všechny - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Název Klíčová slova
30 let monokultury pšenice a redukovaného zpracování půdy a fyzický stav černice (Rendzic Phaeozem) systém zpracování půdy, střídání plodin, zhutnění půdy, kapacita vzduchu, vlastnosti půdní vody, retenční vlastnosti
AgroTutor: Aplikace pro mobilní telefony podporující udržitelnou intenzifikaci zemědělství dobrovolné zeměpisné informace; intenzifikace zemědělství; udržitelnost; inteligentní zemědělství; občanská věda; cíle udržitelného rozvoje; nástroj na podporu rozhodování.
Alternativní paliva pro udržitelné zemědělství: uhlíková stopa a ekonomická proveditelnost alternativní paliva; udržitelné zemědělství; biopaliva; uhlíková neutralita; uhlíková stopa
Ambice Evropské Unie vybudovat přední světovou bioekonomii bioekonomie, evropská komise, biohospodářství, oběhová ekonomika
Analýza hloubky zpracování půdy a výběru převodového stupně pro mechanické zatížení a účinnost spotřeby paliva zemědělského traktoru pomocí zemědělského polního měřicího systému zemědělský traktor; zemědělský polní měřicí systém; mechanické zatížení; úspora paliva; hloubka zpracování půdy; výběr převodového stupně; pracovní rychlost; prokluz; orba půdy
Analýza změn výšky rostlin polehlé kukuřice pomocí UAV-LiDAR uav-lidar; poléhající kukuřice; výška rostliny; model výšky plodiny; obnova porostu
Aplikace kejdy na hlinité půdě: Vliv tlaku huštění pneumatik, počtu jízd, volby strojů a způsobu zpracování půdy na fyzikální vlastnosti půdy a růst cukrové řepy zhutnění půdy, strategie prevence, tlak v pneumatikách, krabí chod, opakované přejezdy, výběr strojů, způsob zpracování půdy, pěstování cukrové řepy
Aplikace kompostu na degradované půdy vinic: Vliv na chemii půdy, plodnost a růst vinné révy výnos hroznů; výživa vinné révy; úrodnost půdy; zdravotní stav révy vinné; vinohradnické postupy.
Aplikace termálního snímání bezpilotními prostředky pro účely precizního zemědělství: současný stav a výhled do budoucna bezpilotní prostředky (uav), dálkový průzkum země (dpz), termální snímání, precizní zemědělství, monitoring vodního stresu, detekce chorob rostlin, odhad výnosu, monitoring stavu vegetace
Automatická detekce a analýza poškození způsobené volně žijící zvěří pomocí bezpilotního letadla (UAV) vybaveného optickým senzorem: případová studie pšenice bezpilotní letadla (uav), dálkový průzkum, fotogrammetrie, pšenice, zemědělské škody, divoká zvěř
Automatizace v zemědělství pomocí technik strojového a hlubokého učení: přehled současného vývoje zemědělská robotika, strojové učení, hluboké učení, konvoluční neuronová síť, detekce chorob rostlin, sklizeň ovoce
Autonomní polní měření za pomoci mobilního robota s korekcí RTK GNSS robotika, navigace robotů, plánování trasy, přesnost pozice, chyby pozice, gps, autonomní řízení, autonomní mobilní roboty.
