Anglicky: Assessment of Welfare Problems in Finnish Cattle and Pig Farms Based on official Inspection Reports

Zdroj: Väärikkälä,S., Hänninen,L. and Nevas,M. 2019. Assessment of Welfare Problems in Finnish Cattle and Pig Farms Based on official Inspection Reports. Animals, 9, 263; doi:10.3390/ani9050263

Klíčová slova: "welfare, chov skotu, chov prasat, neshoda, inspekce"

Dostupný z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6562425/pdf/animals-09-00263.pdf


Chovy hospodářských zvířat pravidelně ve všech zemích EU podléhají kontrole inspektorů welfare Státních veterinárních zpráv příslušných zemí. Práce je zaměřena na analýzu výsledků inspekčních kontrol chovů skotu a prasat ve Finsku v období 2010 - 2015 s cílem kontroly dodržování zásad správné chovatelské praxe v oblasti welfare chovaných zvířat a odhalení nejčastěji se vyskytujících neshod včetně identifikace potenciálních rizikových faktorů na jednotlivých farmách.

V práci jsou analyzovány výsledky  1 546 kontrol uskutečněných v chovech skotu a 362 kontrol v chovech prasat. „Check“ listy pro chovy skotu byly rozděleny do dvou samostatných částí, a to jednak pro dospělý skot (tj. skotu starší 6 měsíců) – 38 hodnocených ukazatelů; a jednak pro telata – 39 ukazatelů. „Check“ listy pro chovy prasat obsahovaly 43 hodnocených ukazatelů. Výsledek každého ukazatele byl zaznamenán příslušným kontrolním orgánem jako vyhovující, nevyhovující nebo nerelevantní pro danou farmu.

Jednotlivé ukazatele byly rozděleny do šesti (dospělý skot) nebo pěti (telata a prasata):samostatných kategorií: (1) obecné ukazatele chovu, (2) prostorové požadavky, (3) chovné prostředí, (4) management, (5) krmení a napájení, a (6) venkovní chovy a pastviny.

Prevalence farem, které vykazují neshody s obecně uznávanými standardy hodnocení pohody, byla v chovech skotu 24,2%, respektive 27,9% v chovech prasat. V chovech skotu se nejčastěji problémy vyskytovaly v období podzimu, v chovech s malým počtem zvířat chovaných na jedné farmě; dále v chovech s technologií vazného ustájení skotu a na farmách s celoročním chovem skotu na pastvinách. Nejčastějším potenciálním rizikovým bodem byla nedostatečná plocha, určená pro ležení a odpočinek a kvalita chovného prostředí pro ustájení telat.

V chovech prasat potom byly zjištěny problémy nejčastěji v oblasti dodržování zásad správné chovatelské praxe v oblasti welfare na velkých farmách s reprodukční i produkční částí chovu umístěnou v jednom areálu; a dále potom s využíváním různých materiálů určených pro obohacení chovného prostředí. Z výsledků vyplynula nutnost zaměření inspekčních kontrol na chovy s malým počtem zvířat (malochovy skotu), a to zejména v průběhu chladného makroklimatického (deštivého) období roku, v chovech prasat bude nutné věnovat pozornost zejména velkochovům.

Nalezené regionální rozdíly mohou být způsobeny především rozdílným výkladem standardů welfare různými inspektory popř. různým způsobem vlastního průběhu inspekce v jednotlivých chovech.

Výsledky analýzy chovů skotu a prasat ve Finsku představují cenný zdroj informací o úrovni pohody v jednotlivých chovech skotu a prasat včetně vytipování potenciálních kritických míst pro hodnocení systémem HACCP; významně přispějí ke sjednocení systému kontrol inspektory státní veterinární správy v jednotlivých regionech. Stejně tak budou přínosné i při výběru témat dalšího vzdělávání chovatelů.

Zpracoval/a: doc. MVDr. Pavel Novák, CSc., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., novak.pavel@email.cz