Anglicky: Changes in the Content of Soil Phosphorus after its Application into Chernozem and Haplic Luvisol and the Effect on Yields of Barley Biomass

Zdroj: Lošák, T., et al (2016). Changes in the Content of Soil Phosphorus after its Application into Chernozem and Haplic Luvisol and the Effect on Yields of Barley Biomass, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Volume 64, Number 5, 2016, p. 1603-1608

Klíčová slova: "fosfor, hnojení ječmen, půda, nadzemní biomasa "

Dostupný z: http://dx.doi.org/10.11118/actaun201664051603


Nedostatek fosforu se začíná stávat hlavním faktorem limitujícím výnos obilovin v mnoha regionech světa (Sharpley et al., 1994; Holford, 1997).

V rámci nádobového pokusu založeného ve vegetační hale Mendelovy univerzity v Brně v roce 2015 byl sledován obsah přístupného fosforu v půdě a jeho vliv na výnos nadzemní biomasy jarního ječmene.

V nádobovém pokusu byly použity dva typy půdy: 1. – černozem z oblasti Brna s nízkým obsahem přístupného fosforu a hodnotou pH 7.37; 2. – hnědozem z oblasti Jaroměřic nad Rokytnou, s vysokým obsahem fosforu a slabě kyselou půdní reakcí – pH 6.01.

V nádobovém pokusu bylo testováno stupňované hnojení fosforem v dávkách
0.3 – 0.6 – 1.2 g fosforu na nádobu (cca 5 kg zeminy), aplikovaného ve formě trojitého superfosfátu (45% P2O5). Dále byl aplikován dusík v dávce 1 g dusíku na nádobu (včetně kontroly) ve formě ledku vápenatého (27% N).

Prostřednictvím analytických metod (půdní analýzy prováděny metodou Mehlich 3)
a statistického vyhodnocení dosažených výsledků byl zjištěn statisticky významný rozdíl v obsahu přístupného fosforu v půdě po sklizni a stejně tak i ve výnosu nadzemní biomasy testované plodiny (ječmene jarního). Obsah přístupného fosforu v černozemi koreloval se stupňovanými dávkami aplikovaného hnojiva a pohyboval se v hodnotách 96 – 141 – 210 mg P/kg půdy; u hnědozemě to bylo 128 – 179 – 277 mg P/kg půdy. Výnos nadzemní biomasy testované plodiny (přepočtený na suchou hmotu) na černozemi byl nejnižší na nehnojené kontrole a postupně se zvyšoval v souladu s použitými dávkami fosforečného hnojiva, i když dosažené výsledky nebyly statisticky průkazné.

Zpracoval/a: Dr. Ing. Pavel Čermák, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., pavel.cermak@vurv.cz