Autonomní sledování vinic pomocí mobilního robota s řízením pomocí čtyř kol a 2D LiDARu zemědělská robotika; navigace, lidar; mobilní čtyřkolka; sledování řádků
Biometan jako palivo pro traktory, příležitosti pro zákazníka, výrobce nebo klima biometan, alternativní energie, traktor, trvale udržitelná produkce
Blockchain: Další krok informačních technologií užitých v e-zemědělství blockchain, precizní zemědělství, monitorování životního prostředí, zemědělská data, elektronické zemědělství, internet věcí
Celosvětová metaanalýza stability výnosu v ekologickém a půdoochranném systému rostlinné produkce výnos, časová variabilita, ekologické zemědělství, konvenční zemědělství, bezorebné zpracování půdy
Dálkový průzkum pro detekci stresu dusíku a vody u pšenice hyperspektrální, multispektrální, termální, dálkový průzkum, pšenice
Dálkový systém snímání obrazu pro zlepšení leteckého dohledu při přesném zavlažování v zemědělství snímání obrazu, bezdrátový, listový salát, řízení zavlažování, zigbee a xbee
Detekce jablek pro robotickou sklizeň využívající počítačové vizualizaci ovocnictví, robotická sklizeň, vizualizace, detekce plodů
Difúze a rozpustnost fosforečného hnojiva na bázi biouhlu: vizualizace, chemické hodnocení a dostupnost pro rostliny. pomalu uvolňující hnojivo; granulované hnojivo; sorpce fosforu; účinnost fosforu
Dlouhodobé účinky posloupnosti plodin, zpracování půdy a klimatu na výnosy pšenice a půdní vlastnosti dlouhodobý experiment, půdní organický uhlík, půdní živiny
Dopady různých manažerských postupů na botanické složení, kvalitu, barvu a růst městských trávníků mulč, postupy řízení, mulčování, dusík, městské trávníky
Dopady spotřeby jídla v Evropě na životní prostředí výroba potravin, spotřeba potravin, potraviny lca, potravinářský odpad, dietní návyky, lca
Dosavadní výsledky půdních analýz po hloubkové aplikaci organické hmoty ve vinicích chemické vlastnosti půdy, kompost, půdní struktura
Efektivnost sklizně vybraných odrůd olejného lnu olejný len, přadný len, spotřeba energie, bioenergetika, náklady na sklizeň, sklízecí mlátička, lis
Ekonomika robotizace a automatizace v polní rostlinné výrobě robot, automatizace, ekonomika, zisk, rostlinná výroba, práce na farmě
Elektronický nos pro monitorování pachů na farmách (farmy pro chov drůbeže) elektronický nos, neutrální síť, farmy pro chov zvířat, drůbeží farmy, amoniak
Emise amoniaku a skleníkových plynů z roštových podlah dojírny čištěných autonomními roboty robotizované čištění podlahy, živočišná výroba, chov skotu, emise, amoniak
Energetická účinnost a ochrana půdy při minimálním zpracování půdy a bez zpracování ve srovnání s konvenčním zpracování půdy půda bez zpracování, minimální zpracování půdy, výnos, energetická účinnost, ochrana půdy, konzervační zpracování půdy
Experimentální výzkum opotřebení běhounu pneumatiky a emisí částic z pneumatik s různým označením opotřebení stupeň opotřebení běhounu, živostnost pneumatik, ztráta hmotnosti běhounu, emise prachových částic pneumatik, nanočástice opotřebené pneumatiky
Hodnocení mechanizované sklizně hroznů ve vztahu ke sklizňovým ztrátám a ekonomickým aspektům vinohradnictví, mechanizovaná sklizeň hroznů, sklizňové ztráty, ekonomické hodnocení
Hodnocení vodního stavu porostů brambor pomocí kombinovaných informací z leteckých snímků z RGB a termálních sensorů brambory, cwsi, dálkové snímání, termografie, zavlažování
Hyperspektrální charakteristika a biochemická podstata mrazového poškození listů řepky ozimé hyperspektrální odrazivost; řepka ozimá; mrazové poškození; detekce; odhad poškození; biochemické parametry
Inovativní technologie chovu hospodářských zvířat dojnice, chov hospodářských zvířat, dojení, venkovní chov
Inovativní technologie infračerveného ohřevu pro potravinářské a zemědělské zpracování potravinářství, zemědělství, infračervené vytápění, kvalita a bezpečnost produktů, technologie
Internet věcí v hospodaření na půdě: implementace, aplikace, výzvy a potenciál. chytré (smart) zemědělství, internet věcí, senzory v bezdrátových sítích, informační systémy řízení farem, velká data, strojové učení
Jak citlivý je CWSI ke změnám solárního záření cwsi, oblačnost, sluneční záření, termografické měření
Kombinace výroby potravin a energie: Návrh agrovoltaického systému aplikovaného v zemědělství a zelinářství v Německu agrovoltaika, integrovaný potravinově-energetický systém, produktivita půdy, efektivita využití půdy
Kombinovaná analýza dat Sentinel-1 a RapidEye pro lepší klasifikaci plodin: metoda pro ranné období růstu obilovin a řepky mapování typu plodin, sentinel-1, rapideye, zemědělství, podpora vektorových nástrojů, metoda maximální věrohodnosti.
