Anglicky: Evaluation of possible mitigation measures to prevent introduction and spread of African swine fever virus through wild boar

Zdroj: European Food Safety Authority (EFSA), Parma, Italy; EFSA Journal 2014;12(3):3616

Klíčová slova: "africký mor prasat, černá zvěř, zavlečení nemoci, cesty šíření, zmírňování škod, lov"

Dostupný z: https://www.ars.usda.gov/GARA/reports/EFSA%20WildBoarOpinion2014.pdf


Tato vědecká zpráva byla připravena v souladu s článkem 31 Nařízení (ES) č. 178/2002 jako reakce na žádost Evropského úřadu pro bezpečnost potravin o naléhavou vědeckou a technickou pomoc, zaměřenou na analýzu navrhovaných preventivních opatření minimalizující riziko zavlečení a šíření viru afrického moru prasat (AMP).

Zpráva je zaměřena na posouzení možnosti razantního omezení populace divokých prasat lovem nebo odchytem do pastí a současně ověření, zda je možné snížit riziko šíření AMP přikrmováním černé zvěře nebo vybudováním fyzických bariér (oplocení).

V odborné i vědecké literatuře nebyly nalezeny žádné důkazy, které by prokázaly, že populace divokých prasat v Evropě může být výrazně snížena lovem nebo odchytem do pastí. Hlavními důvody výše uvedeného jsou následující: adaptační chování divokých prasat, kompenzační nárůst populace a současně také potenciální příliv divokých prasat ze sousedních oblastí. Z výše uvedeného vyplývá, že razantní odlov černé zvěře není účinným nástrojem snižujícím riziko zavlečení a šíření AMP v populaci divokých prasat. Dále dosud nejsou stanoveny minimální prahové hodnoty hustoty divokých prasat pro průnik, šíření a přežívání viru AMP v populaci divokých prasat, a to především z důvodu nejistoty, týkající se rychlosti šíření a udržování AMP v prostředí, nepřesností v populačních datových souborech, věkové struktury populace a její dynamiky.

Snahy o razantní snížení populace černé zvěře mohou být v některých případech kontraproduktivní, dokonce mohou přispět ke zrychlení zvýšení rychlosti přenosu viru AMP a usnadnit jeho postupné geografické šíření, protože intenzivní lovecký tlak na populaci divokých prasat může v některých oblastech vést k rozptýlení skupin (tlup) i jedinců. Stejně tak by mohlo zvýšit riziko šíření viru AMP i přikrmování divokých prasat. Oplocení může omezit životní areál černé zvěře, avšak jeho účinnost musí vycházet ze znalosti vlastností viru AMP, chování černé zvěře, jejího prostorového rozšíření v daném biotopu. Na základě této epizootologické analýzy je možné vytipovat oblasti, kde by bylo možné použít oplocení jako jedno z možných preventivních opatření šíření AMP včetně posouzení proveditelnosti její implementace.

Zpracoval/a: doc. MVDr. Pavel Novák, CSc., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., novak.pavel@email.cz