Anglicky: Unconventional methods of forest protection against bark beetles (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)

Zdroj: Zahradníková, M., Zahradník, P. 2015. Netradiční metody ochrany lesa před kůrovcovitými (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae). Zprávy lesnického výzkumu, 60(1), 37-46. ISSN 0322-9688

Klíčová slova: "lýkožrout smrkový, ochrana lesa, netradiční metody, insekticidy, štěpkování, storanet®, ošetření vodou"

Dostupný z: http://www.vulhm.cz//sites/File/ZLV/fulltext/377.pdf


Autoři zpracovali aktuální téma dnešní doby. V článku se věnují doprovodným metodám v ochraně lesa vůči kůrovcovitým. Hlavní představitel lýkožrout smrkový je hlavním škůdcem smrkových porostů ve střední a severní Evropě. Zejména po větrných kalamitách v posledních letech mohou doprovodné metody zefektivnit postup vůči škůdcům. Autoři v článku rozpracovali následující témata: 1) použití sítí Storanet® při ochraně skládek; 2) ochrana skládek skrápěním vodou; 3) ošetření skládek insekticidy. Dále byly sledovány těžební zbytky a zde byla zjišťována: 1) atraktivita dříví zpracovaného harvestorem a těžebních zbytků hroubí na pasece; 2) vliv štěpkování nehroubí na mortalitu lýkožrouta lesklého. Pokusy probíhaly převážně na majetcích VLS s.p. divize Horní Planá.

Téměř 100% výsledky měly insekticidní sítě Storanet® a skrápění skládek vodou (výsledkem bylo pouze 1,4% přeživších jedinců). Asanace insekticidy je účinnější u menších skládek. Větší skládky se potýkají s problémem rovnoměrnosti insekticidu i uvnitř skládky. Mezi lýkožrouty zavrtávajícími se do kůry na povrchu a uvnitř skládky je pozitivně korelační vztah. S větším množstvím závrtů na povrchu se zvyšuje počet závrtů uvnitř skládky. S rostoucí plochou kůry na povrchu skládky (volná plocha) stoupá počet závrtů.

U stromů, které byly zpracovány harvestorem je přímá vazba na poškození kůry. Stromy s větším poškozením kůry po zpracování harvestory se v prováděných experimentech nejevily jako atraktivní a nebyly napadeny. Při jejich zatraktivnění feromonovými odparníky však k náletu došlo, ale autoři nezjistili rozdíl mezi výřezy zpracovanými motorovou pilou a harvestory. Dokončení vývoje na výřezech zpracovaných harvestory pak závisí na míře poškození kůry (velikosti zbytků kůry na výřezech). Dalším tématem bylo sledování těžebních zbytků na pasekách. Bylo zjištěno, že nepředstavují riziko pro namnožení lýkožrouta smrkového. Nebylo zjištěno napadení těžebních zbytků ani v přirozených podmínkách, ani v případě zatraktivnění plochy feromonovým odparníkem. Posledním tématem je štěpkování nehroubí, které se z hlediska ochrany proti lýkožroutu lesklému jeví jako velmi účinná metoda. Dle výsledků přežívá maximálně 0,067% dospělců lýkožrouta lesklého.

Zpracoval/a: Ing. Jiří Holický, jhcplzen@seznam.cz