Letecké snímkování nebo detekce pozemními senzory? Ekonomická analýza pro účely sledování stavu vinic 3d modelování, lidar, rgb snímky, uav, platforma pro sběr dat
Malý universální elektrický robot pro autonomní postřik v zemědělství precizní zemědělství, ochrana rostlin, elektrická mobilní platforma, autonomní navigace, bezpečnost
Měření elektrické kapacity za účelem zjišťování objemové hmotnosti energetických plodin (miscanthus) a vliv vlhkosti a velikosti částic na tato měření lignocelulitické energetické plodiny, elektrické vlastnosti biomasy, fyzikální vlastnosti, mechanické předzpracování.
Metaanalýza dopadu zhutnění půdy vyvolané provozem na fyzikální vlastnosti půdy a výnos plodin permeabilita vzduchu, objemová hmotnost, stupeň zhutnění, objem vody zaplňující póry při polní kapacitě, penetrační odpor, nasycená hydraulická vodivost
Metoda využití živného roztoku ve směsi s biouhlem za účelem výroby hnojiva s dlouhotrvajícím účinkem hnojivo, biouhel, pelety, dlouhotrvající účinek
Modelování emisí organického uhlíku a oxidu uhličitého v půdě v rámci různých systémů obdělávání půdy podporované technologiemi precizního zemědělství při aktuálních klimatických podmínkách systémy zpracování půdy, konzervační zemědělství, precizní zemědělství, modelování, půdní organický uhlík, emise uhlíku
Moderní navigační systém DGPS jako způsob úspory v zemědělství zemědělství, dgps, navigace, výrobní podniky – zemědělství, racionalizace úspory
Monitorování půdy pomocí Sentinelu-1 za účelem stanovení pojízdnosti půd zemědělskou technikou zemědělství, půdní vlhkost, únosnost půdy, přejezdy zemědělské techniky, sentinel-1
Monitorování sucha pomocí spektrálních indexů vypočtených ze satelitních snímků senzoru Modis v Maďarsku sucho, dálkové snímání, modis, monitoring, spektrální indexy
Morfo-fyziologická kvalita rostlin při použití bioúhlu a vermikompostu jako náhrady pěstebního média v městské zeleni záhonové rostliny; poutání uhlíku; náhrada rašeliny; pelargonium; petunia.
Multispektrální družicové snímky se středním prostorovým rozlišením v precizním zemědělství: mapování výnosu řepky (Brassica napus L.) pomocí časových řad snímků družice Sentinel 2 multispektrální družicové snímky, řepka, odhad výnosu, časové řady, sentinel 2
Může dálkový průzkum pomocí drony uspokojivě odhadnout pH půdy v porostu jarní pšenice v jihozápadní Montaně? uas, pšenice, ph, půda, kyselost
Nanočástice pronikají do listů a dodávají živiny zemědělským plodinám mikroprvky, výživa rostlin, nanotechnologie
Nanotechnologie: Nová perspektiva precizního zemědělství hnojiva, nanočástice, živiny, biosenzory
Nástup moderních solárních elektrických zemědělských strojů: Řešení pro udržitelné zemědělské provozy zemědělská technika, fotovoltaické technologie, solární pohon, robotické stroje, elektropohon
Navigační algoritmus založený pouze na datech z LiDARu pro autonomního zemědělského robota zemědělský robot, navigace na pozemcích, lidar, měření, detekce řádků a meziřádků, pearl, ransac
Nízkoúdržbové zelené tramvajové tratě jako sociálně přijatelné řešení ekologizace města. extenzivní management, zelená infrastruktura, spontánní cegetace, tramvajové pásy, městká zeleň
Nové poznatky a vylepšení vegetačního indexu PRI pro dálkový průzkum při studiu efektivity využití slunečního záření na úrovni listů, porostů a ekosystému hrubá primární produktivita (gpp); efektivita využití záření (rue); fotochemický index odrazivosti (pri); ovlivňující faktory; časoprostorové měřítko
Odplevelení pole pomocí autonomních robotů odplevelení, roboti, plevel, osivo
Ochrana herbivorního a predatorního hmyzu v městské zeleni městská zeleň, hmyz, ochrana
Optimalizace hospodaření s vodou ve vinicích: výzvy, strategie a perspektivy klimatické změny; sucho; zavlažování; dálkový průzkum země; vitis vinifera (l.); víno
Organizace a řízení autonomních pozemních vozidel pro precizní zemědělství: navigační nástroj v reálném čase unmanned ground vehicles, precision farming, robot operating system, real-time navigation.
