všechny - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Název Klíčová slova
2016 Náklady produkce chovu prasat ve vybraných zemích náklady chovu prasat, ceny krmiv, konverze krmiv, počet odstavených selat
Adaptační strategie na nedostatek vody v zemědělství – úroveň farmy: Strategie pro zvýšení efektivity závlah závlahy, poradenství v závlahářství; faremní strategie
Adaptivní design vegetace jako cesta ke zvýšení retence vody v krajině a k obnově malého hydrologického cyklu v agroekosystému retence vody v krajině, malý hydrologický cyklus, polyfunkční krajina, agroekosystém, vegetační prvky
Agrovoltaika: Krok směrem k udržitelné kombinaci energie a potravin sluneční energie, agrovoltatika, udržitelné zemědělství
Aktuálně k druhé etapě zpracování dokumentace OPVZ VN Švihov na Želivce ochrana povrchových vod, lpis, povodí vltavy, zatravnění
Aktuální stav problematiky ochranných pásem vodních zdrojů legislativa, ochranné pásmo, podzemní voda, povrchová voda, vodní zdroj, vodní zákon
Alternativní metoda pro tvorbu konzistentních map pro sledování změn půdního pokryvu: Případová studie státu Guerrero v Mexiku využití půdy/půdní kryt (lulc); mapování lulc; klasifikace snímků; detekce změn.
Analýza adaptačních opatření na změnu klimatu na území ČR v oblasti zemědělství klimatická změna, sucho, eroze, půdní degradace, ekonomika
Analýza cest znečištění dusičnany na zranitelné zemědělské nížině ve Slovinsku: Využití místního přístupu pro rovnováhu ekosystémových služeb potravin a vody vyluhování dusičnanů, zemědělství, swat model, analýza scénářů, ochrana podzemních vod, nejlepší typ obhospodařování, hydraulické vlastnosti půdy
Analýza ekonomických a environmentálních efektů pozemkových úprav na příkladu obce Hucisko pozemkové úpravy, fragmentace pozemků, opatření v krajině
Analýza rozpadu agregátů na těžkých půdách v oblastech ohrožených větrnou erozí větrná eroze, těžké půdy, půdní struktura, erodovatelné částice
Analýza vybraných ukazatelů kvality vody z odtoku při pěstování brambor po přirozených srážkách pesticidy, dusičnany, fosfor, ochrana vody, kvalita vody
Aplikace kalů z čistíren odpadních vod jako ochrana proti vodní erozi při rekultivaci vápencových lomů stabilita agregátů, dešťový simulátor, odnos, čistírenské kaly, plošná eroze, rekultivace
Aplikace kompostu zvyšuje diverzitu bakteriálních komunit v rhizosféře jabloňového sadu mikrobiální společenstva, růst stromů, inovace hnojení půdy, genotyp, uhlík, odolnost, fumigace, selekce
Aplikace systému opatření proti vodní erozi v porostech speciálních kultur půda, vodní eroze, protierozní opatření
Autonomní stroje v zemědělství autonomní stroje v zemědělství, zemědělství 4.0, precizní zemědělství
Bilance půdní vody odvozovaná na základě dálkového průzkumu Země pro evidenci zavlažování ve Španělsku satelitní mapování, bilance půdní vody, závlahové vody, evidence
Biohnojiva a nanohnojiva pro udržitelné zemědělství řasy, nanohnojiva, biohnojiva, udržitelné zemědělství
Biouhel a jeho aplikace v zemědělství biouhel, hnojivo, uhlík, klimatická změna, retence vody
Cena a efektivnost technik ochrany zemědělské půdy před vodní erozí – zkušenosti z Iowy agrotechnika, ochrana půdy, cena
Cena a přínosy opatření proti erozi ekonomika, konturové obdělávání, ochranné vsakovací pásy, cena protierozních opatření
Cena eroze ztráty, vodní eroze
Časoprostorové charakteristiky koncentrací pesticidů v malém Švédském zemědělském povodí pesticidy, zemědělská povodí, povrchový odtok, drenážní odtok, cesty odtoku
Česká fosforová platforma nakládání s fosforem, eutrofizace, čištění odpadních vod, recyklace fosforu
Dlouhodobé uplatnění orby a hnojení dusíkem: vliv na hustotu a aktivitu nitrifikátorů autotrofní nitrifikace, bakterie oxidující amoniak, bakterie oxidující dusitany, metoda nejpravděpodobnějšího počtu (metoda mpn)
Dlouhodobé zlepšení kvality vody v povodí vodního zdroje po pozemkových úpravách využití krajiny, ochranné zóny,ochrana půdy a vody, znečištění vody
Dlouhodobé zlepšování jakosti povrchové vody v povodí vodárenské nádrže po pozemkových úpravách ochranná pásma, ochrana vody a půdy, znečištění vody, land use;
Dlouhodobé změny v obsahu a kvalitě organických látek v půdě na černozemích kvalita a kvantita půdní organické hmoty, změny půdní organické hmoty v čase, organické látky
Dlouhodobý efekt zpracování půdy a hnojení fosforem na distribuci a morfologii kořenů kukuřice minimalizace zpracování půdy, radlicový pluh, fosfor, polní experiment, udržitelné zemědělství
Dlouhodobý management bezorebného obdělávání půdy a organické vstupy posílily rozmanitost a stabilitu mikrobiální komunity v půdě mikrobiální rozmanitost, mikrobiální komunita, ekologické zemědělství, konvenční zemědělství, zpracování půdy, udržitelné zemědělství
Dlouhodobý vliv uplatnění precizního zemědělství na produkci obilovin precizní zemědělství, precizní management živin, integrované precizní praktiky, produkce plodin, bezorební systém, krycí plodiny
Dlouhodobý vliv zpracování půdy na hydraulické vlastnosti půdy zpracování půdy, hydraulické vlastnosti, infiltrace, zadržování vody, bezorebné zpracování půdy, porozita
Dopad netradičních technologií zpracování půdy na půdní prostředí zpracování půdy; minimalizační technologie; vlastnosti půdy
Dopad orby intenzivně řízených pastvin mírného pásu na toky N2O, CH4 a CO2 orba, n2o, ch4, co2, pastviny, oblast mírného klimatu, zpracování půdy
Dopad záborů půdy na rostlinnou produkci v Evropské unii kvalita půdy, utěsnění půdy, (soil sealing), hdp, populace, využívání půdy
Dopady intenzivních srážek a povodní na zemědělskou půdu pohledem chorvatských zemědělců změna klimatu, povodeň, zemědělská půda, zamokření, zemědělské plodiny
Doplňkový biouhel a redukce závlah neovlivňují degradovaný edafon v agroekosystému kukuřice ve srovnání s přirozeně se vyskytujícím travním porostem biouhel, kukuřice, závlaha, edafon
Drainage Retention Capacity (DREC) to Reduce Runoff in Drained Areas (Malinik Forest Area, Czech Republic). retenční schopnost půdy, půdní pórovitost, gravitační póry, funkce odvodnění
Drenážní filtry drenážní rýha, zanášení drénů, speciální opatření na drenážích, filtry s hydrologickou funkcí, ochrana drenážního potrubí
Dynamika přirozeného zalesňování a jeho vliv na odtokové charakteristiky v povodí zalesňování, zemědělská půda, sucho, lesní porost, odtokové charakteristiky
Efekt minimalizačních technologií na snížení vodní eroze zemědělské krajiny Číny čína, plaveniny, vodní eroze, svažitá zemědělská půda
Ekologické a ekonomické náklady eroze půdy a přínosy protierozní ochrany zpracování půdy; minimalizační technologie; vlastnosti půdy
Ekonomické hodnocení zemědělské půdy za účelem posouzení změn ve využívání půdy hodnocení zemědělské půdy, čistá současná hodnota, změny ve využívání půdy, země eu
Ekonomika regulovaných drenážních systémů a podpovrchové závlahy drenážním podmokem návrh závlahy drenážním podmokem, regulační drenáž, investiční náklady, provozní náklady, podmínky pro volbu melioračního systému
