Anglicky: Evaluation of qualitative attributes of forest ecosystems by means of numerical quantifiers

Zdroj: Fabrika, M, Šmelko, Š.: (2007): Evaluation of qualitative attributes of forest ecosystems by means of numerical quantifiers. Research gate.

Klíčová slova: "atribut ekosystému, kvantifikátory, lesní biotop, natura 2000"

Dostupný z: https://www.researchgate.net/publication/287892275_Evaluation_of_qualitative_attributes_of_forest_ecosystems_by_means_of_numerical_quantifiers.


Tento příspěvek představuje návrh čtyř variant kvantifikátorů pro numerické vyjádření kvalitativních atributů lesních ekosystémů, např. lokality, přirozenosti, biodiverzity, ekologické stability, ohrožení škodlivých činitelů, stavu lesních biotopů evropského významu v síti NATURA 2000 a již brzy. Kvantifikátory umožňují plně charakterizovat celý soubor těchto kvalitativních atributů ekosystému jedním číslem, které přímo naznačuje relativní aproximaci ekosystému (v%) k požadovanému nejpříznivějšímu stavu. Mají více výhod: lze s nimi provádět různé numerické operace, je možné agregovat hodnocené jednotky ekosystému pro větší subjekty, stanovit průměrné hodnoty, variabilitu a mezní hodnoty spolehlivosti závěrečného hodnocení a srovnávat výsledné stavy vzájemně nebo velmi objektivně na principu biometrického sledování v delší době.

Vytváří se kvantifikátory, které libovolně umožňují volbu vstupních parametrů (číselné kvantifikace stavů kvality ekosystémů a váhy jejich kritérií a ukazatelů) a hledání optimálních řešení. Reakce kvantifikátorů na různé vstupní situace je analyzována na modelových příkladech a návrhy na jejich uvedení do praxe.

Pro automatizovaný výpočet kvantifikátorů byl zpracován speciální počítačový software.

Zpracoval/a: Ing. Kateřina Ventrubová, Ph.D., katka.ventrubova@gmail.com
Přílohy
abstrakt-28.docx