Zdroj: HLASNÝ, Tomáš; Robert, MARUŠÁK; NOVÁK, Jiří a kol. Adaptace hospodaření ve smrkových porostech České republiky na změnu klimatu s důrazem na produkci lesa. Strnady: Lesnický průvodce 15/2016. 59 s. ISBN 978-80-7417-122-2

Klíčová slova: "změna klimatu, škody v lese, hospodářská úprava lesů, cílové hospodářské soubory, střední evropa "

Dostupný z: http://www.vulhm.cz/sites/files/Informatika/Metodiky/LP_15_2016.pdf


Změna klimatu je jednou z nejzávažnějších hrozeb pro udržitelné zásobování a poskytování rozmanitých ekosystémových služeb, včetně zásobování dřeva a lesní biomasy. Tato metodika poskytuje systém opatření, která se týkají především pěstování lesa a těžebních prací. Cílem metodiky je zformulovat postupy hospodaření ve smrkových porostech České republiky, které podpoří schopnost těchto porostů poskytovat požadované ekosystémové funkce v podmínkách změny klimatu s důrazem na produkci lesa. S ohledem na výrazné zastoupení smrku v dřevinné skladbě lesů v České republice je pozornost věnována změně druhové skladby při zachování ekologických funkcí a také skutečnosti poklesu zásob v porostech a snížení čisté současné hodnoty porostů v průměru přibližně o 28%.

Navržené metodické postupy spočívají v  komplexním propojení sérií opatření, která směřují ke snížení zranitelnosti porostů, zvýšení flexibility hospodaření v měnících se podmínkách, v podpoře vodního režimu porostů a adaptaci hospodaření tak, aby byl zohledněn očekávaný posun produkčního optima dřevin do vyšších nadmořských výšek. Navrhovaná opatření lze realizovat v kterékoliv fázi vývoje porostu. Z hlediska hospodářské úpravy lesů je navrhováno snížení obmýtí s minimalizací produkčních a ekonomických ztrát.

Metodika má uplatnění při plánování a realizaci hospodaření v současných smrkových porostech. Je určena pro tvorbu oblastních plánů rozvoje lesů, lesních hospodářských plánů a osnov. Rovněž by měla být podkladem pro orgány státní správy lesů pro udělení výjimek k umístění plánované mýtní těžby do porostů mladších 80 let, což může být vzhledem k doporučení zkráceného obmýtí nezbytné. V neposlední řadě se předpokládá využití lesními hospodáři, vlastníky a správci lesa, organizacemi státní správy lesů a ochrany přírody, lesnickými školami a univerzitami a lesnickým výzkumem.

Metodika byla navržena, aby mohla být zavedena do značné míry v rámci stávající legislativy.

Zpracoval/a: Ing. Jiří Holický, jhcplzen@seznam.cz