Evropská legislativa týkající se fosforu v zemědělství znečištění povrchových vod, fosfor, eu, hnojení
Fekální znečištění zeleniny a půdy při kapkové závlaze předčištěnou městskou odpadní vodou předčištěná městská odpadní voda, znovuvyužití vody v zemědělství, kapková závlaha, mikrobiální kontaminace, zelenina, zdravotní rizika
Fyzikálně chemické a mikrobiologické efekty dlouhodobé a krátkodobé aplikace odpadních vod z vinařství na půdy vinařská odpadní voda, analýza fosfolipidové mastné kyseliny (plfa), c nmr, cyklus anorganického dusíku, složení mikrobiální komunity v půdě
Globální analýza záborů zemědělské půdy a přemístění produkce v důsledku rozšiřování měst rozvoj měst, změna využívání půdy, intenzita využití krajiny, expandování plodin, potravinová bezpečnost
HidroMap: Nový nástroj pro monitoring a plánování závlahy plodin za použití bezplatných družicových snímků dálkový průzkum země, závlahy, satelitní snímky, landsat-8, sentinel-2, ndvi, desktop gis, web gis, vývoj software
Hodnocení dynamiky obsahu vody v půdě monitorované v různých částech vinice s ohledem na řízení závlahy kapacitní sensory, časoprostorová variability, podpovrchová kapková závlaha, časová stálost
Hodnocení ekonomických aspektů protierozní ochrany zemědělské půdy, certifikovaná metodika ekonomika, eroze, cash flow
Hodnocení potlačení růstu při produkci jablek na unavené půdě management sadu, příčný průřez kmene, alternaria sp., produkce jablek, únava, specifická únava půdy jabloňových sadů
Hodnocení procesu pozemkových úprav venkovskými obyvateli pozemkové úpravy, vnímání, kvantitativní výzkum, česko
Hodnocení rizika, řízení a návrh možnosti snížení rizika větrné eroze v zemědělské krajině změny klimatu, způsob hospodaření, zemědělská půda, návrhy opatření
Hodnocení výnosu zavlažované kukuřice v reakci na scénáře změny klimatu v Portugalsku závlaha kukuřice, využitelnost vody, stics, aquacrop, scénáře změny klimatu, adaptační strategie
Hodnoty dusíku a fosforu v kukuřici (Zea mays L.). Vyčištěné odpadní vody pro závlahu pícnin makro živiny, odpadní voda, podzemní vody, hnojivá dávka
Hospodaření s vodou v zemědělství pro výrobu potravin a další ekosystémové služby ekosystémové služby; agroekosystém; multifunkčnost; odolnost
Hydrodynamické charakteristiky umělých mokřadů a odbourávání pesticidů a jejich metabolitů v měřítku jednoho experimentu umělý mokřad, velikost průtoku, hydraulické charakteristiky, pesticidy snížení znečištění odtok, stopovač
Hydrologické modelování za použití plodinových koeficientů odvozených z DPZ: Porovnání metod v měřítku povodí hydrologické modelování; plodinový koeficient; měřítko; ndvi; hydrologie povodí, evapotranspirace
Identifikace plošného zemědělského znečištění s využitím termografického snímkování drenáž, podpovrchový odtok, jakost vody, dusčnany, pesticidy
Identifikace příčin zhoršené kvality vody v polském zemědělském povodí a návrh účinných a cílených opatření znečištění vod, vstupy dusíky, povrchové vody, podzemní vody, ochrana vod
IFCN dlouhodobý mléčný výhled – IFCN vize „mléčného světa“ v roce 2030 produkce mléka, ceny mléka, výhled, světový trh, průměrná dojivost, počty dojnic, počty mléčných farem
Indikátory vodní eroze půdy při pěstování kukuřice vodní eroze, orba
Integrovaný management plevelů v meziřadí ovocného sadu ochrana plevele, integrované zpracování půdy, integrované sečení, herbicid, biodiverzita a produkce ovoce
Jak půdní management příkmenného pásu ovlivňuje růst a výnos slivoní herbicidy, sečení, mulčování, prunus domestica l., orba, plevel
Jak zemědělci vnímají dřevinnou vegetaci v zemědělské krajině v jihozápadní Francii agrolesnictví, stromy v zemědělské krajině, krajinné prvky, vnímaní krajiny
Je ekologické zemědělství v souladu s nitrátovou směrnicí EU ? Vyplavování dusičnanů z orné půdy na farmě s ekologickým a konvenčním střídáním plodin rotace plodin na orné půdě, vyluhování dusičnanů, výzkum na farmě, severní německo
Je závlaha odpadními vodami v naší krajině perspektivní? alternativní zdroje vod, znovuvyužití odpadní vody, legislativa o znovuvyužívání vod
Klasifikace fragmentace vlastnictví zemědělské půdy jako příčiny degradace půdy: přehled typologie, důsledků a nápravy držba pozemků, udržitelné využívání půdy, degradace půdy, typologie degradace, trh s půdou a konsolidace
Komplexní půdoochranné technologie pro pěstování chmele eroze, meziplodiny, půdoochranné technologie, trvalé kultury, zelené hnojení
Kompostování odpadu z vinařství: kaly a stonky hroznů kompostování, hroznové stopky, organický odpad, kal, vinice
Komunity žížal v orných půdách a v zatravněných pásech ve vztahu k postupům hospodaření a rozmanitosti okolní krajiny dešťovky, neproduktivní prvky krajiny, obdělávaná pole, environmentální třídění, vlastnosti půdy, management krajiny, okolní krajina
Koncepce ochrany před dopady sucha a nedostatku vody v České republice - konzultace a zpracování zadržování vody v krajině, meziresortní komise voda-sucho, kvalita vody, vodní zdroje, nedostatek vody
Konvenční orba snižuje hojnost a biomasu žížal a mění strukturu jejich společenství: globální metaanalýza zemědělský management, skladba společenstev, ekologický grouping, oligochaeta, orební systémy
Konzervační zpracování půdy zvyšuje stabilitu společenstev rhizosférních bakterií odrážející se na růstu rostlin konzervační zpracování půdy, stabilita, rhizosféra, bakteriální společenstva, růst rostlin
Krátkodobý výhled zemědělských trhů EU v letech 2018 a 2019 - mléko a mléčné výrobky http://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/markets-and-prices/short-term-outlook/pdf/agri_short_term_outlook_spring-2018_en.pdf
Kukuřice na biopaliva a eroze půdy – Hodnocení rizik a konceptů protierozní ochrany kukuřice, biopaliva, erosion-3d, protierozní ochrana, vodní eroze
Kvalita vody a britské zemědělství: výzvy a příležitosti zemědělská produkce, zajištění potravin, skutečná hodnota vody
Kvalita vody hydromeliorovaných zemědělských ploch hydroameliová půda, kvalita drenážní vody, dusík, chlortoluron
Kvalita vody pro závlahy kvalita závlahové vody, sledování jakosti závlahové vody, kvalita vody
Kvalita vody ve vodárenské nádrži Švihov na řece Želivce a její povodí, se zaměřením na specifické organické sloučeniny retence živin, eutrofizace, pesticidy, kvalita vody, technické plodiny
Kvantitativní účinky vegetačního pokryvu na větrnou erozi a ztráta půdních živin v pouštních pastvinách jižní části Nového Mexika, USA redukce vegetačního pokryvu, půdní částice, půdní živiny, organický uhlík, dusík
Management v povodí zdrojů pitné vody ve spolupráci se zemědělstvím a specifické role ekologického zemědělství. Zkušenosti z Německa a Francie jakost vody, zemědělství, ochranná pásma vodních zdrojů, ekologické zemědělství
Management v povodích pitné vody: zpětná vazba francouzských zemědělských družstev zemědělství, družstva, dusičnany, akční plán
