Anglicky: The assessment of tree anchoring in the ground as a basic parameter of their stability – II. Non-destructive, ecophysiological methods

Zdroj: Čermák, J., Nadezhdina, N., Simon, J., Staněk, Z., Koller, J. 2015. Hodnocení ukotvení stromů v podloží jako základní parametr jejich stability – II. nedestruktivní, ekofyziologické metody. Zprávy lesnického výzkumu, 60(4), 309-314. ISSN 0322-9688

Klíčová slova: "ukotvení stromu v půdě, nedestruktivní metody, absorpční plocha kořenů, pulsní tomografie"

Dostupný z: http://www.vulhm.cz//sites/File/ZLV/fulltext/426.pdf


Tímto článkem autoři navazují na článek předešlý, který se zabýval destruktivními metodami a nedestruktivní metodou fyzikální. V tomto článku autoři věnují pozornost nedestruktivní ekofyziologické metodě hodnocení kořenových systémů stromů, přičemž vycházejí z fyzikálních metod měření speciálních parametrů týkajících se životního procesu stromů. Vybrané parametry mají zpravidla širší význam pro hodnocení prosperity, stavu a vývoje stromů a porostů, a dále pak v praktické oblasti pro formulaci optimální fytotechniky. Z celé škály metod jsou v článku prezentovány pouze metody ověřené a aplikačně využitelné.

Z prakticky ověřených metod je v článku popsána metoda akustická, která využívá pulsní tomografie. Tímto způsobem je možné posoudit i hnilobu kořenů. Další využívanou metodou je metoda vycházející z měření transpiračního proudu (distribuce aktivních kořenových systémů), případně posouzení elektrické impedance půdy (stanovení absorpční plochy kořenů). Autoři poukazují na vhodnost při praktickém využitím účelové kombinace popisovaných metod. Tímto postupem lze odpovídajícím způsobem posoudit kvalitu kořenového systému. jako základ pro hodnocení tohoto parametru ve vztahu k jeho provozní spolehlivosti. Autoři na závěr článku poznamenávají, že provozní spolehlivost (stabilita jednotlivých stromů) je základní aspekt, který je determinující zejména pro městskou zeleň a dřevinné liniové prvky. Zjišťované fyziologické poznatky a závislosti jsou ale zásadní pro uplatňování a volbu fytotechniky v kompaktních lesních porostech. Využití v provozní lesnické praxi je zatím vzdálený, protože je nutné zvládnout běžné provozní využívání a lesnické praxi jsou tyto metody ještě zcela neznámé.

Zpracoval/a: Ing. Jiří Holický, jhcplzen@seznam.cz