Anglicky: Irrigation management with remote sensing: Evaluating irrigation requirement for maize under Mediterranean climate condition

Zdroj: Célia Toureiro, Ricardo Serralheiro, Shakib Shahidian, Adélia Sousa. Agricultural Water Management. Volume 184, April 2017, Pages 211-220. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2016.02.010

Klíčová slova: "dálkový přenos; vegetační index; koeficienty plodin; vodní bilance"

Dostupný z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378377416300476


Metody řízení využívání vody a plánování vodních zdrojů mají vysokou prioritu. V zemědělství pod závlahou je správnou cestou k úspoře vody zvýšení efektivity využívání vody díky lepšímu řízení. Současný výzkum potvrzuje užitečnost postupů a metodik pomocí dálkového přenosu pro nepřetržité snímání dostupnosti vody v půdě, což umožňuje stanovení hloubky vody nezbytně nutné k optimalizaci růstu plodin (optimální doba zavlažování a množství závlahové dávky). Analýza byla provedena v zavlažovaných oblastech Divor, Évora, na 7 experimentálních plochách s kukuřicí, které jsou zavlažovány postřikem. Data byla odečtena ze snímků povrchu porostu získaného družicemi a propojena s klimatickými údaji a daty o plodině pro výpočet biofyzikálních indikátorů a indexu vodního stresu v průběhu vegetace (NDVI), Kc a Kcb. Tudíž evapotranspirace (ETc) byla odhadnuta a použita k výpočtu závlahové dávky plodiny spolu s dostupností a množstvím potřebné závlahové vody. Přestože údaje z dálkového přenosu dostupné ze satelitních snímků představují určité praktické omezení, studie by mohla přispět k potvrzení nové metodiky, která může být použita pro zavlažování velkých ploch, být jednodušší a levnější než tradiční metoda koeficientů doporučených FAO . Metodika založená na dálkovém snímání může také přispět k významné úspoře závlahové vody.

Zpracoval/a: doc. Ing. Dr. Milada Šťastná, Mendelova univerzita v Brně, stastna@mendelu.cz