Anglicky: Timing of Tillage as a Driver of Weed Communities

Zdroj: Cordeau S. – Smith R. G. - Gallandt E. R. – Brown B. – Salon P. – DiTommaso A. - Matthew R. R. (2017): Timing of Tillage as a Driver of Weed Communities. Weed Science, 65: 504–514.

Klíčová slova: "zpracování půdy, načasování, vzcházení plevele"

Dostupný z: https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/0D66096EA5FDF5E085CC63CEB9C80292/S0043174517000261a.pdf/timing_of_tillage_as_a_driver_of_weed_communities.pdf


Obdělávání půdy je důležitým nástrojem pro efektivní regulaci plevelů v různých systémech zpracování půdy. V systémech organického zemědělství, při různém zpracování půdy jsou známy postupy dostupné pěstitelům pro snížení množství plevele. V konvenčních systémech se stále více využívá jako součást integrovaného systému strategie regulace plevele především herbicidy a zpracování půdy. Ale se vznikem rezistencí plevelů, připadají v úvahu postupy snižující potřebu herbicidů. Obdělávání půdy je základním postupem při pěstování plodin. I když je zpracování půdy účinné na snížení populace plevelů a přípravu půdy pro zapravení osiva plodiny, může zpracování půdy dramaticky změnit složení společenstev plevelů. V této práci byl sledován vliv termínu zpracování půdy na strukturu plevelných společenstev ve čtyřech lokalitách napříč severovýchodními Spojenými státy. Půda byla zpracována každé 2 týdny během vegetačního období (od konce dubna do konce září 2013) a hustota semenáčků plevelů podle druhu byla kvantifikována každých 6 týdnů po každém zpracování půdy. Pro polní experiment byly náhodně vybrány bloky půdy se čtyřmi opakováními pro každý typ zpracování půdy a pro každou lokalitu. Celkem bylo vybráno 196 parcel. Načasování zpracování půdy bylo po všech stránkách nejdůležitějším faktorem pro vytváření struktury společenstev plevelů. V rámci studie byly zjištěny tři hlavní doby provedení orby, které vedly ke vzniku podobných společenstev plevelů. Ve všech lokalitách byla ve vegetačním období celková hustota plevelů největší s nejmenší nerovnoměrností plevelů v prostoru. Od nejčasnějšího zpracování půdy do posledního termínu, ve kterém půda byla zpracována  byl celkový rozptyl snížen z 428 ± 393 na 159 ± 189 rostlin m-2 a zvýšila se rovnoměrnost od 0,53 ± 0,25 do 0,72 ± 0,20. Výsledky studie ukazují, že načasování zpracování půdy ovlivňuje strukturu plevelných společenstev, což naznačuje, že zemědělci mohou ovlivňovat plevelná společenstva a potenciál plevele úpravou časového rozvrhu zpracování půdy.

Zpracoval/a: Ing. Jan Štrobach, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., strobach@vurv.cz
Přílohy
30.docx