Anglicky: Erosion and Sediment Control

Zdroj: US EPA (United States Environmental Protection Agency). 2015. Chapter 4C: Erosion and Sediment Control. National Management Measures to Control Nonpoint Pollution from Agriculture. 89–106.

Klíčová slova: "vodní eroze, cena, proveditelnost, protierozní účinek"

Dostupný z: https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-10/documents/chap4c.pdf


Práce shrnuje některé možnosti protierozních opatření, jejich účinnost a cenu: Dlátování a podrývání: kypření půdy bez převrácení a s minimálním mísením povrchové vrstvy ke zlepšení průniku vody a kořenů. Minimalizační technologie zpracování půdy (redukuje množství sedimentu až o 75 %, množství vyplaveného fosforu o 45 % a vyplaveného dusíku o 55 %), medián ročních nákladů je uváděn 43 dolarů/ha. Podpora střídání plodin: přizpůsobená posloupnost plodin určená k tomu, aby poskytovala dostatečné množství organických zbytků pro udržení nebo zlepšení půdy. Posklizňové zbytky: jakýkoliv systém, který udržuje alespoň 30 % plochy půdy zakryté posklizňovými zbytky. Krycí plodina: obvykle se pěstuje po dobu 1 roku nebo méně, s výjimkou případů, kdy se poskytuje stálý pokryv v sadech. Medián ročních nákladů je uváděn 25 dolarů/ha. Mulčování: Použití rostlinných zbytků nebo jiného vhodného materiálu na povrch půdy. Konturové obdělávání: využití zemědělské půdy takovým způsobem, že příprava půdy, výsadba a pěstování se provádí napříč vrstevnic. Zatravněné údolnice. Pásové střídání plodin: pěstování plodin v pásech. Plodiny jsou uspořádány tak, aby se stříhaly pásy trávy nebo hustě rostoucích rostlin s dalšími plodinami nebo úhorem. Medián ročních nákladů je uváděn 29 dolarů/ha. Terasy (redukuje množství sedimentu až o 85 %, množství vyplaveného fosforu o 70 % a vyplaveného dusíku o 20 %), medián ročních nákladů je uváděn 211 dolarů/ha s předpokládanou životností cca 10 let.

Zpracoval/a: Ing. Vítězslav Vlček, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, xvlcek1@mendelu.cz