Ošetření pulzním elektrickým polem pro stimulaci mikroorganismů: Aplikace v potravinářské výrobě buněčná membrána; elektroporace; kvašení; potravinářské výrobky; mikrobiální růst; subletální hladina
PHYLIS: Nízkonákladová řada přenosných Spektrometrů pro analýzu půdy a rostlin ve viditelném spektru spectroskopie; půda; zemědělství; hodnocení plodin; precizní zemědělství
Pluh s elektricky poháněnou nápravou elektrický pohon, pluh, orba, traktor s elektrogenerátorem
Pokroky v dálkovém průzkumu v zemědělství: popis kontextu, existující provozní monitorovací systémy a hlavní informační potřeby identifikace nedostatků ve výnosech; ochrana životního prostředí; ochrana půdy; odhad výnosu; identifikace zemědělských kultur; stav vegetace; sledování sucha; fenologie plodin; detekce změn; odstranění rušivých vlivů.
Polní testování termického zařízení na likvidaci plevelných rostlin v příkmenných pásech vinic využívajícího odpadní biomasu jako energetický zdroj vinohradnictví, vinohradnická technika, likvidace plevelů
Porovnání požadavků na tahovou sílu a prokypřeného profilu u kypřičů s jedním tělesem, dvěma paralelními tělesy a s částečně vybočenými dvěma tělesy hluboké kypření půdy; tahová síla; prokypřený profil půdy; kypřič s jedním tělesem (s); kypřič s paralelně uspořádanými dvěma tělesy (pas); kypřič s částečně vybočenými dvěma tělesy (pss)
Porovnání velikosti kapiček, pokryvnosti a potenciálu úletu při UAV a pozemní aplikaci na řádkové plodiny zemědělství, aplikace, kukuřice, pokryvnost, kapičky, částice, pesticidy, úlet pesticidů, uav
Postup přijetí technologie precizního zemědělství s množstvím informací na farmě osvojení, intenzivní informace, markovův řetězec, precizní zemědělství, postupné, místně specifické, vzorkování půdy, pravděpodobnost přechodu, variabilní dávka, výnosový monitor.
Potenciál ke zlepšení kvality kulinářských rostlin se sníženou závlahou snížená závlahová dávka, lakr, posklizňová kvalita
Potenciální oblast výzkumu ve stínu strojírenství: Konstrukce a výroba zemědělských strojů mechanizace zemědělství, zemědělská technika, trh se zemědělskými stroji, výroba potravin, technologické trendy, pokročilý design a výroba
Produkce, vyhlídky a potenciální aplikace pyrolýzních kyselin v zemědělství pyrolýza, biostimulant, rostlinný růstový promoter, wood vinegar, kyselina octová
Průsak kapalné složky hovězího hnoje do podloží během skladování skladování hnoje, těsnící účinek, koeficient propustnosti
Průsak kejdy do podloží během skladování hovězí kejda, průsak do podloží, těsnící účinek, těsnící koláč
Přednosti hyperspektrálního senzoru Hyperionu EO-1 ve srovnání s multispektrálními senzory IKONOS, GeoEye-1, WorldView-2, Landsat ETM + a MODIS pro odhad biomasy zemědělských plodin prostřednictvím vegetačních indexů pozorování země; hyperspektrální a multispektrální senzory, dálkové snímání, výnos plodiny; odhad biomasy
Předpověď uvolnění leteckého postřiku z UAV letecká aplikace, modelování, bezpilotní letecký prostředek
Přehled aktuálních trendů v technologiích precizního chovu prasat precizní chov hospodářských zvířat, prasata, technologie, snímání v reálném čase
Přehled literatury o propojení dat z dálkového průzkumu Země s modely růstu plodin modely růstu plodin, dálkový průzkum, proměnné stavu porostu, propojení dat, výnos.
