Anglicky: Possibilities of site-specific weed control in sugar beets

Zdroj: Nordmeyer, H (2008) Possibilities of site-specific weed control in sugar beets. JOURNAL OF PLANT DISEASES AND PROTECTION. Special Issue 21. p. 149-154.

Klíčová slova: "lokálně specifická regulace plevelů; plevelné druhy; řepa cukrová"


Řepa cukrová patří mezi plodiny širokořádkové, které jsou vystaveny poměrně silné konkurenci plevelů především v první fázi vegetace. Plevele jí silně konkurují a bez použití mechanické regulace nebo použití herbicidů není možné řepu cukrovou úspěšně pěstovat. Plevele se velmi často vyskytují ohniskově. Proto se v experimentech přistoupilo k ověření lokálně specifické aplikaci.

Výzkumy zaměřené na místně specifickou (lokálně specifickou) regulaci plevelů v cukrové řepě procházely, že při nízké hustotě plevele (<= 2 rostliny/m2) v době třetí aplikace herbicidu není na těchto plochách nutná regulace plevelů. Plochy s místně specifickou regulací plevelů vykazovaly zbývající hustoty plevelů <= 2 rostliny/m(2). Místně specifická regulace plevelů v cukrové řepě podle prahů škodlivosti ve všech termínech regulace plevelů se zdá být nerealizovatelná kvůli nízké konkurenci cukrové řepy. Experimenty byly provedeny v letech 2005 a 2006 ke studiu konkurence Chenopodium album, Matricaria recutita a Mercurialis annua v cukrové řepě. Byl zkoumán vliv plevelů na výnos řepy (bulev) a listů (chrástu) a také na kvalitativní parametry cukrovky. Výrazné rozdíly ve výnosu řepy se nepodařilo zjistit ani při vysoké hustotě zaplevelení. Výnos řepy klesal se zvyšující se hustotou plevele.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz