Anglicky: Acute phase response of sole ulcer, white line disease and digital dermatitis in dairy cows

Zdroj: Pirkkalainen, H, Talvio, I, Kujala-Wirth, M, Soveri, T, Orro, T. 2022. Acute phase response of sole ulcer, white line disease and digital dermatitis in dairy cows. Veterinary and Animal Science, 17, 100253.

Klíčová slova: "protein akutní fáze, odpověď akutní fáze, dojnice digitální dermatitida, vřed chodidla, nemoc bílé čáry"

Dostupný z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2451943X22000242


Vředy chodidla, nemoc bílé čáry a digitální dermatitida patří k častým formám onemocnění paznehtů dojnic. Při jejich výskytu se popisují ekonomické ztráty spojené s poklesem užitkovosti, zhoršených ukazatelích reprodukce, ale i se sníženou dlouhověkostí dojnic. Zdravotní poruchy paznehtů dojnic způsobují kulhání a problémy s narušením dobrých životních podmínek mléčného skotu.

Cílem uvedené studie bylo prozkoumat systémovou zánětlivou odpověď u krav s vředem chodidla, nemocí bílé čáry a digitální dermatitidou ve srovnání se zdravými kravami během 14 dnů po korekční úpravě paznehtů. Jako markery systémové zánětlivé odpovědi byly použity sérové koncentrace sérového amyloidu A a haptoglobinu a interleukinu 6, které jsou markery odpovědi akutní fáze zánětlivého procesu. Mimo to byla měřena rektální teplota, aby se vyloučily jiné možné patologické procesy v těle dojnic. Vše bylo porovnáno s výsledky od zdravých krav. Dalším cílem bylo sledovat změny zánětlivé odpovědi v čase po diagnóze a ošetření nemocných paznehtů, vždy následně po ošetření, dále za 7 a 14 dnů po ošetření paznehtů.

Koncentrace amyloidu A v séru u krav s vředem chodidla byla významně vyšší ve srovnání s kontrolní skupinou (krávy bez lézí paznehtů) během dvoutýdenního období studie. Interleukin-6 a rektální teplota klesaly od nultého do sedmého dne ve skupině s vředy na chodidle. Tyto výsledky naznačují, že vředy na chodidlech iniciují dlouhodobou systémovou zánětlivou reakci u dojnic.

Zpracoval/a: Doc. Ing. Dr. Zdeněk Havlíček, Mendelova univerzita v Brně, zdenek.havlicek@mendelu.cz