Management v povodích zdrojů pitné vody v zemědělské krajině zaměřený na výsledky zásobování obcí pitnou vodou, platba podle výsledků, program ochrany vody
Metodika identifikace drenážních systémů a stanovení jejich funkčnosti. odvodnění drenáží, dálkový průzkum země, dpz – dálkový průzkum země, funkčnost odvodnění
Metodika protierozného obrábania pôdy osevní postupy, bpej, vodní eroze
METODIKA ŘÍZENÍ ZÁVLAHOVÉHO REŽIMI PLODIN VÝPOČETNÍM PROGRAMEM IRRIPROG závlahy
Metodologie výběru území pro pozemkové úpravy pozemkové úpravy, rozvoj venkova, výběrová kritéria
Mírně regulovaná deficitní závlaha nemá negativní vliv na kvetení, násadu plodů a květů v příští sezoně u pozdního kultivaru jablek jablka, stabilní plodnost, malus x domestica, udržitelnost, vodní deficit
Modelování dopadu upravených zemědělských postupů na vyluhování dusíku do podzemních vod bilance dusíku, vyluhování, zemědělství, prostředí
Modelování dynamiky půdní organické hmoty na úhoru černozemí ve středním Německu dlouhodobý polní experiment, stabilní půdní organická hmota, úhor, efekt zpracování půdy
Modelování vlivu změn ve využívání půdy na toky živin v pobřežních zemědělských oblastech: případová studie Mar Menor (jihovýchod Španělska) socio-environmentální model; koloběh živin; závlahy;
Monitoring pesticidních látek, srovnání ČR a SR životní prostředí, pesticidy, metabolity, podzemní, povrchová a pitná voda
Morfologické změny kořenového systému kukuřice, jako odraz penetračního odporu půdy vztaženého k obdělávání a suchu v jílovité půdě kukuřice, sucho, půda
Možnosti energetického využití biomasy s ohledem na potřebu dodávky organické hmoty do půdy zemědělská biomasa, organická hmota, bilance
Možnosti ovlivnění úrovně eroze a sedimentů vodní eroze, cena, proveditelnost, protierozní účinek
Možnosti úprav stávajících odvodňovacích systémů s cílem zachování podpory a udržitelnosti zemědělství při současném respektování požadavků životního prostředí: řešení v ČR úpravy drenážních systémů, historie hydromeliorací, management vodního hospodářství, regulované drenážní systémy
Mulčování jako technika omezující vodní erozi, review mulč; vodní eroze
Načasování vodního deficitu ovlivňuje fyziologickou reakci na sucho, velikost plodů a vývoj hořké pihovitosti u jabloní odrůdy ´Honeycrisp´ malus x domestica borkh., teplota, výměna plynů, vodní potenciál kmene, růst výhonů
Náklady a přínosy nástrojů pro řízení závlah založených na družicových datech dálkový průzkum země; evapotranspirace; webgis; mobilní aplikace; poradenství v závlahářství; cost-benefit analýza
Náklady na elektřinu v zemědělství pod závlahou: případová studie zavlažovacího programu ve Španělsku zemědělství pod závlahou; vlastní spotřeba; soutěž o elektřinu; náklady na energii; tarifní deficit; sazby elektřiny
Nápravná vs. preventivní opatření týkající se koloběhu dusíku ve venkovských oblastech: Studie v povodí Orgeval (povodí řeky Seiny, Francie) znečištění dusičnany, denitrifikace, emise n2o, management povodí
Navrhování hydromelioračních staveb hydromeliorace, odvodnění, závlahy, výběr opatření, provozní zásady, rekonstrukce a modernizace staveb, projektová příprava staveb
Návrhy přírodě blízkých a technických opatření na zemědělské půdě v povodí VN Švihov na Želivce plošné zdroje znečištění, opatření, odtok vody, eroze půdy, zemědělské odvodnění
Nedostatek vody a hospodářské škody v Evropě: regionální simulace od roku 2000 do roku 2050 nedostatek vody, evropa, závlahy, simulace
Největší zdroj pitné vody v České republice – vodárenská nádrž Švihov na Želivce želivka, vodárenská nádrž švihov, plošné a bodové zdroje znečištění, ochranná pásma vodního zdroje, jakost vody, eutrofizace, fosfor, dusíkaté pesticidy, vodohospodářská bilance
Nová metoda pro odhad referenční plodinové evapotranspirace z geostacionárních satelitních snímků: Podněty pro praxi referenční evapotranspirace; lokální advekce; projevy sucha; satelitní mapování
Nové postupy v managementu hnojivé závlahy u zavlažované zeleniny řešení výživy plodin; monitoring plodin; rozhodovací systémy; simulační modely, analýza půdy
Nové přístupy v plánování závlah zeleniny evapotranspirace; plodinové koeficienty; čidla půdní vlhkosti; ndvi; webová aplikace; rozhodovací nástroje; bezpilotní prostředky; dpz
Novinky v problematice stanovování ochranných pásem vodních zdrojů ochrana vod; znečišťování vod; opatření obecné povahy; vyhláška č. 137/1999 sb.; finanční náhrady;
Obnova kvality a zdraví půdy pomoci úhorů úhor, agroekosystém, půda, úrodnost půdy, sucho, zdraví půdy
Ocenění půdních funkcí: přezkum metod pro kvantifikaci vkladů půdy pro ekosystémové služby ekosystémové služby, posouzení, funkce půdy, vlastnosti půdy
Odbourávání živin a pesticidů pomocí dvoufázového adsorpčního bioreaktoru za dvou různých hydraulických dob zdržení společenstvo bakterií, expandovaná břidlice, štěpkový bioreaktor, denitrifikace
Odezva toků skleníkových plynů na experimentální oteplování v sezóně pšenice na poli při konvenčním a minimalizovaném zpracování půdy oteplování klimatu, toky skleníkových plynů (n2o, ch4 , co2), konvenční zpracování půdy, minimalizace zpracování půdy, teplota půdy, vlhkost půdy
Odhad aktuálních plodinových koeficientů prostřednictvím vegetačních indikátorů snímaných dálkovým průzkumem Země a modelovanou bilancí vody v půdě aktuální plodinový koeficient; evapotranspirace; koeficient výparu; vegetační pokryv; dálkový průzkum země; ndvi; savi; model simdualkc; koeficient vodního stresu
Odhad C faktoru (cover factor – faktor pokryvu) v evropském měřítku c-faktor, zpracování půdy posklizňové zbytky plodin rostlinný pokryv, rusle, ochrana půdy
Odhad evapotranspirace plodin pomocí metody FAO56: Minulost a budoucnost referenční evapotranspirace; plodinové koeficienty; metoda duálního plodinového koeficientu; evapotranspirace v nestandardních podmínkách; evapotranspirace z dálkového průzkumu země; budoucí vývoj
Odhad evapotranspirace pšenice ozimé pomocí metody FAO56 a měření NDVI v mírném vlhkém prostředí SZ Evropy plodinový koeficient; evapotranspirace; trvání fáze plodin, citlivostní analýza
Odhad spotřeby závlahové vody na území USA za použití satelitních snímků a přehodnocení dat půdní vlhkosti satelitní mapování, bilance půdní vláhy, závlahové vody, evidence
Odhad ztráty půdy v blízké budoucnosti v České republice spotřeba půdy, ochrana půdy, zábory půdy, utěsnění půdy (soil sealing), příměstské oblasti, městské oblasti
Odpadní voda z lihovaru: Její dopad na životní prostředí a nápravná opatření odpadní voda, toxicita, čištění odpadních vod
Odvodňovací stavby odvodňovací stavby, příčiny zamokření, návrhové parametry staveb
Ochrana celých povodí poskytujících pitnou vodu. Případová studie v Evropě pitná voda, povodí, difúzní znečištění, dusičnany, pesticidy,udržitelné zemědělství, národní strategie, akční plány
Ochrana erozně ohrožených chmelnic před vodní erozí. eroze, meziplodiny, půdoochranné technologie, trvalé kultury, zelené hnojení.
Ochrana podzemních vod: Co se můžeme naučit z Německa ? bezpečnost pitné vody, německo, ochranná pásma podzemních vod, ochrana vod
Ochrana před vodní erozí – technická zpráva. eroze půdy; opatření; případová studie;
Ochrana příbřežních pásů v Bavorsku – zákaz zemědělského využívání biodiverzita, vodní toky, zachraňte včely
Ochrana půdy před erozí životní prostředí, půda, vodní eroze, ochrana půdy, ochrana před erozí
Ochrana půdy v Evropě: přání či realita? půdoochranné technologie, zpracování půdy, infiltrace, stabilita půdní struktury
Ochranná pásma nádrží v povodí Labe vodárenská nádrž, ochranná pásma, vodní zákon, monitoring
Ochranná pásma vodních zdrojů – právní prostředí a praktické zkušenosti vyhláška č. 137/1999 sb., pásma hygienické ochrany, riziková analýza
Ochranné vzdálenosti při používání přípravků (I, II) aplikace přípravků, spe věty, kontaminace splachem, kontaminace úlety
Ochranné zpracování půdy a jeho vliv na půdní vlastnosti: výsledky získané z pětiletého polního pokusu ve Velké Británii (2013-2018) ochranné zpracování půdy, podmítka, přímé setí, orba, kvalita vody, zdraví půdy, půdní vlastnosti
Omezující a ochranná opatření v ochranných pásmech vodních zdrojů a možných způsobů řešení náhrad za prokázané omezení užívání pozemků a staveb ochranná pásma, jakost vody, legislativa, veřejný zájem
On-site a off-site efekt větrné eroze na evropských lehkých půdách lehké půdy, protierozní opatření, peněžité ztráty, náklady
Opatření ke zlepšení retence a akumulace vody na zemědělském půdním fondu společně s ochranou jakosti povrchových a podzemních vod systém opatření, zemědělské zdroje znečištění, eroze
Opětovné využití vody: současný stav a vyhlídky odpadní voda, závlahy, španělsko, izrael
Organický uhlík vázaný v sedimentech a celkové ztráty organického dusíku při uplatnění konvenčního a pásového zpracování půdy v osevním postupu půdní eroze, poměr obohacení, uhlíkový cyklus
Paradox pronajímání zemědělské půdy: Extrémní fragmentace vlastnictví půdy jako nová forma degradace půdy udržitelné využívání půdy, fragmentace vlastnictví pozemků, katastrální parcela, výrobní blok, lpis, trh s pozemky
Parametrizace modelu AquaCrop pro stanovení biomasy popínavého hrachu, predikce výnosů a posouzení dopadu strategií závlah s ohledem na různá data setí aquacrop, hrách, závlaha, výnos, data setí
Perzistence živého mulče v jabloňovém sadu a jeho efekt na plevelnou flóru v mírných klimatických podmínkách bayesiánské lineární modely, ovocnářství, traviny, analýza hlavních komponent, reprodukovatelnost, zaplevelení
Pesticidy a jejich metabolity v pitné vodě: jaký je současný stav v České republice? pesticidní látky, metabolity, pitná voda, znečištění
Podíl drenážního odtoku na celkovém odtoku z povodí drenážní odvodnění, odtok z povodí, oblasti oběhu podzemní vody, podélný profil vodnosti toku, hydrometrování
Podpora nakládání s fosforem v Rakousku: potenciál, priority a omezení analýza materiálových toků, fosfor, optimalizace, management
Porozumět ekonomice drenážního odvodnění. Právní otázky odvodnění v Iowě. role odvodnění, dosahované efekty odvodňovací stavby, investiční a provozní náklady, výpočet návratnosti investice
Posouzení opatření k redukci zátěže dusíkem v zemědělských povodích zdroje dusíku; snížení zátěže dusíkem; venkovské povodí; swim; změny ve využívání půdy; budování mokřadů
Posouzení vlivu zemědělského odvodnění na zásoby půdních vod a na odtokové poměry malých povodí cathy model (catchment hydrology); podzemní drenáž; variabilita hodnot retenční schopnosti; exfiltrace; infiltrace; odtok závěrovým profilem; kulminace odtoku; základní odtok; celkový odtok
Postup komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodě blízkých opatření vodní eroze, protierozní opatření
Postupy při obdělávání půdy a hnojení ovlivňují stabilitu půdních agregátů humózních kambisolů v severozápadní Francii konzervativní orba, stabilita půdních agregátů, sezónní změny
Posuzování vlivu odvodňovacích systémů a ochranných opatření na jakost vody v zemědělsky obhospodařovaných povodích drobných vodních toků. jakost vod, znečištění vod dusičnany, drenážní vody, opatření k ochraně jakosti vod, eia (environmental impact assessment)
Posuzování výnosu, produktivity vody a ekonomické návratnosti zemědělského podniku u sladovnického ječmene, který byl ovlivněn datem setí a doplňkovým zavlažováním transpirace plodin; duální koeficient plodiny; ekonomická produktivita vody; simdualkc model vodní bilance; stewartův model voda-výnos
Potenciální možnosti retence vody v povodí se sprašemi zemědělské povodí, nádrže, retence, vodní zdroje
POTŘEBA ZÁVLAH PŘI PREDIKOVANÉ KLIMATICKÉ ZMĚNĚ V ČESKÉ REPUBLICE klimatická změna; sucho; výpočtové metody; prognóza vodohospodářských opatření; závlahy; zdroje závlahové vody; výstavba závlah a vodních zdrojů.
