Anglicky: Possibilities of energy utilization biomass with reference to requirement supplies organic matter to the soil

Zdroj: Abrham, Z., Andert, D., Herout, M. 2017. Možnosti energetického využití biomasy s ohledem na potřebu dodávky organické hmoty do půdy. Agritech Science [online], roč.11, č. 1, s. 1-5. ISSN 1802-8942.

Klíčová slova: "zemědělská biomasa, organická hmota, bilance"

Dostupný z: http://www.agritech.cz/clanky/2017-1-3.pdf


V příspěvku je uvedena bilance zemědělské odpadní i záměrně pěstované biomasy. Hodnotí možností jejího využití s ohledem na požadavky vracení organické hmoty do půdy. Detailněji bilancuje slámy a sena z trvalých travních porostů při splnění podmínek DZES. Analyzuje aktuální stav a prognózu vývoje produkce pěstovaných energetických plodin. Konstatuje, že při splnění všech stávajících podmínek DZES zbývá stále významné množství slámy pro energetické využití v průměru ročně okolo 1,5 t na 1 ha zemědělské půdy.

Prioritní využití produkce ze zemědělské půdy je zajištění potravinové soběstačnosti. Výhledově lze očekávat, že tlak na udržování či zlepšování kvality půdy a ochrany před erozí bude narůstat (i legislativní formou) a bude tedy vyžadovat vyšší míru využití zemědělské odpadní i záměrně pěstované biomasy pro tyto účely.

Jednou z perspektivních metod úhrady organické hmoty v půdě je produkce a využití faremního kompostu. Kompostováním vzniká organické hnojivo s pomalu uvolnitelným dusíkem, má vysoký obsah organické hmoty, přispívá k nárůstu stability půdních agregátů vůči degradaci deštěm, zlepšuje odolnost půdy proti erozí a zhutnění. Pro výrobu faremního kompostu se jeví jako nejvhodnější využití nejdostupnější zbytkové zemědělské biomasy - tj. travní hmoty a slámy. Výsledkem kompostování travní hmoty a slámy je kompost bez registrace. Lze ho využívat pro vlastní potřebu zemědělského podniku na hnojení a zlepšení bilance organické hmoty v půdě. Množství travní hmoty a slámy pro produkci kompostu však je limitovány některými faktory.

Zpracoval/a: Ing. Barbora Badalíková, Výzkumný ústav pícninářský, spol. s.r.o., badalikova@vupt.cz