Anglicky: Soil compaction and insect pollination modify impacts of crop rotation on nitrogen fixation and yield

Zdroj: Audrey St-Martin & Riccardo Bommarco St-Martin, A., & Bommarco, R. 2016. Soil compaction and insect pollination modify impacts of crop rotation on nitrogen fixation and yield. Basic and Applied Ecology 17: 617-626.

Klíčová slova: "společná zemědělská politika, orná půda, eroze, znečištění, pesticidy, hnojiva, biodiverzita, klimatická změna, zpracování půdy"

Dostupný z: Opylení a biologická fixace dusíku patří mezi hlavní ekosystémové služby, ale jejich přínos pro zemědělskou produkci může být ovlivněn zjednodušeným osevním postupem a utužením půdy (dvěma faktory, které limitují výnos). V pokusu prováděném ve skleníku byl sledován vliv osevního postupu, utužení půdy a opylení hmyzem a jejich vzájemné působení na tvorbu výnosu a úroveň biologické fixace dusíku u bobu obecného. Při vysokém utužení půdy a jetelotravního rotačního obhospodařování došlo k poklesu výnosu semene bobu ve srovnání s monokulturou ječmene, přičemž při opylení hmyzem výnos u obou osevních postupů vzrostl. U bobu, který byl pěstován v půdě odebrané z jetelotravního osevního postupu, vzrostla hmotnost jednotlivých semen po opylení o 50 %, což ukazuje na význam opylení pro dosažení vysoké kvality semene rostlin pěstovaných v podmínkách limitace živinami. U monokultury v interakci s vysokým utužením půdy klesl podíl fixace dusíku o 30 %, což ukazuje, že utužení půdy zvyšuje negativní působení monokultury na fixaci dusíku. Z výsledků vyplývá, že příjem dusíku je ovlivněn interaktivním působením zkoumaných faktorů. S klesající kvalitou půdy se snižuje schopnost leguminóz vázat vzdušný dusík a narůstá potřeba dodávat do půdy dusík jinou formou. Zároveň přicházíme o ekosystémové služby, které by leguminózy měly být schopné poskytnout.


Zpracoval/a: Mgr. Ing. Martina Eiseltová, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., eiseltova@vurv.cz