Harrington, K. C., James, T. K. 2018. A comparison of dicamba absorption, translocation and metabolism in Chenopodium album populations resistant and susceptible to dicamba. Crop Protection 110, 112-116

Klíčová slova: "chenopodium album; rezistence; dicamba"

Dostupný z: https://reader.elsevier.com/reader/sd/AC470E1F4B98B81325C53DDBC8E54B9093F76A0CC0BA8280CA405FADB647E62691B98452B906173638988F0AED5FADB5


Plevelný druh Chenopodium album patří mezi významné plevele na orné půdě, u kterých se vyvinula rezistence vůči dicambě na Novém Zélandu. Cílem této práce bylo prozkoumat způsoby absorpce, translokace a metabolismu herbicidu dicamba v rezistentních a citlivých populacích. Nebyly zjištěny žádné významné rozdíly v absorpci oběma populacemi, přičemž více než 80% aplikovaného herbicidu bylo přijato rostlinami obou skupin během 5 dnů po aplikaci. 14C z dicamby byl také snadno translokován z ošetřeného listu, což bylo zjištěno u rezistentních rostlin než u citlivých rostlin. Většina 14C z dicamby byla translocována do neošetřených listů v obou populacích. Nicméně 5 dní po aplikaci bylo nalezeno 18,4% 14C z dicamby v testovanám materiálu pro citlivé rostliny, ve srovnání s pouze 5,1% u rezistentních rostlin. Pro každou populaci nebyl zjištěn žádný metabolismus dicamby. Na základě výsledků této studie nebyl mechanismus rezistence vůči dicambě u Chenopodium album adekvátně vysvětlen rozdílem v absorpci, translokaci nebo metabolismu, avšak zdá se, že mechanismus se liší od dříve publikovaných případů rezistence na dicambu.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz