Zdroj: TNV 75 4922 Údržba odvodňovacích zařízení. Novela I. 2016, 22 stran

Klíčová slova: "organizace údržby staveb, účastníci údržby, opravy drénů, rozsah evidence staveb odvodnění, víceúčelové drenážní systémy"

Dostupný z: http://www.hydromeliorace.cz/sw/knihovna/


Norma se zaměřuje na údržbu zařízení sloužících k odvodňování zemědělských pozemků, ale lze ji přiměřeně použít pro údržbu odvodňovacích zařízení, která slouží jiným účelům (odvodnění lesní půdy, stavenišť, komunikací apod.), nebo která plní současně více funkcí (regulaci drenážního odtoku, závlahu drenážním podmokem apod.), pokud pro ně nejsou vydány samostatné předpisy. Obsah normy byl v roce 2016 aktualizován s ohledem na změny souvisejících předpisů a zejména zapracováním změn vlastnicko-uživatelských vztahů. Pozornost byla věnována ekologickému hledisku provádění údržby při současném zohlednění potřeb udržitelnosti podmínek pro zemědělství a životní prostředí. Do normy byla zahrnuta možnost víceúčelového využití odvodňovacích systémů, například pro jejich použití k řízení vláhových režimů půd, k řízení úrovně hladiny podzemních vod, ke zlepšení jakosti vody a k odvedení vody z povodněmi zatopených ploch.

Popsán je doporučený rozsah, četnost a typy prohlídek stavby, na to navazující evidence a plán údržby. Zdůrazněna je potřeba zachování funkční souvislosti jednotlivých částí stavby a popsány jsou důsledky nerespektování vzájemného ovlivnění těchto stavebních částí – např. zanešený recipient odvodnění negativně ovlivňuje životnost a funkčnost POZ (podrobného odvodňovacího zařízení) atd. V normě doporučené postupy prodlužují životnost stavby odvodnění, zvyšují ekonomickou efektivitu prací údržby nebo oprav. Pozornost je zde věnována rekonstrukcím a modernizacím stávajících staveb s cílem zlepšit hospodaření s vodou v krajině. Popsány jsou typy nejčastějších poruch případně havárií a jejich zařazení z hlediska naléhavosti zahájení opravy. V normě jsou pro různé typy stavebních objektů (kanály a příkopy, čerpací stanice, ochranné hráze, trubkové drény) zpracovány seznamy činností, zařazovaných do činností údržby.

Tři přílohové části normy popisují postupy pro vytyčení podzemních objektů na drenáži, pokud chybí situace skutečného provedení, pro zjištění místa a příčiny poruchy, způsoby čištění drénu, opravy poruch způsobených křížením drénů jinou liniovou výstavbou (elektrické sítě, vodovody či plynovody) a rozsah evidence.

Zpracoval/a: doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., kulhavy.zbynek@vumop.cz