Anglicky: Investigation of weaning strategy and solid feed location for dairy calves individually fed with an automated milk feeding systém

Zdroj: Parsons, S., D., Steele, M., A:, Leslie, K., E., Renaud, D., L., DeVries, T., J. 2020. Investigation of weaning strategy and solid feed location for dairy calves individually fed with an automated milk feeding system. Journal of Dairy Science, 103: 6533-6556.

Klíčová slova: "tele, odstav, chování, růst, příjem krmiva"

Dostupný z: https://www.journalofdairyscience.org/article/S0022-0302(20)30353-2/fulltext


Období odstavu telat od mléčné výživy je klíčové z pohledu zajištění dobré následné prosperity odchovávaných telat. Ukončení závislosti telat na mléčné výživě a jejich kontinuální přechod na rostlinná krmiva je v tuzemských chovech velmi často spojena s řadou chyb. Cílem této studie bylo ověřit dvě různé metody odstavu telat od mléčné výživy a dále také ověřit, jestli vzdálenost nemléčného krmiva od místa výdeje mléčného krmiva, u telat individuálně ustájených, hraje roli v jeho příjmu. Celkem bylo do pokusu zařazeno 60 jaloviček plemene holštýn. Telata byla zařazena do pokusu od 2. dne stáří, kdy byla krmena mléčnou krmnou směsí (MKS) s obsahem 26 % hrubého proteinu, 18 % tuku a 48 % laktózy. Mléčný nápoj byl připravován ze 150 g MKS na 1 l vody. Automatický krmný systém krmil telata v 5, 9, 13,17 a 22 hod. Dávka na krmení byla do 43. dne stáří telat 2,5 l. Telata byla odstavována od 43. do 56. dne, a to buď a) pozvolně (snížení objemu mléčného nápoje z 12,5 l/KD na 2 l/KD), nebo b) krokově (43. až 45. den 10 l/KD, 46. až 49. den 8 l/KD, 50. až 52. den 6 l/KD, 53. až 56. den 3 l/KD). Starterové krmivo (5 % sláma, 95 % starter) bylo předkládáno telatům buď do čela boxu, kde byla krmena i MKS, nebo u druhé skupiny v zadní části boxu. Telata s pozvolnou křivkou odstavu měla vyšší příjem mléčného nápoje než telata, která byly odstavována krokovou metodou (6,7 vers. 6,3 l/KD/tele), proto i mezi hodnocenými skupinami byly zjištěny rozdíly v jejich chování. Průměrné denní přírůstky telat, ale i jejich živá hmotnost, nebyly prokazatelně rozdílné mezi skupinami (kontinuálně odstavená telata – přírůstek 0,8 kg/KD a 91 kg ž. hm při odstavu, krokově odstavená telata - přírůstek 0,9 kg/KD a 89,5 kg ž. hm při odstavu). Telata, která měla v čelní části kotce umístěn starter, měla o 16,7 % vyšší spotřebu starteru a o 0,5 l/KD více mléčného nápoje než telata, která měla před odstavem starter v zadní části boxu. Stejného efektu bylo dosaženo i u vody, a to v období před (0,76 vers. 0,55 l/KD), při (2,55 vers. 2,12 l/KD) a po (10,34 vers. 9,30 l/KD) odstavu. Telata s čelním umístěním starteru trávila delší dobu jeho příjmem. Telata se starterem umístěným v zadní části boxu měla o 10 % nižší přírůstek než telata se starterem umístěným v jeho čele, a to v periodě před odstavem. Celkově tyto výsledky ukazují, že rozdíly mezi pozvolným a krokovým odstavem telat nejsou nikterak výrazné, ať již jde o intenzitu růstu či chování. Ukázalo se však, že umístění pevných krmiv v ose krmení telat zvyšuje příjem starteru, vody, ale i mléka z krmného automatu v periodě před odstavem, což zintenzivňuje i jejich růst.

Zpracoval/a: Ing. Stanislav Staněk, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., stanek.stanislav@vuzv.cz