Zdroj: Věstník Ministerstva životního prostředí (2008): Metodika odboru ochrany vod, která stanovuje postup komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodě blízkých opatření. MŽP, XVIII (11), 1–64.

Klíčová slova: "vodní eroze, protierozní opatření"

Dostupný z: http://www.povis.cz/pre/2015_oov/vestnik_mzp_2008.pdf


Organizační opatření (nejjednodušší protierozní opatření), doporučení/zásady: včasný termín výsevu plodin; výsev víceletých pícnin do krycí plodiny; posun podmítky do období s nižším výskytem přívalových dešťů, tzn. na září; zařazování bezorebně setých meziplodin; rozmístění plodin podle svažitosti pozemku.

Ochranné zatravnění aplikuje se na orné půdě větších sklonů, kriteria, podle kterých byly identifikovány půdy určené k zatravnění, jsou: půdy na svazích nad 20 %; mělké (do 30 cm), středně skeletovité půdy na pevných substrátech a svazích se sklonem 10–20 % (HPJ 37–41); zamokřené, těžké až velmi těžké půdy, prameniště (HPJ 65–76) a zasolené půdy. Trvalými travními porosty se doporučuje rovněž chránit plochy podél břehů vodních toků a nádrží (buffer zóny); u údolnic, které odvádějí z pozemků soustředěný povrchový odtok (způsob posouzení rozměrů je dán metodikou); pásy travní podél průlehů a protierozních mezí k podpoře účinku těchto opatření atd. Protierozní rozmísťování plodin na pozemcích mírně ohrožených erozí, tj. do 5 %: širokořádkové plodiny, především okopaniny a kukuřici, k nimž u svahů delších než 300 m se používá protierozní agrotechnika příp. zasakovací travní pásy; ostatní plodiny se pěstují klasickým způsobem (na pozemcích středně ohrožených erozí, tj. do 10 %: obiloviny, řepku, len, okopaniny, k nimž se volí s ohledem na délku svahu a výskyt drah soustředěného odtoku vhodná agrotechnická protierozní opatření, příp. technická v podobě průlehů. Využívá se bezorebné setí meziplodin); na pozemcích výrazně ohrožených erozí, tj. nad 10 % (pouze úzkořádkové plodiny za použití minimálního zpracování půdy ve speciálních osevních postupech s vysokým podílem víceletých pícnin). Pozemky se svahem nad 20 % se zatravňují

Mezi základní doporučená agrotechnická opatření patří: protierozní agrotechnologie na orné půdě; výsev do ochranné plodiny, strniště, mulče či posklizňových zbytků; hrázkování a důlkování povrchu půdy; protierozní agrotechnologie ve speciálních kulturách; zatravnění meziřadí; krátkodobé porosty v meziřadí; mulčování; hrázkování a důlkování povrchu půdy v meziřadí.

Technické prvky (v případě doplnění liniových prvků doprovodnou zelení mají charakter prvků biotechnických) není je ale možno navrhnout izolovaně, pouze dle výpočtu limitní šířky pásu. Mezi doporučená základní biotechnická a technická opatření patří: systém protierozních mezí; zasakovací pásy; protierozní průlehy; asanace drah soustředěného povrchového odtoku; protierozní manipulační pásy; protierozní příkopy; protierozní nádrže.

Zpracoval/a: Ing. Vítězslav Vlček, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, xvlcek1@mendelu.cz