Anglicky: Analysis of economic and environmental effects of land consolidation on the example of Hucisko village

Zdroj: Leń, P. Król, Z.2016. Analysis of economic and environmental effects of land consolidation on the example of Hucisko village. Journal of Ecological Engineering Volume 17, Issue 5, pages 232–239.

Klíčová slova: "pozemkové úpravy, fragmentace pozemků, opatření v krajině"

Dostupný z: http://www.jeeng.net/ANALYSIS-OF-ECONOMIC-AND-ENVIRONMENTAL-EFFECTS-OF-LAND-CONSOLIDATION-ON-THE-EXAMPLE-OF-THE-VILLAGE-HUCISKO,65090,0,2.html


Oblast Podkarpatské provincie, kde leží obec Hucisko, je charakteristická velkou fragmentací pozemků, nevhodnými tvary pozemků a jejich malými výměrami.  Situace byla dána zemědělskou politikou po 2. Světové válce. Po roce 2003 byly nastartovány změny, dané Společnou zemědělskou politikou Evropské Unie. Tyto změny mají vest k ekonomickému rozvoji venkovských oblastí, zvýšení jejich atraktivity a posílení zemědělského sektoru za současné ochrany environmentálních hodnot. V tomto procesu hrají významnou roli pozemkové úpravy. Studované území bylo vybráno za účelem hodnocení ekonomických a environmentálních efektů pozemkových úprav. Celková výměra oblasti je 579,34 ha, procesem pozemkových úprav bylo dotčeno území 438,37 ha. Území je rozděleno do 2383 parcel.  Průměrná výměra parcel území je 0,18 ha. Přitom pozemky menší než 0,1 ha nemohou být zařazeny do systému přímých plateb z Evropské Unie, což je velká ekonomická ztráta pro majitele pozemků. Prostorové rozmístění pozemků je nevyhovující. Je zde mnoho malých farem s velkým počtem parcel menších než 0,1 ha. Analýza environmentálních dopadů ukázala pozitivní efekt v zalesnění méně úrodných půd (3,1 ha) dále bylo doporučeno organické zemědělství, rozvoj turismu, udržení břehových a doprovodných porostů podél cest, zlepšení hospodaření s povrchovými, podzemními a odpadními vodami.

V rámci pozemkových úprav byla realizována opatření jak pro rozvoj intravilánu, tak pro rozvoj zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství.  Počet parcel byl snížen z 2355 na 1568., byly optimalizovány tvary pozemků. Byly vybudovány přístupové cesty k pozemkům, rekonstrukce a obnova melioračních staveb, provedena remediace nevyužívané zemědělské půdy o rozloze 40 ha atd.  Výstupem pozemkových úprav bylo obnovení katastrálního operátu na základě zaměření skutečného stavu, stanovení nových hranic pozemků, vytvoření mapy nového uspořádání pozemků.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., podhrazska.jana@vumop.cz