Anglicky: Mulch application in hops, garpes and Olives

Zdroj: Bound, S. 2014. Mulch application in hops, garpes and Olives. International Symposium on Organic Matter Managemnet and Compost Use in Horticulture. Acta horticulturae, 361 – 368 s

Klíčová slova: "mulčování, organická hmota, zelené hnojení, vodní eroze, kompostování, půdoochranné technologie"

Dostupný z: https://www.researchgate.net/publication/262604337


Integrovaná zemědělská produkce je jedním ze zemědělských systémů, který je v EU považován za první proveditelný krok směrem k řešení současných problémů intenzivního zemědělství. Zároveň je důležitým mezičlánkem mezi konvenční a ekologickou výrobou. Díky ní jsou do výrobního procesu zapojena ekologicky a ekonomicky přijatelná opatření a dochází k výraznému snížení agrochemikálií. Výsledky ukazují, že může být prospěšné kombinovat mechanické zpracování půdy s dalšími způsoby péče o půdu, a že i přes relativně krátkou dobu, je možné tímto způsobem zlepšit stav půdy. Příkladem může být mulčování. Tato agrotechnická metoda spočívá v pokrytí zemědělského povrchu rostlinným materiálem s cílem omezit degradační procesy. Existují různé druhy mulčování. Povrch nechráněné půdy může být pokryt odpadem ze sklizně, kůrou či štěpkou, slámou, listím, pokosenou trávou či kombinací uvedených způsobů. Jako mulč lze však využít i štěrk, oblázky, textilní a netkané fólie, případně tzv. živý mulč. Mulčování má řadu významných, pozitivních funkcí na půdu, mezi které patří zejména: zabraňuje erozi půdy, chrání půdu před zaplevelením, zlepšuje vláhové poměry, zvyšuje obsah organické hmoty a humusu v půdě, podporuje mikrobiální činnost apod.

Studie, kterou se zabývala Bound (2014), ukazuje po aplikaci mulče výrazně nižší erozi půdy. Zaznamenán byl i nárůst mikrobiální biomasy. Jako mulč byly využity částečně zkompostované rostlinné zbytky, které byly následně využity k pokrytí povrchu půdy. Studie také zaznamenala nárůst populace žížal, jejichž aktivita zvyšuje úrodnost půdy. Při použití mulče nebyly zjištěny žádné negativní chemické či fyzikální účinky. Obsah organické hmoty v půdě byl navýšen o biomasu dodanou z mulčování. Rozkládající se mulč může zlepšit fyzikální a biologické vlastnosti, snižovat erozi půdy, snížit zhutnění půdy či regulovat teplotu.

Zpracoval/a: Ing. David Kincl, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Kincl.David@vumop.cz