Anglicky: Changes in behaviour of dairy cows with clinical mastitis

Zdroj: Sepúlveda-Varas, P., Proudfoot, K. L., Wearya, D. M., von Keyserlingka, M. A. G. (2016). Changes in behaviour of dairy cows with clinical mastitis. Applied Animal Behaviour Science. 175: 8–13

Klíčová slova: "skot, mastitida, chování při nemoci, welfare"

Dostupný z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168159114002561


Projev chování zvířat je důležitý nástroj pro rozpoznání onemocnění u zvířat. V případě, že se u zvířete vyskytne nějaký druh onemocnění, začínají se u něj také projevovat změny v chování. Jedním z nejčastějších onemocnění u dojeného skotu je klinická mastitida. Dle řady studií dochází k poklesu příjmu krmiva, snížení pohybové aktivity a také ke změně sociálního chování ve skupině krav. Léčení plně propuknutých mastitid je poměrně finančně nákladné onemocnění. Proto včasná diagnostika a včasně zahájená léčba tohoto onemocnění může finanční nákladnost do jisté míry eliminovat, a hlavně při včasné diagnostice je dojnice méně negativně zatížena probíhajícím zánětem a rychleji je možné ji navrátit zpět do produkčního stáda.

Studie byla zaměřena na pozorování změn chování dojnic během tranzitního období a to 3 týdny před a 3 týdny po otelení. Pozorování probíhalo na mléčné farmě v Kanadě, a do pokusu bylo zařazeno 230 krav holštýnského plemene. Dojnice byly rozděleny do skupin o počtu 20 kusů. Všechna zjištěná onemocnění byla zaznamenávána školeným personálem. Klinická mastitida byla detekována v dojírně při kontrole mléka a pohmatem na vemeni. Každý zánět byl individuálně vyhodnocován v závislosti na závažnosti.

Z výsledků studie je patrné, že krávy snížili příjem krmiva už 5 dní před samotnou diagnózou mastitidy. Několik dalších studií potvrdilo změny v příjmu krmiva před rozvojem zánětu vemene. Z výzkumů zaměřených na obdobné téma vyplývá, že změny v chování zvířat a příjmu krmiva závisí na stupni závažnosti mastitidy a tomu, zda je zánět pouze v jedné nebo ve dvou čtvrtích. Samozřejmě velký vliv má patogen, který zánět způsobil. Dále byla v pokusu zjištěna snížená soutěživost krav u krmného stolu před přesným stanovením mastitidy. Avšak mnohé studie poukazují na to, že tento jev nemusí být jen přímou „předpovědí“ mastitidy. V den stanovení onemocnění, bylo vypozorováno, již velmi razantní snížení příjmu krmiva. Dále krávy, u kterých se vyskytovala klinická mastitida, častěji volily odpočinek ve stoje, než aby ulehly z důvodu tlaku na vemeno. Po aplikaci léčiv přímo do postižené čtvrtě mléčné žlázy se velmi často do jednoho dne zvýšil u dojnice příjem krmiva a četnost návštěv u krmného stolu. Na druhou stranu soutěživost krav u krmného stolu, byla poměrně pozvolnější.

Cílem studie bylo vyhodnotit změny chování před diagnostikováním mastitidy. Tento předpoklad se potvrdil. Což znamená, že samotným pozorováním stáda krav lze do jisté míry vyhledat a předpovídat, u které z krav by se mohla mastitida s velkou pravděpodobností vyskytnout a zahájit léčbu v jejím prvopočátku. Proto najděme si čas a pozorujme chování zvířat ve stáji, abychom zaznamenali případné změny v jejich životních projevech, protože každá odlišnost od normálu znamená, že se něco děje. V případě mastitidy je důležité její včasné odhalení a zahájení léčby, protože to bude účinnější a ještě ušetříme.

Zpracoval/a: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, radek.filipcik@mendelu.cz