Anglicky: Assessing yield, water productivity and farm economic returns of malt barley as influenced by the sowing dates and supplemental irrigation

Zdroj: Paula Paredes, Gonçalo C. Rodrigues, Maria do Rosário Cameira, Maria Odete Torres, Luis S. Pereira. Agricultural Water Management, Volume 179, 1 January 2017, Pages 132-143. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2016.05.033

Klíčová slova: "transpirace plodin; duální koeficient plodiny; ekonomická produktivita vody; simdualkc model vodní bilance; stewartův model voda-výnos"

Dostupný z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378377416302013


V minulosti prakticky ověřený přístup spojení růstového modelu SIMDualKc se Stewartovým modelem výnosů byl použit k vyhodnocení dopadů alternativních termínů výsevu a plánů zavlažování na výnosy sladovnického ječmene (Hordeum vulgare L. cv. Publican). Pro výběr vhodně zvolených dat do modelů byla studie založena na pozorováních v terénu na pozemcích zemědělců v průběhu vegetační sezony 2012 a 2013, tedy v suchém a vlhkém roce. Studie byla zaměřena na posouzení alternativních termínů výsevu a řízení zavlažování z hlediska využívání vody, výnosů, poměru produktivity vody a poměru ekonomické produktivity vody (EWPR), který souvisí s výnosovou hodnotou s výrobními náklady vztahujícími se k celkové spotřebě vody. Proveditelnost u ječmene pod závlahou byla vyhodnocena v širokém spektru klimatických podmínek, zaměřených především na suché roky. Výsledky ukazují, že pokud jde o využitelnost vody, tak setí do poloviny listopadu je vhodné, protože je obecně k dispozici více srážek. Naproti tomu z hlediska výnosu, produktivity vody a hospodářských výnosů zemědělských podniků, které představují EWPR, vyplývá, že odložení výsevu do začátku ledna a použití doplňkového zavlažování je nejlepší alternativou jak pro suché, tak vlhké roky a stejně tak i pro období pouze suchých let. V podmínkách nedostatku vody je doporučen kompromis mezi využitím vody, výtěžností a ekonomickou produktivitou vody; proto by bylo vhodné přijmout "mírné" až "umírněné" doplňkové zavlažování, protože vede k zisku, ale vyžaduje přiměřenou podporu řízení závlah. Dále výsledky ukázaly, že na testované lokalitě není ječmen pod závlahou ekonomicky výhodný v suchých letech; ovšem za vhodných klimatických podmínek (dostatek vody) může být ječmen pod závlahou taktéž pěstován, pokud se provádí pozdní setí.

Zpracoval/a: doc. Ing. Dr. Milada Šťastná, Mendelova univerzita v Brně, stastna@mendelu.cz