Přehled technologií pro mísení vzdušných hmot v rámci protimrazové ochrany rostlin protimrazová ochrana, teplotní inverze, větrné rotory, helikoptéry
Přehledový článek o využití senzorů chytrých telefonů v zemědělství: Systematický přehled výzkumu chytré telefony, senzory, zemědělství
Přesné hnojení a zavlažování: Rozvoj a aplikace zemědělské stroje; zemědělská technika; přesné zemědělské stroje; variabilní provoz; hnojení a zavlažování
Při termometrickém odhadu vodního stavu rostlin na velikosti nezáleží cwsi, termokamera, inračervený scaner, olivovníky, vinná réva
Příčiny degradace půdní struktury ve vinicích z pohledu přechodu k organické produkci vinohradnictví, organická produkce, utužení půdy, hloubkový kypřič
Psychologická válka ve vinici: Využití dronů a ptačí psychologie ke kontrole škod na hroznech způsobených ptactvem vinohradnictví, ochrana proti ptactvu, bezpilotní letoun, anti-predátorské chování, poškození hroznů
Radarový dálkový průzkum zemědělských porostů: přehled. zemědělství; letadlový radar; rozptyl odrazu; vesmírný radar; radar se syntetickou aperturou; vegetace.
Roboti v zemědělství: vyhlídky, dopady, etika a politika zemědělská robotika; precizní zemědělství; etika; automatizace/autonomie; udržitelnost
Robotická kontrola mšic jako škůdců plodin bez použití pesticidů zemědělství; robotika; detekce mšic; neutralizace na bázi laseru; strojové učení; senzoring
Rozmetadla v zemědělské dopravě kompost, organická hnojiva, zemědělská doprava, aplikace kompostu, zemědělská technika
Rozpoznávání chorob a škůdců rostlin rajčete v reálném čase založené na hlubokém strojovém učení choroby rostlin, škůdce, hluboké konvoluční neuronové sítě, zpracování v reálném čase, detekce
Rychlý odhad obsahu chlorofylu v listech rostlin pomocí světelného senzoru smartphonu výživa rostlin; nedestruktivní měřidlo chlorofylu; listová světelná transmise
Separace bioplynu pomocí membránového separátoru plynů se zaměřením na CO2 a minimalizování ztráty CH4 vylepšování, co2, membrána, bioplyn, separace, využití bioplynu
Schopnost RTK přijímačů určovat přesnou polohu lokalizace, určování polohy, geodetické zaměřování, přesnost určení polohy, zemědělství, rtk, vrs
Simulace produkce emisí oxidu uhličitého z mléčných farem za účelem posouzení strategií pro snížení koncentrace skleníkových plynů oxid uhličitý, mléčná farma, skleníkový plyn, model, simulace
Skladové ztráty u velkých válcovitých balíků vojtěšky, kostřavy rákosovité a vousatice Gerardovy vojtěška, vousatice, sušina, seno, vázací síťovina, kvalita, válcovité balíky, skladové ztráty, kostřava.
Snížení povrchového odtoku na svažité zemědělské půdě při pěstování brambor s povrchovou úpravou půdy ochrana půdy, retence vody, solanum tuberosum l., kolejové brázdy, zpracování půdy
Snižování emisí CO2, CH4 a N2O z kyselé jílovité půdy doplněné o pelety hnojiv na bázi alkalických organických zbytků organické příměsi; papírenský kal; popel; inkubace; hydrolýza diacetátu fluoresceinu; emise skleníkových plynů.
