Anglicky: National status of state developed and implemented forestry best management pracices for protecting water quality in the United States

Zdroj: United States Department of Agriculture Forest Service, FS-990a, April 2012

Klíčová slova: "dobré příklady praxe, kvalita vody, národní legislativa, šetrné technologie"

Dostupný z: https://www.fs.fed.us/biology/resources/pubs/watershed/FS_National_Core_BMPs_April2012.pdf


Nejedná se o vědecký článek, ale publikaci, která přibližuje a upřesňuje přístup ochrany vod, a to především v souvislosti s lesním hospodářstvím. Publikace byla vybrána z důvodu možnosti využití dobrých příkladů z praxe, jak nakládat s vodou v souvislosti s lesem.

Byť podmínky USA a ČR mohou být značně odlišné, doporučením je rekognoskovat příklady dobré praxe, a to v souvislosti s potenciálním nastavením plateb za ekosystémové služby, které by měly být na národní úrovni s vlastníky lesů řešeny.

V České republice je ochrana vod komplexní činností spočívající v ochraně množství a jakosti povrchových i podzemních vod, a to v souladu s požadavky českého práva i práva EU. Základním právním předpisem Evropského parlamentu a Rady ustavujícím rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky členských států je směrnice 2000/60/ES z 23. října 2000. Ochranu vod, jejich využívání a práva k nim upravuje zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Některá jeho paragrafová ustanovení jsou upřesněna či rozvedena tzv. podzákonnými předpisy (nařízení vlády, vyhlášky). Ministerstvo životního prostředí společně s Ministerstvem zemědělství každoročně předkládá vládě Zprávu o stavu vodního hospodářství v České republice, která popisuje a hodnotí stav jakosti a množství povrchových a podzemních vod i související legislativní, ekonomické, výzkumné a integrační aktivity.

Zpracoval/a: Ing. Kateřina Ventrubová, Ph.D., katka.ventrubova@gmail.com
Přílohy
abstrakt-019.docx