Použití duálního plodinového koeficientu dle FAO pro modelování vodní bilance a výnosů hrachu obecného během různých režimů závlahy plodinová transpirace, podíl plodinové evapotranspirace, půdní výpar, model simdualkc, odhad vláhové potřeby
Povodně, sucho, eroze, jakost povrchové a podzemní vody, hladiny podzemních vod a společný ukazatel – malá retence vody v krajině plošné zdroje znečištění; erozní smyvy
Poznatky pro využití umělých mokřadů pro snížení vyplavování dusičnanů a pesticidů v zemědělských odvodněných povodích umělý mokřad, povodí, ochranný pás, doporučený pro návrh, plošné zdroje znečištění, efektivita odbourávání, zemědělské odvodnění
Pracovní postupy eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině zemědělské odvodnění, vodní režim krajiny, jakost drenážních vod, životní prostředí, eliminace stavby, kritéria výběru opatření, katalogové listy
Praktické možnosti využití užších řádků u kukuřice v rámci ochrany půdy proti erozi. eroze, ochrana, půda
Pravděpodobnostní odhad založený na ontologii pro hodnocení sémantické podobnosti systémů klasifikace využití půdy/půdního krytu ontologie; sémantická podobnost; systémy klasifikace využití půdy/pozemkového krytu
Prevence a zvládání eroze vodní eroze
Principy přístupu k řešení optimalizace ochrany vody a půdy v subpovodích řeky Svratky bodové a plošné zdroje znečištění, dusík, fosfor, nerozpuštěné látky, opatření pro udržení nebo zlepšení kvality vody
Problematika ochrany půdy na vinicích ve Středomoří eroze, vinná réva, ochrana půdy, mulčování, degradace půdy, trvalé kultury, půdoochranné technologie
Protierozní agrotechnika zlepšuje půdní vlastnosti a chrání půdu před erozí. agrotechnika, širokořádkové plodiny
Protierozní technologie ochrany půdy při pěstování brambor brambory, eroze půdy, hrázkování/důlkování, vlastnosti půdy, konstrukce strojů
Provozní zhodnocení efektivity plánování závlah za použití plodinového modelu DAISY plánování závlahy, závlaha podle sacího tlaku půdy, plodinový koeficient, modelování růstu plodin, multi-oborová optimalizace, bílé zelí
Představení jedenácti odrůd slivoní v přírodních podmínkách Plovdivského regionu v Bulharsku prunus domestica l., vlastnosti plodů, chemické složení
Přehled dálkového průzkumu pro charakterizaci znaků brambor v precizním zemědělství precizní zemědělství, dálkový průzkum země, satelitní snímky, brambory, bezpilotní vzdušný systém
Přehled hodnocení nedostatku vody v plodinách pomocí dálkového průzkumu Země vodní stres plodin, hyperspektrální, lidar, multispektrální, optické snímání, dálkový průzkum země, sentinel-1, vlhkost půdy, termometrické snímání
Přehled možných dopadů změn klimatu a adaptací evropského vinohradnictví vinařství, produkce vína, klimatická změna, adaptace, snížení rizika
Přehled odbourávání organofosfátových pesticidů v umělých mokřadech: účinnost, mechanismy a ovlivňující faktory umělý mokřad, organofosfátový pesticid, rozdíly v odbourávání, vhodné parametry, důležité faktory, kombinované odbourávání
Přehlížená proměna zemědělství biodiverzita, pesticidy, řepka, obiloviny
Příklady realizace, správy a údržby poldrů z Rakouska povodně, ochrana území, vodní družstvo
Přípustný versus skutečný stupeň erozního ohrožení půd v Evropě monitoring eroze, přípustná ztráta půdy, tvorba půdy, produkční schopnost půdy, funkce půdy
Přírodě blízká a technická opatření – koncepce a výsledky výpar, sucho, povrchový a podpovrchový odtok, retence versus akumulace vody
Přírodní vodní nádrže zadržující vodu pro hospodaření s vodou v zemědělství: Potenciální scénář v severní Itálii síť zelené infrastruktury, přírodní řešení, vodní bilance, krajinná konektivita, adaptace na změnu klimatu, obchodovatelná vývojová práva
Příručka ochrany proti vodní erozi. gaec, vodní eroze, protierozní opatření
Půdoochranné technologie zakládání porostů plodin (technika v půdoochranných technologiích) půdoochranné technologie, technika, mělké zpracování půdy, hluboké zpracování půdy, vodní eroze
Půlroční výhled vývoje cen prasat a vývoje krmivové základny pro rok 2018 ceny prasat, ceny krmiv, náklady, výhled
Reflexní mulč je užitečný nástroj půdního managementu pro potlačení plevelů a zvýšení fotosyntézy jablka, honeycrisp, kompost, zelené hnojení, produkce ovoce
Regulace a retardace odtoku na zemědělských pozemcích odvodněných trubkovou drenáží hladina podzemní vody, dosah vzdutí, regulační objekty
Rekonstrukce staveb odvodnění s uplatněním principu regulace drenážního odtoku. zemědělské odvodnění, drenáže, rekonstrukce staveb, modernizace staveb, regulace drenážního odtoku
Retence vody v zemědělské krajině pomocí přírodě blízkých akumulačních vodních nádrží: případová studie v severní Itálii vodní nádrže, závlahy, změna klimatu, sucho, biologická rozmanitost
Rizika větrné eroze na zemědělských půdách při odlišných orebních systémech v semiaridní oblasti argentinských pamp pšenice, konvenční orba, vertikální orba, bezorebný způsob hospodaření, rweq
Role současných trendů opuštění půdy a environmentálních faktorů při zakládání a růstu druhotných lesů na Pyrenejském poloostrově sucho; rozšiřování lesů; změna půdního pokryvu; změna využití půdy; opouštění venkova
Rozdílná dostupnost fosforu v konvenčně a ekologicky obhospodařovaných orných půdách fosforečná hnojiva, koloběh fosforu, hnojení
Rozmanitost zemědělské krajiny má na biologickou rozmanitost podobný nebo dokonce větší vliv než zemědělské postupy intenzifikace zemědělství, agroekosystém, orná půda, druhová rozmanitost
Rozšíření vegetativního pokryvu krycími plodinami ovlivnilo ztrátu fosforu ze zemědělského povodí rozpustný reaktivní fosfor (srp); vegetativní pokryv; krycí plodina; p retence
Rychlost změny půdní organické hmoty při změně využívání krajiny: Případová studie udržitelného zemědělství podnebí mírného pásu, sekvestrace uhlíku, půdoochranné technologie, půdní organický uhlík
Řešení ochrany nádrže Švihov náhrady, agrární komora čr, požadavky, návrhy
Řízení drenážního odtoku během vegetační sezóny ve východní Kanadě s cílem snížení zátěže povrchových vod dusíkem, fosforem a bakteriálním znečištěním řízená drenáž, drenážní odtok, znečištění povrchových vod
Řízení zavlažování pomocí dálkového přenosu: Vyhodnocování požadavků na zavlažování kukuřice ve středomořském klimatu dálkový přenos; vegetační index; koeficienty plodin; vodní bilance
Scénáře uplatnění odvodňovacích systémů v rámci koncepce funkčního managementu užívání půd funkce půdy, zemědělství, udržitelná intenzifikace, ekosystémové služby, functional land management (flm)
Separace složek odtoku drenážní vody s využitím stabilních izotopů a teploty vody, aplikovaná v malém zemědělském povodí na Českomoravské vysočině stabilní izotopy, trubková drenáž, teplota drenážní vody, separace (rozčlenění) složek hydrogramu
