Anglicky: Arbuscular mycorrhizal fungal colonization is considerable at optimal Olsen-P levels for maximized yields in an intensive wheat-maize cropping system

Zdroj: Deng, Y., Feng, G., Chen, X., & Zou, C. 2017. Arbuscular mycorrhizal fungal colonization is considerable at optimal Olsen-P levels for maximized yields in an intensive wheat-maize cropping system. Field Crops Research 209:1–9.

Klíčová slova: "arbuskulární mykorhiza, olsen p, osevní postup, fosfor, vápenité půdy "


Přírodní zdroje pro výrobu umělých fosforečných hnojiv patří mezi neobnovitelné zdroje. Jejich zásoby klesají, a proto je třeba v zemědělské praxi zajistit co nejefektivnější využití fosforu rostlinami. Efektivitu využití fosforu plodinou je možno zvýšit, pokud se zvýší příjem fosforu rostlinou a sníží jeho ztráty z půdy, které jsou často vysoké. Efektivita příjmu fosforu je závislá na jeho příjmu kořenovým systémem plodin ve spolupráci s půdním mikrobiálním společenstvem, které je schopno fosfor recyklovat a omezit tak jeho ztráty z půdy. Příjem fosforu rostlinami může výrazně zefektivnit symbióza kořenů s arbuskulárními mykorhizními houbami. Přínosy, které tato symbióza pro příjem živin má, byly studovány v přirozených ekosystémech a částečně také v systémech ekologického zemědělství či zemědělské praxe s nízkými vstupy. V podmínkách intenzivní zemědělské praxe bylo provedeno jen několik málo experimentálních studií.

 

Je známo, že kolonizace kořenů rostlin arbuskulárními mykorhizními houbami klesá s intenzitou hnojení fosforečnými hnojivy a rostoucí zásobou fosforu v půdě. Pro stanovení kritické hodnoty obsahu P v půdě, jež má negativní vliv na kolonizaci kořenů arbuskulární mykorhizou, byl založen pokus v intenzivním osevním postupu pšenice-kukuřice. Pokus probíhal na vápenité půdě po dobu dvou let. Sledován byl růst plodin (pšenice, kukuřice) a kolonizace jejich kořenů arbuskulárními mykorhizními houbami (AMF) v závislosti na různých dávkách P hnojiv a ve dvou růstových fázích u každé hodnocené plodiny. Růst a výnos pšenice byl více závislý na dávce P hnojiv než růst a výnos kukuřice. Kolonizace kořenů kukuřice AMF dosahovala vyšších hodnot než u pšenice. Pro obě plodiny byly kritické hodnoty P v půdě (obsah půdního P byl stanoven Olsenovou metodou), které inhibovaly kolonizaci kořenů AMF (u pšenice 30,7 mg kg−1 ve fázi sloupkování a 24,1 mg kg−1ve fázi kvetení a u kukuřice 22,3 mg kg−1ve fázi 12. listu a 11,0 mg kg−1ve fázi kvetení) vyšší než hodnoty P pro jejich optimální růst (u pšenice 21,8 mg kg−1 ve fázi sloupkování a 21,9 mg kg−1 1ve fázi kvetení a u kukuřice 6,2 mg kg−1 1ve fázi 12. listu). Pokud vezmeme v úvahu celý osevní postup, pak optimální hodnota půdního P (Olsen P) pro dosažení nejlepšího výnosu by se pohybovala kolem 22 mg kg−1. Při této hodnotě obsahu půdního fosforu dosahovala též kolonizace kořenů AMF dobrou úroveň.

Zpracoval/a: Mgr. Ing. Martina Eiseltová, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., eiseltova@vurv.cz