Anglicky: Identification of a new PSII target site psbA mutation leading to D1 amino acid Leu218Val exchange in the Chenopodium album D1 protein and comparison to cross-resistance profiles of known modifications at positions 251 and 264.

Zdroj: Thiel, H. ; Varrelmann, M.. (2014). Identification of a new PSII target site psbA mutation leading to D1 amino acid Leu218Val exchange in the Chenopodium album D1 protein and comparison to cross-resistance profiles of known modifications at positions 251 and 264. Pest Management Science 70 : 278 - 285.

Klíčová slova: "chenopodium album, rezistence, herbicidy"

Dostupný z: http://www.weedscience.org/default.aspx


Rezistence Chenopodium album na triazinony a triaziny může být způsobena dvěma výměnami aminokyselin, serin-264-glycin (Ser264Gly) a alanin-251-valin (Ala251Val) v chloroplastovém D1 proteinu. Tento článek popisuje identifikaci biotypu s leucinem-218-valinovým (Leu218Val) nacházejícím se na německých polích cukrové řepy s neuspokojivou regulace plevelů. Pro srovnání profilu rezistence nově identifikovaného biotypu s biotypy, které nesou mutace Ser264Gly a Ala251Val, byl proveden skleníkový experiment. Křivky aplikační odezvy získané ze skleníkových experimentů ukázaly, že výměna Leu218Val indukovala značnou rezistenci proti triazinonům, ale ne proti terbuthylazinu. Úroveň rezistence vůči triazinonům byla vyšší u biotypů Ser264Gly a Ala251Val ve srovnání s biotypem Leu218Val.

Všechny testované biotypy byly odolnější vůči metribuzinu než metamitronu. Po ošetření terbuthylazinem vykazoval Ser264Gly vysokou úroveň rezistence, Ala251Val vykazoval mírný odpor. Test PCR-RFLP pro Ser264Gly byl rozšířen tak, aby zahrnoval detekci mutací Ala251Val a Leu218Val. Závěrem lze konstatovat, že substituce D1 Leu218Val v Ch.album poskytuje značnou rezistenci na triazinony. To naznačuje, že Leu218Val je zapojen do vazby triazinonů. První stanovení profilů rezistence tří psbA mutací naznačuje, že tyto mutace byly nezávisle vybrány. Jedná se o velký problém z pohledu šíření rezistentních populací z pohledu jejich regulace na zemědělské půdě a má značné dopady na integrované systémy regulace plevelů na orné půdě.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz