Anglicky: Reflective mulch is a useful orchard floor management tool to suppress weeds and increase photosynthesis

Zdroj: Reekie, J, Specht, E. 2018. Reflective mulch is a useful orchard floor management tool to suppress weeds and increase photosynthesis. In: 18th International Conference on Organic Fruit-Growing: Proceedings of the Conference, 19-21 February 2018, Hohenheim, Germany. Hohemheim: Foerdergemeinschaft Oekologischer Obstbau e. V. (FOEKO), pp. 263–264.

Klíčová slova: "jablka, honeycrisp, kompost, zelené hnojení, produkce ovoce"

Dostupný z: https://www.ecofruit.net/wp-content/uploads/2020/04/43_Reekie_263-264.pdf


Při zakládání sadu může plevel negativně ovlivňovat prosperitu mladých stromků. Tvoří konkurenci v oblasti prostoru, živin a vláhy, což může vyústit v kumulativní pokles vitality mladého stromku. Volba správného půdního obhospodařování může být klíčová pro výsadbu nového jabloňového sadu. Jedním z možných postupů managementu půdy je orba, která potlačuje růst plevelných rostlin v krátkém časovém horizontu, ale snižuje kvalitu půdy a množství makro fauny. Jeho rizikem je také možná zvýšená eroze půdy. Naproti tomu výsev doprovodných rostliny zabraňuje erozi a poskytuje stabilní prostředí pro půdní faunu a případně i další druhy, jako jsou například opylovači. Z tohoto hlediska se ukázala aplikace kompostovaného drůbežího hnoje jako vhodná pro vytvoření komplexního habitatu pro predátory s pozitivním vlivem na jejich populační hustotu. Další možností managementu půdy v jabloňových sadech může být také využití reflexního mulče. V tomto případě se jedná o bílou syntetickou tkaninu potlačující plevele. Reflexní mulč je vyroben z bílých a aluminiových vláken, která odráží sluneční paprsky dopadající do příkmenného pásu zpět do korun stromů a tím zvyšuje intenzitu fotosyntézy pěstovaných rostlin.

Cílem této studie provedené v letech 2010 až 2013 v organickém výzkumném sadu v Novém Skotsku v Kanadě bylo ověřit účinnost šesti různých systému obhospodařování půdy. V každé z variant managementu byly hodnoceny prostřední dva stromy ze čtyř ošetřovaných v daném režimu. Použité managementy byly: orba jako kontrola, reflexní mulč, kompostovaný hnůj, kompostovaný hnůj s reflexním mulčem, zelené hnojení a živý mulč. V každé variantě managementu byly identifikovány jednotlivé plevelné druhy a bylo spočítáno jejich procentuální zastoupení. Výměna plynů rostlin byla měřena pomocí Li-6400 přenosným fotosyntetickým systémem. Měřen byl vždy jeden list na každém experimentálním stromu v patnácti opakováních v každé sezóně. Sklizeň plodů v roce 2012 byla z každého experimentálního stromu zvlášť zvážena a zaznamenána.

Reflexní a živý mulč se prokázaly jako nejvíce účinné v potlačení plevelných druhů. Ve variantách, kde byl aplikován kompost a zelené hnojení bylo zaznamenáno vysoké procento plevelných rostlin, nicméně druhová skladba se lišila. Nejvyšší fotosyntetická aktivita byla naměřena u reflexního mulče s kompostem i bez něho a u stromů se zeleným hnojením. Největší úroda byla sklizena ze stromů obhospodařovaných kompostem s reflexním mulčem, úroda na stromech hnojených bez reflexního mulčování byla nižší.

V rámci této pilotní studie bylo prokázáno, že použití reflexního mulčování v sadech může potlačit výskyt plevelů, a naopak zvýšit intenzitu fotosyntézy a celkovou úrodu. Zvýšení fotosyntézy u stromů s reflexním mulčováním bylo dosaženo díky pozitivnímu efektu způsobenému lepšími světelnými podmínkami.

Zpracoval/a: Bc. Lukáš Nývlt, Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o., lukas.nyvlt@vsuo.cz