Anglicky: The importance of water for forage crops in major areas of production

Zdroj: Moismann, E., Deleglise, C., Frund, D., Sinaj, S., Charles, R. 2016. The importance of water for forage crops in major areas of production. FOURRAGES , (228), 253-259 [cit. 2018-07-20]. ISSN 04292766.

Klíčová slova: "vojtěška, osevní postupy, sucho; účinnost; krmná hodnota; krmné plodiny; krmná směs; výroba pícnin; bezpečnost krmení; travní porosty; zavlažování; magnesium; minerální složení; persistence; půda; švýcarsko; vegetace"

Dostupný z: http://afpf-asso.org/index/action/page/id/33/title/Les-articles/article/2103


Voda – důležitý prvek pro všechny oblasti zemědělství, tedy i pro pícninářství, které je velmi významnou součástí v zemědělství. Z hlediska obhospodařování půdy a kvality píce, mimoprodukčních funkcí, ochrany životního prostředí, utváření krajiny, revitalizace a druhové diverzity. Pěstování jetelotravních porostů tak přináší do agrosystému velmi cenný prvek.

 

Tato studie se zabývala problémy Švýcarské plošiny, kterou trápí sucho, což má negativní dopad na zemědělské systémy založené na produkci krmiv. V této studii (2009-2013) byl experimentálně zkoumán vliv umělých srážek na produkci krmiv (výnos, obsah minerálů, stravitelnost) v jednoletých a víceletých travních porostech. Byly použity 2 způsoby tzv. podání vody – limitovaná a nelimitovaná a 5 variant střídání plodin. Varianty se skládaly z (kukuřice – ječmen, vojtěška – jílek, jetelotravní směs, tráva). Kontroly byly porovnány s ošetřeními, které obdržely vstupy vody, kdy kapková závlaha byla aktivována pouze tehdy, až hladina vody v půdě klesla pod určitou prahovou hodnotu. Varianty s kukuřicí se ukázaly jako nejproduktivnější DM 16,3 t/rok. Varianty s krmnými směsmi dokázaly lépe využít zásobu vody; kdy množství dodané vody 1 l/m2 zvýšilo produktivitu přibližně o 10 kg DM/ha je výsledek dvakrát vyšší než u kukuřice. Takže tzv. louky oceňují dostupnost vody průměrným zvýšením efektivity o 30 až 40 %. Obsah živin v jetelotravních a travních směsích byly ovlivněny vodním režimem výrazněji než kukuřice-ječmen. Podle získaných výsledků odpovídá množství dodaných 200 mm „deště“, 2 t MS/ha, což je téměř 20 % průměrného ročního výnosu. Vstupy vody 45 l/m2 týdně mohou zabránit nedostatku vody. Zajišťují zachování produkce a mají jen malý vliv na obsah živin v krmivech, s výjimkou draslíku. Vzhledem k výsledkům by ekonomická ziskovost travních porostů za podmínek omezené dostupnosti vody mohla být méně výrazná, než se předpokládalo.

Zpracoval/a: Ing. Ivana Šindelková, Výzkumný ústav pícninářský, spol. s.r.o., sindelkova@vupt.cz