Anglicky: Effects of milking stall dimensions on behavior of dairy cows during milking in different milking parlor types.

Zdroj: Gómez, Y., Terranova, M., Zähner, M., Hillmann, E., Savary, P. (2016): Effects of milking stall dimensions on behavior of dairy cows during milking in different milking parlor types. J. Dairy Sci. 100:1331–1339.

Klíčová slova: "rozměry dojících stání, tělesný rámec, změny chování, dojnice"

Dostupný z: http://www.journalofdairyscience.org/article/S0022-0302(16)30875-X/pdf


Vlivem šlechtění dochází u dojnic ke zvětšování jejich tělesného rámce. Rozměry dojících stání však dlouhou dobu zůstávají neměnné a neposkytují dojnicím dostatek komfortu, což negativně působí na jejich chování a tím pádem i průběh dojení. Tato studie prováděná na 15 Švýcarských farmách je zaměřena na zhodnocení vztahu mezi rozměrem dojících stání a chováním dojnic při dojení. Měřeny byly rozměry dojících stání a dojnic (délka, šířka) a sledováno chování dojnic (přežvykování, nechuť ke vstupu do dojírny, kopání zadními končetinami) v různých typech dojíren (side-by-side, tandemová, rybinová). Vzhledem k vysoké kolinearitě šířky a délky dojírny, byl jako rozhodující rozměr dojírny vybrána její délka, která byla výsledně měřena jako podíl délky dojícího stání a tělesné délky dojnice (SRL). Hodnota SRL >1 značí delší stání než je délka dojnice, hodna SRL < 1 opak. Nejdelší dojící stání byla naměřena u tandemových, nejkratší u side-by-side dojíren. Hodnota SRL byla převážně naměřena >1. Významný vliv typu dojírny ani hodnoty SRL na intenzitu přežvykování ani aktivitu zadních končetin potvrzen nebyl. Byl zjištěn pozitivní trend rostoucí hodnoty SRL na intenzitu přežvykování. Výraznější nechuť ke vstupu do dojírny byla zjištěna u dojíren s hromadným vstupem (side-by-side, rybinová) než u dojírny s individuálním vstupem (tandemová). Hodnotou SRL nebyla chuť ke vstupu do dojírny ovlivněna. Je možné usoudit, že prostornost dojírny v poměru k tělesnému rámci dojnice i typ dojírny komfort při dojení ovlivňují a je třeba toto zohlednit.

Zpracoval/a: Ing. Dana Čítková, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, citkova.dana@seznam.cz