Anglicky: Risk factors for neonatal calf diarrhoea and enteropathogen shedding in New Zealand dairy farms

Zdroj: Al Mawly, J., Grinberg, A., Prattley, D., Moffat, J., Marshall, J., French, N. 2015. Risk factors for neonatal calf diarrhoea and enteropathogen shedding in New Zealand dairy farms. The Veterinary Journal, 203(2): 155-160.

Klíčová slova: "průjem telat, rizikové faktory, rotavirus, koronavirus, cryptosporidium parvum, salmonella"


Průjem u novorozených telat je průjem projevující se v prvním měsíci jejich života a je běžným zdravotním problémem u mléčného skotu po celém světě. Enterotoxická K99+ Escherichia coli a kmeny Salmonelly, bovinní rotavirus a koronavirus a protozoální parazit Cryptosporidium parvum jsou běžně uváděnými mikroorganismy spojenými s průjmem u novorozených telat. Zatímco Escherichia coli způsobuje průjem pouze během prvního týdne života, bovinní rotavirus a koronavirus, C. parvum a Salmonella postihují také starší telata. Předpokládá se, že průjem novorozených telat je dán vzájemnou interakcí mezi enteropatogeny a faktory vnějšího prostředí, a že je tedy nezbytné určit podíl každého faktoru tak, aby bylo možné provést správnou diagnózu a kontrolní strategii. Někteří autoři uvádějí, že závažnost průjmů se zvyšuje při výskytu dalších infekcí, při nedostatečném příjmu mleziva a při nedostatečné hygieně. Ke zkoumání rizikových faktorů výskytu novorozeneckých průjmů u telat byla na 97 novozélandských mléčných farmách provedena průřezová studie. Vzorky výkalů od 1283 telat byly oceněny ve stupnici jako tekuté, polopevné nebo pevné a byly analyzovány na přítomnost rotaviru a koronaviru skotu, enterotoxické K99 + Escherichia coli, Salmonel a Cryptosporidium parvum. Získaná data byla analyzována logistickou regresní analýzou. Mezi infekčními faktory pouze C. parvum a současný výskyt alespoň jedné další infekce byl spojen se zvýšenou pravděpodobností výskytu tekutých výkalů u telat ve věku 9-21 dnů. Umístění telat v otevřených kotcích, aby byly vystaveny působení vnějšího klimatu, bylo také spojeno se zvýšenou pravděpodobností výskytu tekutých výkalů ve srovnání s uzavřenými kotci. Vakcinace krav proti enteropatogenům telat, podávání mléka od mastitidních krav a/nebo obsahujícího antibiotika, pohlaví telat (jalovičky ve srovnání s býčky) a použití slámy pro podestýlku snižuje pravděpodobnost výskytu tekutých výkalů. Naopak u telat ve věku 1-5 dnů byla s výskytem tekutých výkalů spojena pouze Escherichia coli.

Zpracoval/a: Doc. Ing. Dr. Zdeněk Havlíček, Mendelova univerzita v Brně, zdenek.havlicek@mendelu.cz