Spalovací charakteristiky vznětového motoru, provozovaného na směs řepkového oleje a motorové nafty biopaliva, tlak ve válci, rychlost uvolňování tepla, účinnost motoru
Stanovení fyzikálních a mechanických vlastností brambor (odrůda Agria) za účelem mechanizace sklizňových a posklizňových operací brambory, technické vlastnosti, posklizňové operace, kontrola odpadu
Stávající a inovované technologie pro sběr dřevní hmoty vznikající při řezu: přehled zemědělské odpady, mechanizace, sklizeň dřevní hmoty, drtič, lis, štěpkovač
Strategie udržitelného zavlažování v ovocných sadech: dopad na životní prostředí v rámci podniku monitorování půdní vlhkosti; produktivita vody; optimalizovaná vodní bilance; ztráty živin; vyplavování dusičnanů
Syntéza obnovitelného methanolu obnovitelný, metanol, energie, co2
Systém pro analýzu poruch zemědělské techniky založený na systému Big Data zemědělská technika, big data, senzor, analýza dat
Technologie a technika pro zdravější pěstování topinamburu technologický postup, produkce osiva topinamburu, zdroj rostlin, minitubery
Terénní měření NO2 – snadná metoda pomocí RGB snímačů no2, senzory, kolorimetrie
Účinek místních podmínek a managementu strojů na kvalitu sklizně hroznů vinohradnictví, mechanizovaná sklizeň hroznů, sklizňové ztráty, výkonnost
Účinky různých spekter LED světel a NPK hnojiv na pěstování bazalky pro automatické a integrované zahradnické metody bazalka; návrh experimentu; valorizační strategie
Udržitelná výroba pelet z biomasy s využitím odpadu z vinic pevné biopalivo; odpadní biomasa; obnovitelná energie; stlačování; mechanická odolnost
Udržitelnost provozu strojů ve vinici vinohradnictví, půda, zhutnění půdy, vinohradnický traktor, nosič nářadí
Uhlíková stopa a environmentální výkonnost zemědělské produkce ve vybraných zemích světa zemědělství, environmentální výkonnost, uhlíková stopa, emise skleníkových plynů, produkce potravin
Umělá sladidla: spotřeba u dětí a dospívajících a zdroje potravin umělá sladidla, potraviny, nápoje, dítě, adolescent
Variabilní pomocný systém pro ovocné postřikovače; koncepce, návrh a předběžné testování pneumatický systém, nastavitelný výkon ventilátoru, inteligentní postřikovač, přesné zemědělství
Vertikální farma: Pohled na vývoj a význam vertikálních měst pokročilé metody kultivace, inovační technologie, efektivní produkce potravin, narůst počtu obyvatel, udržitelnost.
Vliv dávek kompostu na půdní vlastnosti, růst kořenového systému a produkci u révy vinné odrůdy Cabernet Sauvignon organická hmota, kompost, réva vinná, kořenový systém
Vliv meziplodin na fyzikální vlastnosti půdy: polní kapacitu, bod vadnutí plodin, schopnost půdy zadržovat vodu, objemovou hmotnost, hydraulickou vodivost a infiltraci krycí meziplodiny, rotace meziplodin při pěstování kukuřice, vlastnosti půdy
Vliv nadrcení a sušícího média na obsah vitaminu C v šípku během sušení vitamín c, sušení, kvalita potravin, šípek, drcení
Vliv ochranné sítě na fyziologii stromů a kvalitu ovoce u jabloní: Přehled ovocnictví, krupobití, ochranná síť, výnos jablek, kvalita plodů
Vliv zhutnění půdy na technické vlastnosti hlíz brambor zhutnění, bramborové hlízy, precizní zemědělství , technické vlastnosti brambor
Vyhledávání mláďat zvěře za použití termografické kamery srnče, termografie, škody na zvěři, sklizeň pícnin
Výkonnost a energetická účinnost alternativních principů homogenizace: štěpkování versus drcení homogenizace, biomasa, palivo, štěpka
Výnosy pampelišek (Taraxacum koksaghyz, L. Rodin) na rovném a vyvýšeném záhonu s různou hustotou výsadby obnovitelné suroviny, nárůst biomasy, přírodní guma, kořeny pampelišky, inulin, vyvýšený záhon
Výpočetní model traktorové dopravní soupravy – ekonomické a environmentální ukazatele zemědělská doprava; spotřeba paliva; emise; dopravní výkonnost; jednotkové náklady
Výsledky dvouročního výzkumu stavu půdy, hojnosti žížal a množství uhlíku při použití bezorebné obdělávací technologie a hnojení zachovávání uhlíku, minimalizační zemědělství, zpracování půdy, stabilní vodní seskupení, mulčování.