Schopnost ekosystémových služeb při opatřeních z hlediska zadržování vody ekosystémové služby, malá retence vody, povodí, analytický hierarchický proces (ahp)
Skladba a kontrola plevele v jabloňových sadech při intensivním a extensivním obhospodařování jabloňové sady, efektivita herbicidů, malus domestica, skladba plevele, kontrola plevele
Sluneční energie v zemědělství sluneční energie, agrovoltatika, udržitelné zemědělství, solární sušička, agroprůmysl
Snížení odtoku kontaminantů a optimalizace produktivity pastevních systémů pomocí regulace odvodňovacích systémů v Novém Zélandu zemědělství, difuzní zdroje znečištění, kvalita vody
Snížení povrchového odtoku na svažitých pozemcích v produkci brambor pěstovaných v odkameněných půdách zpracování půdy, brambory, povrchový odtok, metoda tied riding
Snížení vodní eroze při různých způsobech zpracování půdy u kukuřice (Zea mays L.) v České republice techniky ochrany půdy, produkce, kvalita píce, eroze půdy, parametry hodnocení
Specializovaný organický substrát s vyšší přidanou hodnotou a jeho využití organický substrát; vegetační pokusy; zelenina; růst; produkce biomasy
Srovnání potenciálu eroze půdy u ekologického a konvenčního zemědělství vyhodnocením modelu u zemědělských obvodů v Bavorsku na základě rovnice USLE eroze, osevní postupy, usle, ochrana půdy, validace modelu
Srovnání půdních vlastností po pěti letech u technologií bez zpracování (přímé setí) a pásového zpracování půdy půdoochranné technologie, zpracování půdy, infiltrace, stabilita půdní struktury
Stanovení těžkých kovů v zemině pomocí hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem s metodou vnitřního standardu zemina, těžké kovy, hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem, metoda vnitřního standardu
Strategie řízení dusíku v zemědělství – trendy, výzvy a výhledy pro zlepšení efektivity v Dánsku dánsko, management dusíku, vývoj politiky v oblasti dusíku, přebytek dusíku, reaktivní dusík, regulace
Strukturní a hydraulické vlastnosti půd při dlouhodobé závlaze předčištěnou odpadní vodou půdní struktura, závlaha předčištěnou odpadní vodou, nenasycená hydraulická vodivost, retence vody v půdě, rentgenová mikrotomografie
SuDS manuál. Příručka pro dosažení udržitelnosti odvodňovacích systémů. udržitelnost odvodnění, návrh odvodnění, management odvodnění
Sucho 2018 v oblastech povodí Moravy a Dyje – dopady, opatření hydrologická bilance, srážky, pracovní skupina sucho, zmírnění dopadů sucha
Systémový management v organickém jablečném sadu ovlivňují kvalitu ovoce a životnost živý mulč, sendvičový systém, kyselina octová, hubení plevelů
Technologie a ekonomika pěstování plodin v podmínkách s různým stupněm ohrožení vodní erozí. eroze půdy; retence vody; technologie pěstování plodin; ekonomické hodnocení
Technologie a ekonomika zvyšování protierozní odolnosti půdy zapravením organické hmoty eroze půdy; organická hmota; ekonomika; náklady
Technologie a ekonomika zvyšování protierozní odolnosti půdy zapravením organické hmoty infiltrace vody do půdy; akumulace vody v půdě; hydrofyzikální vlastnosti půdy; obsah organické hmoty; kompost
Technologie precizního zemědělství pro rostlinnou a živočišnou výrobu v České republice precizní zemědělství, průmysl 4.0, technologie, autonomní stroje, drony, roboti
Terénní výzkum vlivu působení zahrnovače rostlinných zbytků, hloubky orby a nízké pojezdové rychlosti na rozmístění a hloubku zaklopení posklizňových zbytků větrná eroze, posklizňové zbytky, délka slámy, pojezdová rychlost, nakypření půdy
TNV 75 4922 Údržba odvodňovacích zařízení. organizace údržby staveb, účastníci údržby, opravy drénů, rozsah evidence staveb odvodnění, víceúčelové drenážní systémy
Tradiční mulčování a mulčování krycími plodinami zlepšuje vlastnosti půdního ekosystému v jabloňových sadech kompostový mulč, půdní úrodnost, půdní biota, žížaly, strupovitost jablek
Trendy fragmentace vlastnictví půdy za posledních 230 let v České republice a predikce budoucího vývoje rychlost fragmentace, trh s pozemky, slučování (konsolidace) pozemků, pozemková držba, využívání půdy, model vlastnictví
Tři technologie založení porostu kukuřice a odolnost půdy vůči vodní erozi eroze půdy; protierozní opatření, vymrzající meziplodiny
Účinky postřiku seleničitanem sodným na produkci jablek, kvalitu a enzymovou aktivitu spojenou s metabolismem sacharózy seleničitan sodný, postřik listů, kvalita jablek, enzymy metabolismu sacharózy
Účinky závlah regulujících deficit vláhy na fyziologii, výnos a kvalitu ovoce u stromů meruňek ve středomořských podmínkách růst ovoce; fotosyntéza; prunus armeniaca l.; regulovaná závlaha; stomatální vodivost; vodní stres
Účinky zavlažování na fosfor v půdě, půdní mikroby a rostliny polo-přirozených luk a pastvin zavlažování, hnojení, dostupnost p, půdní mikrobiální p, výživový index
Účinnost agronomických strategií pro zmírnění emisí N2O po sklizni řepky ozimé řepka, emise n2o, nakládání s rezidui, střídání plodin, dusík, management obhospodařování půdy
Účinnost hospodaření s drenážní vodou z hlediska vodní bilance a nitrátů hodnocená třemi přístupy regulační drenáž, drainmod, hydrologie, podpovrchová drenáž, jakost vody, modelování, živiny
Účinnost kapkové závlahy a doplňkového hnojení dusíkem na kvalitu a výnos brambor brambory, kapková závlaha, fertigace, výnos, hodnota obsahu škrobu
Udržitelné hospodaření s vodními zdroji z hlediska potřeby vody pro zemědělství v malých venkovských obcích na příkladu obce Grybów, Polsko populace hospodářských zvířat, struktura využití půdy, druhy setí, potřeby vody pro zemědělské účely, úspora vody
Udržitelné zemědělské postupy pro ochranu jakosti vody ochranné pásy, udržitelné zemědělství, opatření ke zmírnění eroze, bodové znečištění, vodní hospodářství, kvalita vody
Úloha ekonomických nástrojů v reformě přidělování vody přidělování vody, ekonomické nástroje, integrované vodní zdroje, management, evropa, vodní politika
Úloha opětovného využívání vyčištěných odpadních vod v budoucím plánování vodních zdrojů v Evropě znovuvyužití odpadních vod, alternativní vodní zdroje, legislativa o znovuvyužívání vod
Úloha vegetačních nárazníkových zón v zemědělství a jejich regulace napříč Kanadou a Spojenými státy agroekosystémy, nárazníkové zóny, živiny, pesticidy
Úpravy vodního režimu půd odvodněním. parametry odvodnění, rozchod drénů, drenážní kalkulátor, ustálené drenážní proudění, neustálené drenážní proudění, transientní drenážní proudění
Určení rozsahu půdy nechráněné vegetací v období přívalových srážek za účelem posouzení erozního rizika dálkový průzkum země, gis, precizní zemědělství, vodní eroze
