Anglicky: Insecticide activity of plant extracts against pests of oilseed rape

Zdroj: Palagacheva, N., Kehayov, D.2017. Insecticide activity of plant extracts against pests of oilseed rape. SCIENTIFIC PAPERS-SERIES A-AGRONOMY Volume: 60 Pages: 520-525

Klíčová slova: "oilseed rape; pests; biological control; insecticide; plant extracts beetle meligethes-aeneus; essential oil compounds; pollen beetle; larvae "

Dostupný z: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=20&SID=D3XRKwcV1b5pXwMhg23&page=1&doc=10


Řepka olejka je napadáná mnoha škůdci a někteří z nich jako například blýskáček řepkový (Meligethes aeneus F.) se objevují v období před květem a během kvetení a způsobují vážné poškození květů vedoucí často k velmi významným ztrátám na výnosech.
Hlavním a dlouhodobě jediným způsobem ochrany porostů OSR proti blýskáčkům je aplikace insekticidů. V posledních lestech je velkým problémem vznik rezistence proti insekticidům na bázi pyretroidů a dá se očekávat snižování citlivosti i u dalších široce používaných insekticidů na bázi neonikotinoidů. To vede v praxi k opakovaným aplikacím a navyšování dávek u slběji působících insekticidů. V posledních letech proto nabývá na významu stále více ekologické hledisko v pohledu na použití pesticidů na polích s cílem chránit životní prostředí, užitečný hmyz a opylovače. Proto sílí tlak na zemědělce, aby omezili použití chemických prostředků k likvidaci škůdců jejich polních plodin. To následně vyvíjí tlak na potřebu hledat nové alternativy k chemickým pesticidně účinným látkám. Ví se, že řada látek rostlinného původu vykazuje insekticidní účinek. Proto jsou v laboratorních podmínkách testovány rostlinné výtažky z ořechu (Juglans regia L.), divokého vlašského ořechu (Ailantthus altissima Swing.) a tabáku (Nicotiana tabacum L.), proti dospělcům blýskáčka(M. aeneus). Výsledky pokusů ukazují, že vysoká účinnost proti dospělým broukům (Meligethes aeneus F.) byly zjištěna při použití rostlinných výtažků v roztoku s koncentrací nad 1% a to již na třetí den po aplikaci.

Zpracoval/a: RNDr. Tomáš Spitzer, PhD., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., spitzer@vukrom.cz