Vysoce citlivé indexy odvozené z hyperspektrálního snímání v SWIR oblasti analýzou histogramů na rostlinách vystavených vodnímu stresu hyperspektrální snímání, swir, histogramy, sucho
Využití hyperspektrálních snímků a základních dat pro precizní zemědělství data dálkového průzkumu, hyperspektrální snímky, precizní zemědělství, spektrální charakteristiky, zemědělské plodiny
Využití odpadního réví z vinic: Nové systémy mechanizace od sklizně réví po jeho štěpkování vinohradnictví, mechanizace, lis na réví, odpadní dřevní hmota, obnovitelné zdroje energie
Využití technologie bezpilotních letadel pro detekci mláďat srnčí zvěře uav (bezpilotní letadla), termovizní technologie, záchrana zvířat, dobré životní podmínky zvířat, dálkové snímání, detekční systém, zemědělství, octocopter.
Využití ultrazvukového senzoru pro monitoring eroze a půdního sedimentu. přemístění půdy, eroze, monitoring, ultrazvukové čidlo
Vývoj a hodnocení levné a chytré technologie pro precizní likvidaci plevelů využívající umělou inteligenci. identifikace plevelů, umělá inteligence, strojové učení, smart zemědělství, precizní zemědělství, neuronové sítě, hluboké učení.
Vývoj a hodnocení robota pro sklízení jahod odvíjecího zařízení robot, zemědělství, systémová integrace, uchopovací zařízení robota, sběr jahod
Vývoj a perspektivy v Evropě bioplyn, biometan, bioenergie, obnovitelné zdroje energie
Vývoj autonomního elektrického robotického nářadí pro kultivaci plevelných rostlin v příkmenném pásu vinic zemědělství, vinohradnická mechanizace, kultivace příkmenného pásu, autonomní robot, sonar, kypřící sekce s elektropohonem
Vývoj autonomního navigačního systému pro zemědělská vozidla autonomní navigace, navigační ovládání, zemědělská vozidla, kontrola jízdních stop, jízdní stopa, otáčení na souvrati
Vývoj robota pro sklizeň jahod jahody, sběr, robot, deska stolu
Vývoj situace a trendu vývoje zemědělských robotických technologií zemědělské roboty, autonomní roboty, algoritmy
Výzkum a vývoj v oblasti zemědělské robotice: Perspektiva digitálního zemědělství zemědělství, automatizace, robotizace
Výzkum granulace hnojiva na bázi kompostu z hnoje hovězího dobytka a stanovení indikátorů kvality granulí organický odpad, hnůj, hnojivo, granulace, vlastnosti pelet
Výživová hodnota zhutnělého kompostu z prasečího a drůbežího hnoje a jejich vliv na plodiny a chemické vlastnosti hlinité půdy. peletizovaná organická hnojiva; zhutňování; patogeny kompostu; aditiva
Vzdálené řízení zemědělství pomocí bezdrátových senzorů a internet věcí (IoT) zemědělství, android, automatizace, iot (internet věcí), mikro ovladač, raspberry pi, bezdrátové senzory, vzdálené řízení.
Vzorkování půdy s využitím dronů a rozšířené reality pro precizní zemědělství. analýza půdy, smíšená realita, rozšířená realita, precizní zemědělství, dálkově ovládané letecké systémy
Zavedení a využití chytrých mobilních telefonů (smartphonů) v zemědělství: empirický průzkum z Německa technologie, smartphone, němečtí farmáři, digitalizace, inovace.
Zlepšení udržitelnosti a zmírnění environmentálních dopadů agrokompostu jako hnojiva pomocí peletizace a sušení agrobioodpad; agrokompost; peletizace-sušení; posuzování životního cyklu; difúze vlhkosti; odezva půdy a rostlin; energie pro drcení