Anglicky: Influence of sowing and harvest dates on production of two different cultivars of sugar beet

Zdroj: Pavlů K., Chochola J., Pulkrábek J., Urban J. (2017): Influence of sowing and harvest dates on production of twodifferent cultivars of sugar beet. Plant Soil Environ. 63: 76–81.

Klíčová slova: "prodloužení vegetace; řepa cukrová; parazit"

Dostupný z: http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/208892.pdf


Cukrová řepa je jednou z nejproduktivnějších plodin pěstovaných v mírném pásmu. Česká republika je 7. největším producentem cukru v Evropě; průměrná roční produkce země je vyšší než v případě Španělska, Rakouska, Maďarska nebo Slovenska. Výnosy cukrové řepy vykazují silné rostoucí trendy ve srovnání s jinými komoditními plodinami, jako je například pšenice nebo řepka olejka. Pro maximalizaci výnosů je jednou z možností prodloužení vegetačního období. Vzhledem ke stávající klimatické změně se hlavní vegetační období stává delší. Termín výsevu stanoven na 20. března se stává stále častější praxí a zdá se, že tento trend bude v nadcházejících letech pokračovat. Oddalování sklizně na druhé straně není plně pod kontrolou pěstitelů. Nicméně mnoho zpracovatelů řepy cukrové chtějí mít delší řepné kampaně a s nimi spojené pozdější sklizně. Z tohoto pohledu je práce zaměřena na zkoumání vlivu ranějšího výsevu a pozdnější sklizně dvou odlišných odrůd řepy cukrové na konečné výnosy.

Pomocí maloparcelkových pokusů, které byly provedené v letech 2013-2015 byl zjišťován vliv delších vegetačních období (pomocí ranějšího výsevu a pozdější sklizně) na výsledky výnosu dvou kultivarů cukrové řepy (kultivar tolerantní vůči nematodě a kultivar bez tolerance k hlísticím). Pokusy probíhaly na dvou místech s různými úrovněmi napadení Heterodera schachtii. Ve všech zkušebních sezónách byl kořenový výnos výrazně vyšší na dříve vysetých plochách. Průměrné prodloužení vegetačního období dřívějším výsevem na jaře o 13 dní zvýšilo kořenový výnos o 10,9%. Proto každý posunutý den termínu výsevu, představuje ztrátu výnosu o 0,7-0,8%. Pokud jde o obsah cukru, nebyl zjištěn statisticky průkazný rozdíl mezi variantami. Prodloužení vegetace ranějším výsevem bylo napadení hlísticemi pro netolerantní odrůdu mírně vyšší než pro tolerantní v průměru za všechny zkušební období. Tento výsledek potvrzuje teorii, že hlístice ovlivňují plodiny hlavně v pozdějších vegetačních stádiích a včasný výsev může pomoci určitým způsobem eliminovat riziko poškození hlísticemi. Na podzim se kořenový výnos zvýšil v průměru o 14,3% za 39 dní. Denní přírůstek na podzim byl asi polovina z hodnoty, která byla zjištěna na jaře. Zvýšení obsahu cukru bylo v průměru mezi 0,6% a 1%. Podzimní růst dosažený u nezamořených ploch byl mnohem vyšší než na místech zamořených.

Zpracoval/a: Ing. Jan Štrobach, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., strobach@vurv.cz
Přílohy
6.docx