Anglicky: Is organic agriculture in line with the EU-Nitrate directive? On-farm nitrate leaching from organic and conventional arable crop rotations

Zdroj: Biernat, L., Taube, F., Vogeler, I., Reinsch, T., Kluß, Ch., Loges, R.2020. Is organic agriculture in line with the EU-Nitrate directive? On-farm nitrate leaching from organic and conventional arable crop rotations. Agriculture, Ecosystems & Environment, Volume 298, https://doi.org/10.1016/j.agee.2020.106964

Klíčová slova: "rotace plodin na orné půdě, vyluhování dusičnanů, výzkum na farmě, severní německo"

Dostupný z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880920301493


Předkládané výsledky jsou součástí dlouhodobého projektu, který probíhá v severním Německu. Jedná se o oblast s průměrným ročním srážkovým úhrnem 737 mm. Podstatou projektu je analyzovat dlouhodobé důsledky přeměny komerčních farem z konvenčního na ekologické hospodaření. Studie probíhala na pozemcích o rozloze od 5 do 23 ha. V průběhu dvou let byly porovnávány tři různé způsoby střídání plodin a aplikace dusíkatých hnojiv: ekologické s nízkým vstupem N (podíl leguminóz 25%), ekologické polointenzivní (podíl leguminóz 40%) a klasické intenzivní (Tab.1).

Z výsledků vyplývá, že střídání plodin při ekologickém hospodaření významně sníží vyplavování dusičnanů (22 kg N-NO3/ha/rok) oproti konvenčnímu hospodaření (35 kg N-NO3/ha/rok).

Dle Rámcové směrnice EU pro vodu je limitní koncentrace dusičnanového dusíku v pitné vodě 11,3 mg/l (tj. 50 mg/l dusičnanů). Tato limitní hodnota byla překročena u všech způsobů hospodaření a střídání plodin, tj. u ekologických i konvenčních.

Z analýzy vztahu mezi výnosem na ha a množstvím vyplaveného dusíku vyplývá, že ztráty dusičnanů jsou vyšší v ekologickém způsobu hospodaření. Výsledky ukazují na nutnost zařadit do osevních postupů v ekologickém i konvenčním hospodaření v podzimním období jetelotravní směsky, které zajistí vysokou absorpci dusíku. Rovněž rozmanité osevní postupy zajistí snížení vyplavování dusíku do podzemních vod. Je třeba vedle rostlinné výroby zařadit i živočišnou.

V ekologickém zemědělství lze doporučit posunutí data likvidace jetelotravních porostů z podzimu na jaro a nechat na půdě přes zimu vegetační kryt. Důraz je kladen na smíšené ekologické farmy – tj. společně rostlinná i živočišná výroba.

U konvenčního způsobu hospodaření autoři doporučují snížit množství N v hnojivech na podzim po hlavní plodině, zvýšit podíl plodin poutající dusík a snížit vyplavování dusíku z půdy v zimě. V případě aplikace hnoje nebo digestátu upravit dávku hnojení minerálním dusíkem.

 

 

                           Ntot.   kg/ha

 

Tab. 1

 

 

 

období: říjen 2012 - říjen 2013

období: říjen 2012 - říjen 2013

 

Ekologické

 s nízkým vstupem N

jetel luční

 

 

pšenice ozimá

50

50

žito seté

 

 

 

 

 

Ekologické

s polointenzivním N

 

oves setý

 

 

jetel luční

 

 

pšenice ozimá

65

65

žito seté

 

 

hrách

 

 

žito seté

 

 

 

Konvenční

 

 

 

 

 

 

řepka

211

341 *

pšenice ozimá

178

218

pšenice ozimá

267 *

285 *

řepa

152 *

136

pšenice ozimá

222

233

*  minerální hnojení + kejda a digestát

Zpracoval/a: Ing. Petra Oppeltová, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, oppeltova@mendelu.cz