Anglicky: Effect of different compaction impacts and varying subsequent management practices on soil structure, air regime and microbiological parameters

Zdroj: Weisskopf, P. Reiser, R., Rek, J., Oberholzer, H. R. 2010. Soil & Tillage Research, 2010, Vol., No.1, pp.65-74

Klíčová slova: "utužení, regenerace, makropory, propustnost, o2 koncentrace, půdní vzduch, mikrobiální biomasa, mikrobiální respirace, potencionální denitrifikace"

Dostupný z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167198710001455


Vliv strukturních deformací na půdní vlastnosti, které ovlivňují její funkci ("půdní prostředí"), jakož i rozsah a rychlost regenerace jsou zvláště zajímavé pro posouzení významu zhutnění půdy. Funkční vztahy mezi zhutnělými půdami a strukturou, výsledným půdním prostředím a půdními mikrobiálními parametry byly řešeny v pětiletém (2004-2008) modelovém, polním pokusu v Zurichu-Reckenholz ve Švýcarsku za použití různého zhutňování a zavlažování. Půdní struktura byla charakterizována laboratorním stanovením objemu makropórů a propustnosti vzduchu v neporušených půdních vzorkách. Půdní prostředí bylo opakovaně měřeno přístroji na obsah objemu vody v půdě a koncentrace O2 v půdním vzduchu. Půdní mikrobiální biomasa (Cmic) a bazální dýchání byly analyzovány za použití směsných vzorků půdy. Potenciální denitrifikace byla stanovena v neporušených půdních vzorkách. Vzorkování pro fyzikální i biologické analýzy byly několikrát opakovány.

Analýza struktury půdy potvrdila předpokládané zhoršené vlastnosti ornice při opakovaném zavlažování a zhutňování půdy. Výsledky ukázaly jasné kvantitativní a kvalitativní rozdíly ve strukturální regeneraci v závislosti na různém hospodaření na půdě. Přirozená regenerace přírodními procesy jednoznačně vedla k odlišnostem půdní struktury, ale ne ke zmírnění zhutnění orničního profilu. Odlišnost půdní struktury v půdní prostředí souvisela s vodním režimem půdy.

Zhutnění výrazně snížilo poréznost naplněnou vzduchem a způsobilo častější a výraznější výkyvy koncentrace O2 v půdním vzduchu. Vzdušný režim ve zhutnělých půdách se jasně lišil u variant s různým zpracováním půdy od varianty kontrolní bez zpracování, a to během prvních 2 let po simulovaném zhutnění. Utužení horní vrstvy půdy měl jednoznačný dopad na spodní vrstvu půdy. Nepříznivé účinky na strukturu půdy a půdní prostředí vedly k odlišné aktivitě mikrobiální činnosti během vegetace. Opakované zhutňování půdy spojené se zavlažováním silně ovlivnilo většinu mikrobiálních procesů v půdě. Potenciální denitrifikace byla zvýšena při zhutnění a zavlažování, kde se nedostatek kyslíku v terénu vyskytoval častěji.

Fyzikální stav půdy tedy ovlivňuje nejen zhutnění a další půdní vlastnosti, ale i mikrobiální aktivitu v půdě nutnou pro její úrodnost.

Zpracoval/a: Ing. Barbora Badalíková, Výzkumný ústav pícninářský, spol. s.r.o., badalikova@vupt.cz