Anglicky: The contribution of spatial mass effects to plant diversity in arable fields

Zdroj: Metcalfe, H., Hassall, K. L., Boinot, S., Storkey, J. 2019. The contribution of spatial mass effects to plant diversity in arable fields. J. Appl. Ecol.;56:1560–1574.

Klíčová slova: "zemědělská krajina, pole, souvratě, rostlinná diverzita, plevele"

Dostupný z: https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/1365-2664.13414


Souvratě jsou charakteristické vyšší biodiverzitou než centra polí. Diverzita plevelů na okrajích polí představuje určitý potenciál pro zachování biologické rozmanitosti na zemědělské půdě a jsou zde nalézány určité kompromisy mezi biologickou rozmanitostí a zemědělskou produkcí (nárůst rozmanitosti rostlin pozorovaný na ekologických farmách je z velké části tvořen druhy vyskytujícími se v intenzivně obhospodařovaných oblastech). Bylo prokázáno, že pestrá plevelová společenstva se podílejí na utváření dalších trofických úrovní, včetně fytofágního hmyzu, podpora včel, ptactva a jejich přirozených nepřátel.

Na zemědělské půdě na okrajích polí se hustota druhů rostlin trvale zvyšuje. Tento fakt činí okraje polí důležitým stanovištěm pro ruderální plevele, bezobratlé a ptáky. Zvýšená rozmanitost a hojnost plevelů na okrajích plodin je způsobena snížením zemědělských vstupů směrem k okraji pole a přísunem diaspor z okolní krajiny.

V práci jsou uvedena fakta, která potvrzují, že rozmanitost druhů plevelů na orné půdě je kombinací původních druhů, které mohou přetrvávat pod intenzivním selekčním tlakem pravidelných kultivačních zásahů a pesticidní ochrany a druhů, které jsou na ornou půdu zavlékány z okolí. Jejich setrvání na stanovišti je pouze dočasné. Při změnách okolní vegetace dochází i ke změnám diverzity okrajů polí.  

Výsledky práce jsou výstupem analýzy velkého souboru dat o konvenčně obhospodařovaných polích ve Velké Británii. Je zde ukázán vliv krajiny na rozmanitost a hojnost plevelů. Z výsledků práce je patrné, že pokles diverzity je velmi závislý na bezprostředním okolí, což ukazuje na důležitou roli diverzity krajiny v blízkosti sledovaných ploch. Dále zde byl zjištěn nárůst podílu plevelů typických pro ornou půdu směrem od okrajů ke středu. Tento trend je spojován se snižujícím se zastoupením konkurenceschopnějších druhů (plevele typické pro ornou půdu) na okraji pole.

Zachování diverzity plevelů na orné půdě, bezobratlých a ptactva, které je využívá jako zdroj potravy, na konvenčně obhospodařované orné půdě se obvykle spoléhá na cílenou redukci hnojiv a herbicidů na souvratích. Úspěch tohoto opatření bude také záviset na okolních stanovištích.

Zpracoval/a: Ing. Jan Štrobach, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., strobach@vurv.cz