Anglicky: The Benefits of Safer Drinking Water: The Value of Nitrate Reduction

Zdroj: Crutchfield, S. R., Cooper, J. C., Hellerstein, D. 2016. The Benefits of Safer Drinking Water: The Value of Nitrate Reduction. Economic Research Service Agricultural Economics Report Number 752, 62.

Klíčová slova: "kvalita vody, pitná voda, dusičnany, výhody, podmíněná cena"

Dostupný z: https://ssrn.com/abstract=2736657


Podzemní voda je důležitým zdrojem pitné vody, zejména ve venkovských oblastech USA, kde je řada domácností zásobována ze soukromých studní. Za posledních 15 let se výrazně zvýšil zájem veřejnosti o kvalitu zdrojů podzemní vody. Platí to především pro rezidua různých chemických látek používaných v zemědělství, která mohou potencionálně zhoršit kvalitu podzemních vod. Lidé jsou znepokojeni tím, že chemikálie ze zemědělství, které jsou obsaženy v pitné vodě, mohou ohrozit jejich zdraví. Nejčastěji se jedná o dusičnany, pesticidy a jejich rezidua. V 70. a 80. letech minulého století převládal názor, že podzemní vody jsou díky půdnímu pokryvu chráněny před dusičnany a pesticidy. V současné době víme, že i podzemní vody jsou často kontaminovány chemickými látkami a dochází k výraznému zhoršování jejich kvality.

Agentura na ochranu životního prostředí USA (EPA) uveřejnila výsledky z průzkumu, který ukázal, že přibližně polovina vyrobené pitné vody obsahuje koncentrace dusičnanů vyšší než 10 mg/l. Riziko dusičnanů v pitné vodě je dobře zdokumentováno u kojenců, jedná se o tzv. methemoglobinemii, kdy dochází ke snížení schopnosti krve přenášet kyslík a může dojít až k udušení. Vyšší koncentrace dusičnanů v pitné vodě a v potravinách mohou rovněž způsobovat rakovinu.

Cílem této zprávy je zhodnotit potenciální výhody snížení nebo odstranění dusičnanů z pitné vody. Více než 800 respondentů ze čtyř různých regionů USA nejprve získalo informace o rizicích, která mohou vyšší koncentrace dusičnanů v pitné vodě způsobovat. Následně byli dotázáni, zda by byli ochotni zaplatit za filtr, který by snižoval koncentrace dusičnanů na bezpečný limit. Výsledky tohoto průzkumu je, že by byli ochotni zaplatit 45 – 60 dolarů měsíčně za filtr, který by snížil koncentrace dusičnanů na bezpečnou mez a ještě o 10 dolarů měsíčně více, tj. až 70 dolarů, za filtr, který by pitnou vodu zcela zbavil dusičnanů.

Ekonomickou otázkou je, jak nejlépe zajistit, aby předpisy pro prevenci nebo snížení koncentrací dusičnanů v pitné vodě maximalizovaly čisté přínosy snížení zdravotních rizik, a zároveň byly minimalizovány náklady, které tyto předpisy ukládají výrobcům a spotřebitelům, tj. i zemědělcům, kteří v povodích vodních zdrojů hospodaří.

Zpracoval/a: Ing. Petra Oppeltová, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, oppeltova@mendelu.cz