Určování intenzity větrné eroze pomocí deflametrů větrná eroze, lapač půdních částic, agregátová analýza
Usnesení vlády Slovenské republiky č. 573 z 20. listopadu 2014 ke Koncepci revitalizace hydromelioračních soustav na Slovensku revitalizace hydromeliorací, regulace hpv, údržba odvodnění, řízený provoz odvodnění, hoz – hlavní odvodňovací zařízení
Vázání přirozeného organického uhlíku a zbytkového uhlíku v půdě v komplexních agroekosystémech emise co2, zbytky plodin, meziplodiny, půdní mikrobiální dynamika, půdní organická hmota
Větrná a vodní eroze a transport v semiaridních křovinných, travních a lesních ekosystémech: kvantifikace dominance horizontálního transportu větrem větrná eroze, vodní eroze, transport eolických sedimentů, ekosystémy semiaridních oblastí
Větrná eroze na jižní Moravě – potenciál, monitoring, účinnost biotechnických opatření větrná eroze, deflametr, větrolam, optická porozita
Větrná eroze v centru nížiny řeky Ebro při změně Land Use. Polní experimenty s přenosným větrným tunelem. suché hospodaření, půdní škraloup, pastva ovcí, orba
Vizuální hodnocení půdy: shrnutí některých aplikací a možného vývoje pro zemědělství hospodaření s půdou, zhutnění, vess
Vlhkostní poměry povrchu půdy na vybraných jihomoravských stanicích stav půdy, sucho, vegetační období, větrná eroze
Vliv alternativního půdního managementu k použití herbicidů na vitalitu stromů, výnosy a kvalitu jablek půdní management, nechemická kontrola plevele, miscanthus spp. mulčovací posyp, herbicidní pás, černý mechanický úhor, tkaná černá polypropylenová krycí plachta, kvalita jablek
Vliv denní doby zálivky na efektivitu kapkové závlahy obsah vlhkosti, vlhkost půdy, kapková závlaha, plán závlahy, období zavlažování
Vliv dlouhodobě redukované orby na vodní režim a tok pesticidů v kontextu s drenáží konvenční orba/bezorební systém, hodinová dynamika drenážního toku, ztráty pesticidů, dlouhodobá studie, makroporozita
Vliv dusíku ze zemědělství na vodní ekosystémy dusičnany; podzemní voda; vodní zdroje; eutrofizace; biogeochemický cyklus dusíku
Vliv experimentálního oteplování na půdní respiraci v rámci konvenčního zpracování půdy a minimalizace zpracování půdy v severní čínské planině globální oteplování, konvenční zpracování půdy, minimalizace zpracování půdy, půdní respirace, rozpuštěný organický uhlík, půdní mikrobiální uhlík z biomasy
Vliv kompostu na retenci vody v konvenčním hospodaření s orbou organická hmota, maximální kapilární kapacita, zadržování vody, vysychání
Vliv kultivace půdy na toky CO2 a CH4 v organických půdách ve Švédsku organické půdy, uložení půdy do klidu, uhlíková rovnováha, metoda vířivé kovariance, obhospodařování půdy, pěstování
Vliv kypření půdy za vegetace na erozi půdy a produkci cukrové řepy eroze půdy; kypření; cukrová řepa
Vliv minimalizace zpracování půdy oproti konvenčnímu zpracování půdy na strukturu bakteriálních komunit v půdě při pěstování pšenice ozimé v severní Číně systémy obhospodařování půdy, vlastnosti půdy, struktura bakteriálních společenstev
Vliv množství a kvality aplikované exogenní organické hmoty na vybrané půdně biochemické charakteristiky exogenní organická hmota; půda; biologické vlastnosti; aktivita enzymů
Vliv orby na půdní povrch a odnos půdních částic větrnou erozí v semiaridní oblasti Aragonie (SV Španělsko) radličkový podmítač, orba pluhem, vertikální proudění prachu, posklizňové zbytky, hroudy
Vliv polních defektů v porostech řepky olejné na míru predace semen plevelů a škůdců biologická kontrola, přízemní druhy hmyzu, řepka olejná, polní defekty, orná půda
Vliv precizního konzervačního zemědělství v rotačním systému kukuřice-pšenice-fazole mungo na výnosy plodin, vodní režim a konverzi záření v semiaaridním agroekosystému aplikace hnojiv v zemědělské praxi, management živin, trvalé záhony, místně specifický management živin, bezorební systém
Vliv půdoochranného zpracování půdy na změny půdní vlhkosti v monokultuře kukuřice a v osevním postupu půdoochranné technologie, půdní vlhkost, zpracování půdy, střídání plodin
Vliv regulační drenáže na výnos plodin, množství a jakost drenážních vod – systematický přehled výsledků výzkumu regulační drenáž, výnos plodin, množství a jakost drenážních vod, meta-analýza
Vliv různých dopadů zhutnění a hospodaření na půdě na její strukturu, vzdušný režim a mikrobiologické parametry utužení, regenerace, makropory, propustnost, o2 koncentrace, půdní vzduch, mikrobiální biomasa, mikrobiální respirace, potencionální denitrifikace
Vliv různých typů podnoží na kvalitu mladých stromků třešní (Prunus avium L.) odrůdy 'Regina' prunus avium l., vegetativní podnože, semenáče, růst, školkařství
Vliv rychlosti a tlaku na půdu při orbě půdní tlak, orba, opotřebení, interakce mezi nástroji na zpracování půdy a půdou
Vliv sucha na stav vegetace v Německu: Hodnocení na základě 20-ti leté řady satelitních dat a výnosů plodin sucho, časové řady, teplotní vlna, zemědělství, klimatické extrémy, změna klimatu, statistika plodin, modis, německo
Vliv systému čištění odpadních vod z vinařství na vodní stopu vinařství udržitelná produkce vína, vodní efektivita, vodní stopa
Vliv užívání herbicidu po (8 + 1) letech na půdní enzymatickou aktivitu a diverzitu mikrobiálních společenstev herbicid, ruční pletí, sekvenace mi-seq, společenstva půdních bakterií, půdní enzymy
Vliv větrolamů na snížení rychlosti větru a ochranu půdy před větrnou erozí proudění vzduchu,anemometr, polní měření, optická porozita, ochrana půdy
Vliv vlastností rostlin na jejich spásání třemi plemeny skotu v polopřirozených alpínských pastvinách alpské pastviny, plemena skotu, druhová rozmanitost, pastevectví, vlastnosti rostlin
Vliv vlhkosti na emise prachu při orbě na zemědělských půdách vertikální půdní vlhkost, hloubka půdy, větrný tunel, emise prachu, orba
Vliv závlahy předčištěnou odpadní vodou na půdní vlastnosti a výnosy salátu zemědělství, odpadní voda z domácností, escherichia coli, salát
Vliv zemědělských činností na kvalitu vody: případ spolupráce v oblasti správy povodí pomocí integrovaných bezdrátových senzorových sítí. bezdrátová senzorová síť, zemědělské aktivity, monitoring a management jakosti vody v povodí
Vliv zemědělství a využívání půdy na kontaminaci podzemních a tekoucích vod dusičnany ve středozápadním Polsku. hnojení, nitrátová směrnice, ochranné pásmo
Vliv zhutnění na zdraví půdy a produktivitu plodin: literární přehled degradace krajiny, zhutnění půdy, zdraví půdy, zpracování půdy, orba, kořenový růst, stomatální vodivost
Vliv změny klimatu na účinnost regulační drenáže ve vazbě na dynamiku podzemní vody, povrchový a drenážní odtok. Studie ze západního Polska. zemědělství, změna klimatu, management drenážních vod, regulovaná drenáž, drainmod.
Vliv změny některých klimatických faktorů na ohroženost půd větrnou erozí – případová studie z oblasti jižní Moravy gis, bpej, klimatické podmínky, náchylnost půdy
Vliv zpracování půdy a plodin na spotřebu energie, náklady na vstup a výstup a emise skleníkových plynů z kukuřičných plodin půdoochranné technologie zpracování půdy, účinnost využití energie, kukuřice setá, čistý příjem
Vliv zpracování půdy a vegetačního krytu na infiltraci vody do půdy infiltrace, simulátor deště, zpracování půdy, půdoochranné technologie
Vliv zpracování půdy, hospodaření se strništěm a hnojení dusíkem na produkci pšenice a půdní vlastnosti zpracování půdy, posklizňové zbytky, dusíkaté hnojivo, půdní vlastnosti, pšenice (ozimá)
Vliv zrnitostního složení částic na míru eroze a půdní erodibilitu velikost agregátu, erozní procesy, erodovatelnost půdy, větrný tunel, rychlost větru
Vodní eroze na středomořských vinicích, review vinice; vodní eroze
Vsakování vody do půdy a povrchový odtok vody u širokořádkových plodin voda, půda
Vyhodnocení časových řad Sentinel-1 & 2 pro predikci fenologických fází pšenice a řepky dálkové snímání, vícečasová optická a sar data, pšenice, řepka, fenologie plodin
Výhody bezpečnější pitné vody: redukce dusičnanů jakost vody, dusičnany, pitná voda, výhody, usa
Výhody bezpečnější pitné vody: snížení koncentrací dusičnanů kvalita vody, pitná voda, dusičnany, výhody, podmíněná cena
Vylepšení mobilní kapkové závlahy při omezených zdrojích vody přesná mobilní kapková závlaha; evapotranspirace; omezené vodní zdroje
Vylepšení plodinových modelů postupy dálkového průzkumu Země: rešerše plodinové modely, dálkový průzkum země, odhad výnosu, vegetační indexy, časoprostoroví měřítko
Vylepšený postup pro časoprostorové mapování evapotranspirace fúzováním dat evapotranspirace; fúze; vícezdrojová satelitní data; landsat 8; modis; sadfaet
Výnosy kukuřice v suchých oblastech a reakce na efektivitu využití vody z hlediska mulčovacích technik a zpracování půdy článek neobsahuje klíčová slova
Výskyt metabolitů pesticidních látek v surové a pitné vodě surová voda, jímací objekt, relevantní metabolit
Vysoká úroveň zastínění jako udržitelná metoda pro zmírnění dopadů sucha v moderní produkci jablek stín, jablka, nízké zavlažování, prodejní výnosy, kvalita, senzorická kvalita
Využitelnost družicových dat sluneční radiace pro odhad denní referenční evapotranspirace evapotranspirace; sluneční radiace; rovnice penman–monteith; citlivostní analýza; dálkový průzkum země
Využití minimalizačních a půdoochranných technologií pro snížení účinků vodní eroze na obdělávaných půdách. Certifikovaná metodika pro praxi vodní eroze, její příčiny, protierozní opatření, půdoochranné technologie zpracování půdy, organická hmota v půdě, zvyšování půdní úrodnosti
Využití mulče jako půdoochranný způsob hospodaření mulčování, organická hmota, zelené hnojení, vodní eroze, kompostování, půdoochranné technologie
Využití netradičních meziplodin při protierozní ochraně půdy eroze půdy; meziplodiny
Využívání podzemních vod ve Španělsku: obecné shrnutí dle evropské Rámcové směrnice o vodách podzemní voda, rámcová směrnice o vodách, závlahy, zásobování pitnou vodou, znečištění, španělsko, neoprávněné využívání
Vývoj inventarizace uhlíku v zemědělské půdě v kanadské provincii Ontario agroekosystém; copernicus sentinel-2; středomoří; vícerozměrná analýza; fenologie
Vývoj půdního pokryvu a riziko větrné eroze u plodin pěstovaných během léta při různém způsobu zpracování půdy slunečnice, kukuřice, konvenční orba, vertikální orba, bezorebný způsob hospodaření, rweq, neerodovatelné agregáty
Význam meziplodin a aplikace kompostu na omezení vodní eroze smyv půdy, kukuřice, různé dávky kompostu, meziplodina
Vztahy mezi emisemi skleníkových plynů a kultivovatelnými bakteriálními populacemi v konvenčních, ekologických a trvalých travních plochách ovlivněných environmentálními proměnnými a disturbancemi oxid uhličitý, oxid dusný, metan, křížové korelace, harmonická analýza, kanonická korespondenční analýza
Vztahy mezi účinností větrolamů a jejich porozitou. Meta-analýza dřevinných větrolamů struktura větrolamu, funkce větrolamu, optická porozita, rychlost větru, vzdálenost větrolamů
Webový nástroj pro analýzu digitálních snímků k odhadu závlahových potřeb salátu allometrické funkce, barevná segmentace, wamp servery, barevný clustering, management vodního režimu plodin
Začlenění podzimního hlubokého kypření půdy a kypření za vegetace do půdoochranné technologie pěstování cukrové řepy vodní eroze,cukrová řepa, výnos, cukernatost, půdoochranné technologie, kypření půdy
Zalesňování v minulosti odvodněných zemědělských pozemků. výsadba dřevin, rychle rostoucí dřeviny (rrd), zarůstání drenáže, projekt zalesnění pozemku, důsledky zalesnění, funkčnost drenážního systému
Zásady hospodaření pro ochranu vod před znečištěním dusičnany správná zemědělská praxe, ochrana vod, dusičnany
Zemědělské hospodaření a ochrana životního prostředí – jak to vidí zemědělci dotazníkové šetření; postoje zemědělců; zemědělské hospodaření; správa povodí; ochranná opatření v krajině; ochrana životního prostředí
Zemědělské sucho – je závlaha jediné správné a možné řešení? retence vody v krajině, zemědělské sucho, závlahové systémy
Zemědělství a eutrofizace: kam směřujeme? eutrofizace, květy řas, zemědělství, odpadní voda, dusík, fosfor, zmírnění
Zhutnění půdy v plodinových systémech: Posouzení vlastností, příčin a možných řešení utužení půdy, hloubkové rozrušení půdy, zatížení nápravy, řízený provoz, bez zpracování půdy, vhodná pastva, kořeny rostlin
Zlepšení udržitelnosti vody v zemědělství: strategie pro efektivní hospodaření s vodou a motivace zavlažování kapkovou závlahou zemědělství; udržitelnost vody; zodpovědnost za životní prostředí, zavlažování, zájmové strany
Zlo zvané meliorace pedologie, odvodňování, obsahová deformace oboru
Změny fyzikálních vlastností půdy při diferencovaném zpracování půdy ke kukuřici orba, kypření, pásové zpracování půdy, utužení půdy, vlhkost půdy
Změny obsahu půdní organické hmoty při minimálním zpracování půdy v různých půdně-klimatických podmínkách kambisol; černozem; obsah a kvalita humusu; humusové frakce; minimální zpracování půdy
Změny v land-use a managementu závlah v povodí Mar Menor španělsko, závlahy, využívání území, závlahové nádrže
Znečištění dusíkem v systému “řeka – aluviální zvodeň” v povodí Jarama (Region Madrid, Španělsko) Původ ze zemědělství nebo z města ? dusík, dusičnany, závlahy, odpadní vody, zranitelné oblasti
Znečištění zemědělské půdy fosforem z organického hnojení fosfor, dusík, kejda, hnůj, eutrofizace
Znečišťování vod ze zemědělství rámcová směrnice o vodách, eutrofizace, ekologická kvalita, jakost vody
Zonace obdělávané půdy na základě hodnocení funkce půdy z hlediska ochrany černozemí agroekosystémy; provincie heilongjiang; nabídka a poptávka; multifunkčnost půdy; prostorová měřítka
Zpracování půdy a efekt krycí plodiny na půdní vlastnosti a produkci plodin ve státě Illinois půda, zpracování
Zpracování půdy a hospodaření s posklizňovými zbytky v systému kontinuálního pěstování pšenice v jižní Itálii: Modelování agronomické a půdní úrodnosti pšenice tvrdá, půdní organický uhlík, produkce rostlinné biomasy, růstový model plodin
Způsob zpracování půdy jako hnací mechanismus rozvoje mikrobioty v kultuře brukve řepky olejky (Brassica napus) zpracování půdy, řepka olejka, mikrobiota, sekvenování nové generace, 16s rrna gen
Zranitelnost evropských půd větrnou erozí degradace půdy, eu tematická strategie pro ochranu půdy, půdní frakce erodovatelné větrem, digitální mapování půd
Ztráty celkového a rozpuštěného fosforu ze zemědělských povodí během extrémních odtokových událostí zatížení fosforem, srážko-odtokové události, rozpuštěný fosfor, celkový fosfor
Ztráty zemědělské produktivity v důsledku eroze půdy v Evropské unii: od přímého hodnocení k využívání makroekonomických modelů produktivita zemědělství, ztráta produktivity plodin, zabezpečení potravin, systém environmentálně-ekonomického účetnictví
Zvýší klimatická změna potřeby závlah v zemědělství ve střední Evropě? Modelová studie ze severního Německa. evropská vodní rámcová směrnice; evapotranspirace; vlhkost půdy; dostupnost vody; vodní a živinný simulační model (water and substance simulation model); okres uelzen (dolní sasko)
Zvyšování biologické rozmanitosti v pastevních lesích ochranou malých křovinatých ploch pastevní les, biologická rozmanitost, agroekosystém, křovinaté porosty, pastevní systémy
Zvyšování zásob organického uhlíku v půdě: mechanismy, vliv zemědělských postupů a proxy. Literární přehled půdní organický c, dynamika c, stabilizační mechanismy, mineralizace, zemědělské praktiky, indikátory, modely, makrofauna, mikroorganismy, opad, prokořenění, organominerální asociace, pórovitost